WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Прибуток — це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства — це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін в порядку обліку фінансових результатів.

Таблиця 1.

Структура прибутку по галузях економіки України,%.[35,61]

Показники

Роки

1992

1995

1998

Прибуток (+), Збиток (-), усього

100,0

100,0

100,0

У тому числі

промисловість

сільське господарство

будівництво

транспорт і зв'язок

торгівля і громадське харчування

постачання і збут

фінанси, кредит, страхування

інші галузі

50,8

18,7

4,4

4,8

4,5

1,3

13,8

1,4

49,7

4,4

6,7

20,1

5,1

2,3

6,9

4,8

51,2

-9,2

6,9

25,6

6,1

2,3

10,1

7,1

У таблиці 1. наведено дані щодо сучасної структури прибутку в різних галузях економіки. Частка прибутку промисловості становить трохи більше половини прибутку. Частка цієї галузі в обсязі одержуваного прибутку є достатньо сталою. На збиткове перетворилося сільське господарство. Значно зросла частка транспорту і зв'язку в загальному обсязі прибутку і досягла 25,6%. На третьому місці в 1998 році були фінансово-банківські установи. Зміни в обсягах і структурі прибутку підприємств різних галузей економіки за останні роки свідчать про складні процеси, що відбуваються як в окремих галузях економіки, так і в народному господарстві в цілому. і пов'язані зі зміною обсягів виробництва та реалізації продукції; зміною ефективності господарювання; розвиток ринкових відносин.

Як вже зазначалося вище, узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його балансовий прибуток — загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період, отримана як на території України, так і за її межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) в тому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також позареалізаційних операцій [28, 62].

Отримання балансового прибутку пов'язане з кількома напрямами діяльності підприємства (рис.1).

По-перше це основна діяльність. Її результатом є прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Як правило, цей прибуток має основну питому вагу в складі балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається відніманням від виручки з реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору, (ввізного) мита, митних зборів, а також витрат, що включаються в собівартість реалізованих товарів. Залежно від сфери, виду діяльності підприємства є деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.

По-друге, це діяльність, що не є основною для даного підприємства, але яка зв'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг. Її можна визначити як прибуток від іншої реалізації.

Прибуток від іншої реалізації може бути отриманий за реалізацією на сторону продукції підсобних. допоміжних і обслуговуючих виробництв. У цьому разі прибуток розраховується так само, як і від реалізації основної діяльності. Склад і обсяг прибутку від іншої реалізації можуть значно коливатися на окремих підприємствах і в окремі періоди.

По-третє, це діяльність зв'язана зі здійсненням фінансових інвестицій. У результаті підприємства одержують прибуток у вигляді дивідендів на акції, від вкладення коштів у статутні фонди інших підприємств; у вигляді відсотків на державні цінні папери, облігації підприємств, на депозитні рахунки. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мають тенденцію до зростання. Це обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку.

На обсяг названого прибутку справляють вплив розмір фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування. По-четверте. це діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням позареалізаціних витрат підприємства.

До них належать:

 • прибутки і збитки минулих років, виявлені у звітному періоді;

 • невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих. пожеж, аварій);

 • надходження боргів, списаних раніше як безнадійні;

 • штрафи, пені, неустойки, що надходять за порушення господарських договорів суб'єктами господарювання в зв'язку із застосуванням фінансових санкцій;

 • штрафи за несвоєчасне погашення податкового кредиту;

 • кредиторська заборгованість між підприємствами, щодо якої минув термін позовної давності;

 • дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності;

 • прибуток від завищення цін і тарифів;

 • курсова різниця від операцій в іноземній валюті;

 • прибуток і збиток від ліквідації основних засобів;

 • вартісна різниця відвантаженої та отриманої частини виконаного повністю бартерного контракту;

 • прибуток (збиток) від спільної діяльності.

Слід звернути увагу, що отримання прибутку суб'єктами господарювання пов'язане з діяльністю не тільки на території України, а й за її межами.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування фінансових бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку через оподаткування. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Зупинимось детальніше на розгляді прибутку як джерела доходів бюджету і як об'єкта оподаткування. Досвід України у створенні системи оподаткування прибутку (доходу) свідчить про відсутність чіткої державної концепції податкової політики. протягом 1991-1997рр. неодноразово змінювався об'єкт оподаткування. У цей період об'єктами оподаткування послідовно були: 1991р. – прибуток; 1992р. – валовий дохід; 1993р. (перший квартал) – прибуток; 1993 (з другого кварталу) – 1994рр. – валовий прибуток; 1995-1997рр. (до 1 липня) – прибуток; з 1 липня 1997р. – прибуток (дохід). Така непослідовність з визначенням об'єкта оподаткування, часті суттєві зміни методики його розрахунку створили значні труднощі для платників податків і справляють негативний вплив на розвиток підприємницької діяльності взагалі.

У чому ж полягають відмінності між валовим доходом і прибутком як об'єктами оподаткування? Щоб дати відповідь на це запитання потрібно вдатися до пояснення економічної суті цих категорій.

Доход підприємства — це доход, що утворюється від реалізації продукту, виробленого підприємством. Він виступає у двох формах: валового і чистого доходу [18, 52].

Валовий доход підприємства являє собою грошову виручку від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства тощо, зменшену на суму постійних витрат підприємства (TFC).

Якщо від валового доходу підприємства відняти ще й змінні витрати (TVC), то одержують суму чистого доходу підприємства. Чистий доход — це прибуток підприємства. Проте у нашій бухгалтерській звітності панує така методика розрахунку доходу (прибутку) підприємства: від грошової виручки за реалізовану продукцію віднімають так звані матеріальні витрати (стару або іншими словами перенесену вартість — С) і одержують валовий доход підприємства (добавлену вартість — V + m), а потім від валового доходу (V + m) віднімають витрати на оплату праці (необхідний продукт — V), одержуючи чистий дохід (m), або прибуток.

Отже, валовий дохід підприємства — це вся добавлена вартість створена на ньому, а чистий доход, або прибуток — різниця між доходом та повними витратами на виробництво продукту.

Вибір об'єкта оподаткування (валового доходу чи прибутку) є достатньо принциповим і залежить від багатьох обставин. Використання для обчислення податку валового доходу чи прибутку в обох випадках має як позитивні сторони, так і недоліки. Головним мінусом вибору об'єктом оподаткування валового доходу є те, що податком обкладається частина витрат, які здійснюються в процесі виробництва продукції. Оподаткування прибутку викликає у власників підприємств бажання приховати його, оскільки прибуток є метою їхньої діяльності, винагородою за підприємницький ризик.

В будь-якому випадку при аналізі об'єкта оподаткування потрібно враховувати особливості визначення валового доходу і прибутку, виходячи з чинних законодавчих і нормативних актів.


 
 

Цікаве

Загрузка...