WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

Згідно з статтею 14 Закону для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, встановлено особливий порядок сплати податку на прибуток. Статус сільськогосподарського товаровиробника надає підприємству право на сплату податку за підсумками господарської діяльності за рік. Це пов'язано з такими особливостями сільськогосподарського виробництва:

  • сезонний характер виробництва;

  • недостатність власних обігових коштів, викликана тривалістю технологічного процесу;

  • неможливість точного визначення фактичної собівартості продукції до моменту її повного оприбуткування.

Як і для інших платників податку на прибуток, оподатковуваний прибуток сільськогосподарських підприємств розраховується шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. За законом, що діяв до 1.07.97р. від сплати податку на прибуток звільнялися підприємства, що отримали прибуток від виробництва сільськогосподарської продукції.

Зараз хоча податок на прибуток і нараховується, проте до 1.01.2001р. сільськогосподарські підприємства не будуть сплачувати його. В 1998р. сільськогосподарському ТзОВ "Дубовецьке" нараховано до сплати 29,6тис.грн. податку на прибуток, а згідно закону, що діяв до 1.07.97р. підприємство було б звільнено від його сплати.

 Таблиця складена автором на основі балансу АСТ "Терен" за 1998р.

* Таблиця складена автором на основі балансу ТзОВ "Сапфір" за 1998р.

** За законом від 28.12.94р. амортизація включається в собівартість

5

ВСТУП.

В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов'язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни, є правильна побудова й організація податкових відносин господарюючих суб'єктів і громадян з державою. Їх не слід розглядати лише у фіскальному аспекті, тобто як державні доходи, що забезпечують інтереси бюджету. Податки, особливо нині, повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна досить ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку.

Історія людства виробила різні форми і методи оподаткування. Кожен вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення і посідає окреме місце в податковій системі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування. Прямі податки сприяють такому розподілу податкового тягара, при якому більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі доходи. Такий принцип оподаткування більшість економістів світу вважає найсправедливішим.

Податок на прибуток підприємств — найважливіший з прямих податків, який присутній в системах оподаткування всіх країн. Питома вага його в загальних надходженнях до бюджетів відносно невелика. Так, в структурі доходів бюджету України на 1998 р. він становить 8,3 %. У той же час за своєю питомою вагою податок на прибуток підприємств займає друге місце, поступаючись лише ПДВ.

Головною перевагою прибуткового оподаткування є пряма залежність розміру податків від розміру отриманого прибутку (доходу). Жоден із інших податків, у тому числі й прямих, не має такої залежності від кінцевих результатів діяльності господарюючих суб'єктів. Недоліки податку з прибутку полягають, по-перше, у складності обчислення оподатковуваного прибутку (доходу), оскільки платник завжди намагається приховати частину зароблених коштів. Цей факт постійно спонукає державу до нових завдань щодо забезпечення ефективного обліку та контролю доходів господарюючих суб'єктів і громадян, а також до встановлення жорсткого механізму відповідальності платників за порушення податкового законодавства. По-друге, прибутковий податок може становити ефективний фіскальний інститут лише за умови досягнення в державі певної стадії економічного розвитку, коли суб'єкти господарювання матимуть достатньо можливостей для одержання прибутку.

Прибуткове оподаткування пов'язане з оздоровленням фінансово-кредитних відносин, забезпеченням дохідних частин бюджетів різних рівнів. Разом із тим вони не повинні зводити нанівець зацікавленість підприємств в економічній активності. Цим і визначається зміст та основні напрямки вдосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

1.1. Прибуток як фінансовий результат діяльності підприємств та об'єкт оподаткування.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

Визначення економічної сутності прибутку, які інших форм, що набирає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливо без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.

Необхідний і додатковий продукт — це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, не необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення "...фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати [27, 580].

Додатковий продукт — частина чистого продукту, створювана безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з вадливих умов їхнього успішного розвитку. У необхідному й додатковому продукті втілено заново створену вартість, грошове вираження якої становить національний дохід [18, 62].

Прибуток — це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми [35, 60].

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового прибутку. Прибуток — це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва — це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форми чистого доходу підприємств.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту.

Водночас прибуток — це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.

На формування прибутку, як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в офіційній звітності суб'єкта господарювання, впливає встановлений державою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визначення балансового (валового) прибутку.

Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...