WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Згідно із Законом України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій від 21 лютого 1992 року (із змінами та доповненнями), об'єктом оподаткування протягом 1992-1994 років (крім І кварталу 1993 року, коли Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на прибуток підприємств і організацій від 26 грудня 1992р." було введено податок на прибуток) визначено валовий доход підприємства, що становив "суму доходів від реалізованої продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і майна (включаючи основні фонди), нематеріальних активів, брокерських місць (крім реалізації біржами) і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях." До складу доходу для цілей оподаткування включали також кошти, одержані від підприємств-покупців (замовників) на власні потреби підприємств-постачальників (підрядників), що не враховувались підприємствами на рахунку реалізації.

При оподаткуванні доходів підприємств у 1994 році застосовувалось 8 ставок: 11, 15, 19, 22, 55, 65, 70, 75 ввідсотків. Основну ставку було підвищено з 18 до 22 відсотків. Головним критерієм диференціації ставок податку служив вид діяльності.

З 1 січня 1995 року прибутки стали оподатковуватись згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994р., характерними особливостями якого були:

 • повернення до оподаткування балансового прибутку;

 • зменшення кількості ставок з 8 до 3;

 • зменшення ставок оподаткування прибутку з банківської, страхової і посередницької діяльності;

 • зміна строків сплати податку на прибуток до бюджету, тобто замість щомісячних авансових платежів 15 і 28 числа встановлено один авансовий платіж до 25 числа місяця наступного за звітним.

  Згідно з цим Законом об'єктом оподаткування став балансовий прибуток, що становив загальну суму прибутку, отриманого підприємством від усіх видів діяльності за звітний період.

  Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" було встановлено нові ставки податку. Базова ставка — 30%, за якою оподатковувався прибуток підприємств, включаючи підприємства, засновані на власності окремих громадян України. Прибуток від операцій особливого виду оподатковувались за ставками 45 або 60 відсотків.

  Період оподаткування прибутку підприємств 1995-1997рр. (перше півріччя) був найтривалішим і свідчив про певну стабілізацію оподаткування суб'єктів господарювання. Протягом цього проміжку часу в оподаткування прибутку були внесені лише несуттєві зміни, що не порушували його механізму в цілому.

  Цей період, окрім стабілізації податкової політики, мав кілька інших позитивних моментів.

  По-перше, об'єкт оподаткування визначався в основному шляхом коригування суми балансового прибутку. Схему визначення оподатковуваного прибутку зображено на рис.2.

  Таке коригування давало змогу:

  • виключити подвійне оподаткування (з балансового прибутку вираховувались податки на землю і з власників транспортних засобів);

  • звільнити від оподаткування прибуток, отриманий від володіння корпоративними правами, а також від придбання державних цінних паперів (це сприяло розвитку ринку цінних паперів);

  • звільнити від оподаткування прибуток, спрямований на фінансування утримання соціальної інфраструктури підприємства, на благодійну діяльність, поповнення оборотних коштів.

  По-друге, у процесі визначення об'єкта оподаткування, крім оподатковуваної суми балансового прибутку, ураховувалися інші показники, Так, об'єкт оподаткування збільшувався на суму:

  • збитків платника податку від товарообмінних (бартерних операцій з реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами, нижчими за звичайні;

  • коштів фондів створених платником податку за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), що були використані не за цільовим призначенням (інноваційний фонд підприємства);

  • коштів, отриманих платником податку на власні потреби від інших суб'єктів підприємницької діяльності (матеріальних цінностей і нематеріальних активів, безповоротної фінансової допомоги).

  По-третє, нарахований податок на прибуток зменшувався на суму витрат, здійснених за рахунок чистого прибутку підприємства, спрямованого на фінансування реконструкції і модернізації активної частини основних фондів (до 20% нарахованого податку на прибуток).

  По-четверте, ставки податку були диференційовані за видами діяльності. За базової ставки оподаткування 30% посередницькі операції оподатковувались в розмірі 45%, ігровий бізнес — у розмірі 60%.

  З прийняттям Закону України "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" з другого півріччя 1997р. відбулися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані в основному на активізацію інвестиційної діяльності підприємства.

  Принципово новим у прийнятому Законі є визначення об'єкта оподаткування. Схему визначення оподатковуваного прибутку зображено на рис.3.

  В цьому Законі визначення валового доходу значно відрізняється від класичного (різниця між виручкою від реалізації і матеріальними витратами). У валовий доход включено загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), тобто всю виручку від реалізації.

  Рис.3. Схема визначення об'єкта оподаткування відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р.

  Вивчення валових витрат виробництва та обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподатковуваного прибутку.

  Зменшення оподатковуваного прибутку також досягається внаслідок збільшення суми амортизаційних відрахувань, які виключаються із скоригованого валового доходу. Збільшення зумовлено такими змінами щодо їх обчислення.

  По-перше, амортизації підлягають витрати на придбання основних фондів і нематеріальних активів з моменту введення їх в експлуатацію. По-друге, збільшення балансової вартості основних фондів, що підлягають амортизації. відбувається після їх уведення в експлуатацію. По-третє, амортизації підлягають витрати на проведення ремонту основних фондів, їх реконструкцію і модернізацію та інші витрати для поліпшення фондів. По-четверте, значно підвищено норми амортизаційних відрахувань.

  По-п'яте, платник податку може самостійно приймати рішення щодо застосування прискореної амортизації основних фондів групи ІІІ. Зниженню податкового тиску на суб'єктів оподаткування сприятиме така особливість оподаткування прибутку.

  Якщо у платника податку з числа резидентів об'єкт оподаткування за результатами звітного періоду має негативне значення, дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного податкового кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних кварталів до повного погашення від'ємного значення об'єкта оподаткування. Проте ця зміна має і негативний аспект, оскільки створюється парадоксальна ситуація. коли підприємство протягом тривалого часу отримує збитки, але продовжує функціонувати.

  1.2. Оподаткування прибутку суб'єктів господарювання: фіскальні та економічні аспекти.

  Історія податків, одні з перших згадок про які ми знаходимо ще в єгипетських папірусах, налічує вже багато тисячоліть. За цей час яких тільки податків, різноманітних за своєю формою і змістом, не знало людство. Податки на землю, вікна, двері і бороду, на собак, автомобілі, цінні папери, спадщину та дарування, подушний, на нежонатих, заробітну плату, прибуток і добавлену вартість. Податки досягають свого найвищого розквіту в умовах розвинутої ринкової економіки, коли виробляються і закріпляються цивілізовані, перевірені часом, практикою форми податкових відносин між державою та юридичними та фізичними особами. Розвиток держави. ринку привели до формування певної податкової моделі, що включає техніку оподаткування, види, форми, елементи податків та управління ними.

  Кожен вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення і посідає окреме місце в податковій системі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від об'єкта оподаткування. Прямі податки сприяють такому розподілу податкового тягаря, при якому більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. таким принцип оподаткування більшістю економістів вважається найсправедливішим.

  Податок на прибуток підприємств є прямим податком. За своєю питомою вагою він займає суттєве місце в структурі доходів бюджету України (див.рис.4).

  Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що податок на прибуток належить до тих податків, з допомогою яких активно реалізується регульована функція щодо виробництва. Фіскальне значення податку незначне і має загальну тенденцію до зменшення (див.таблицю 2).

  Таблиця 2.

  Динаміка надходжень по податку з корпорацій,

  % від загальної суми податків.[29,58]


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...