WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Доход, отриманий платником від продажу товарів (робіт, послуг) пов'язаним особам, з метою оподаткування визначається виходячи із договірних цін, але не менших за звичайні ціни на такі товари, що діяли на дату продажу.

Витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов'язаної особи визначаються виходячи із договірних цін, але не більших за звичайні ціни на дату придбання.

Оподаткування операцій з торгівлі з цінними паперами та деривативами.

З метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами.

У разі коли протягом звітного періоду витрати від придбання цінних паперів і деривативів перевищують доходи від їх продажу, балансові збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх періодів від таких операцій.

У разі коли протягом звітного періоду доходи від продажу цінних паперів і деривативів перевищують витрати від їх придбання, що збільшені на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, прибуток включається до складу валових доходів.

Торгівля цінними паперами і деривативами — це:

 • будь-які операції з придбання або продажу цінних паперів чи фондових деривативів торгівцями цінними паперами, чий статус встановлюється відповідним законодавством про цінні папери і фондовий ринок;

 • будь-які операції з придбання або продажу товарних деривативів членами товарних бірж, чий статус встановлюється законодавством про товарні біржі;

 • будь-які операції з купівлі та продажу цінних паперів особами, що не мають статусу торгівців цінними паперами.

Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену платникам податку, продавцю цінних паперів і деривативів як компенсація їх вартості. До складу витрат включається сума будь-якої заборгованості покупця. яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна. отриману платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів і деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном чи відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку. яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

Спільна діяльність без створення юридичної особи проводиться на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети. З введенням в дію Закону змінився порядок оподаткування доходів від спільної діяльності:

 • для здійснення мети оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих господарсько-правових стосунків;

 • платники податку, уповноважені іншими стронами відповідно до договорів, вести облік результатів спільної діяльності, в 10-денний строк з моменту складання договору повинні стати на облік до ДПА за місцем знаходження,

 • облік результатів спільної діяльності ведеться уповноваженою особою окремо від обліку власних господарських результатів;

 • уповноважена особа для ведення обліку результатів спільної діяльності нараховує та утримує податок, одержаний від такої діяльності.

Правові відносини ведення спільної діяльності без створення юридичної особи регулює Цивільний кодекс України (гл.39, ст.430-434).

Для досягнення загальної господарської мети (будівництво доріг, шкіл, житлових будинків, спортивних споруд) юридичні особи укладають договір про спільну діяльність, в якому сторони беруть зобов'язання спільно діяти. Ведення загальних справ доручається, за загальною згодою, одному із учасників договору. Учасники договору роблять внески грошима, майном чи трудовою участю, які стають їх загальною власністю.

Учасник, якому доручено ведення загальних справ за договором, реєструє його в податковій службі за своїм місцезнаходженням, відкриває розрахунковий рахунок в банку, веде на окремому балансі облік майна, цінностей, зобов'язань фінансових результатів, які належать за договором кожному з учасників.

З метою оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин цивільно-правових договорів.

Податковий облік результатів спільної діяльності ведеться учасником. на якого покладено ведення загальних справ.

На кінець звітного періоду визначаються результати спільної діяльності, і прибуток розподіляється між учасниками за умовами договору.

Сума податку на прибуток за ставкою 30% сплачується до бюджету до чи одночасно з виплатою учаснику спільної діяльності належної йому частки доходу, але не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. З метою оподаткування доходи від спільної діяльності повинні розподілятися за підсумками кожного кварталу. якщо вони навіть не будуть фактично сплачуватися. Платник податку, що сплачує дохід учаснику договору. несе відповідальність за утримання і перерахування податку до бюджету.

Якщо одним із учасників є нерезидент, то при виплаті йому доходу, утримується додаткового податок на репатріацію доходів у розмірі 15% від суми такого доходу за рахунок фактичної виплати (якщо інше не передбачене міжнародним договором).

Дохід від спільної діяльності, отриманий учасниками договору, до складу валового доходу не включається, тому що з цього доходу вже сплачено податок при його виплаті.

При припиненні спільної діяльності кожний учасник одержує кошти чи майно, і якщо їх вартість перевищує суму, внесену за умовами договору, то сума перевищення включається до валового доходу такого учасника, а якщо сума менші, то сума збитків включається до складу валових витрат.

Оподаткування дивідендів.

Відповідно до порядку оподаткування дивідендів, передбаченому підпунктом 7.8.2 Закону, емітент, що прийняв рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам, повинен нарахувати податок на дивіденди у розмірі 30% нарахованої суми за рахунок таких виплат. Причому. податок на дивіденди нараховується і виплачується незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток, чи має певні пільги щодо даного виду податку.

Однак, якщо емітент виплачує дивіденди акціями власного випуску, податок на дивіденди не застосовується. Це можливо за умови, коли така виплата ніяким чином не змінює пропорції (долі) участі всіх акціонерів у статутному фонді підприємства-емітента (підпункт 7.8.5. Закону). Іншими словами, абсолютно всі акціонери отримують свої дивіденди акціями цього емітента. Таким чином, емітент повинен збільшити свій статутний фонд у встановленому чинним законодавством порядку на суму нарахованих дивідендів.

Податок на дивіденди буде нараховуватися і за умови, коли хоча б один з акціонерів отримав дивіденди у грошовому вираженні, оскільки в такому випадку неможливо витримати співвідношення пропорцій участі всіх акціонерів у статутному фонді підприємства-емітента.

Платник податку — емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди.

Під пунктом 7.8.4. даного Закону передбачено, що у випадку коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов'язань підприємства-емітента з податку на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення податкових зобов'язань на прибуток такого підприємства в майбутніх податкових періодах у порядку, передбаченому статтею 6 Закону.

Під пунктом 6.1. Закону передбачено, що у випадку коли платник податку –емітент протягом звітного періоду має від'ємне значення об'єкта оподаткування, дозволяється віднесення таких балансових збитків на майбутні податкові періоди протягом п'яти податкових років, що йдуть за роком виникнення таких збитків, і відповідне зменшення об'єкта оподаткування майбутніх податкових періодів протягом цих п'яти років.

Відповідно до пункту 13.4 Закону суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, оподатковуються податком за ставкою 30% у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. Пунктом 18.1. статті 18 Закону визначено, що якщо міжнародною угодою, ратифікованою Верховною Радою України, встановлено інші правила. ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародної угоди.

Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями.

До валового доходу не включаються і оподаткуванню не підлягають кошти або майно, залучені платником податку в зв'язку з:

 • отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб;

 • повернення основної суми фінансових кредитів, наданих платником іншим особам;

 • залучення платником податку коштів або майна в депозит чи на інші строкові та довірчі рахунки;

 • повернення платником податку основної суми депозиту чи інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку;

 • залучення платником податку майна на підставі договору лізингу (оренди), концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно.


 
 

Цікаве

Загрузка...