WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування малих пiдприємств - Дипломна робота

Оподаткування малих пiдприємств - Дипломна робота

— відсутність економічної зацікавленості багатьох господарських суб'єктів у реалізації принципово нових розробок, нововведень високого техніко-економічного рівня;

— жорсткий механізм розподілу виробничих ресурсів (так зване фондування), який застосовується в Україні протягом багатьох десятиріч, тривалу відсутність ринку цінних паперів та невизначеність у відносинах власності;

— слабку конкуренцію на внутрішньому ринку науково-технічної продукції, яка гальмує розвиток венчурної діяльності, бо практично будь-яка розробка, в якій є той чи інший сенс, має шанс бути придбаною і знайти застосування.

Хоч в Україні немає поки що венчурного бізнесу у його чистому вигляді, але вже з'явилися деякі форми економічної діяльності, що за характером свого функціонування наближаються до венчурного бізнесу, наприклад: роз-рорбка й виробництво товарів і послуг, конкурентоспроможних на світовому ринку; забезпечення широкомасштабного впровадження нововведень, що пов'язане з організацією його виробництва та збуту; науково-технічна діяльність із створення принципово нових видів товарів і послуг.

Венчурні форми діяльності в Україні для швидшої їх появи, успішного функціонування й виживання в умовах економічної кризи, Що має місце в країні, потребують стабільної фінансової підтримки з боку державних і комерційних установ. Але, крім нестачі фінансових коштів, вітчизняні підприємці зустрічаються з дефіцитом обладнання, приміщень та інших необхідних умов для успішної діяльності. Тому ефективним різновидом венчурного фінансування стає так званий венчурний лізинг. Він дає змогу венчурній фірмі одержати не лише фінансові кошти, а й обладнання, матеріали та приміщення, які залишаються у власності фінансуючого суб'єкта і надаються фірмі на умовах оренди. Але в цілому для широкомасштабного розвитку цього роду діяльності слід створити ринок венчурного капіталу.

Таким чином, малий бізнес довів свою спроможність виступати провідником науково-технічного прогресу в умовах інноваційного типу економічного розвитку, що характерний нині для розвинутих країн. Щодо розвитку малого бізнесу в Україні, то він:

— перебуває на початковому етапі свого розвитку;

— найбільшого поширення набув у традиційних галузях економіки (торгівля, громадське харчування, будівництво тощо), які не пов'язані безпосередньо з процесами виникнення й реалізації нововведень.

(підпис)

Висновки та пропозиції

Мале підприємництво з позицій економічної теорії розглядається як особлива форма економічної активності, що передбачає орієнтацію на досягнення комерційного успіху; інноваційний та ризиковий характер діяльності; перспективність, спрямування на розширення масштабів і сфери діяльності, майнову відповідальність підприємця за результати господарювання; свободу та самостійність суб'єкта у прийнятті управлінських рішень; постійний характер господарської діяльності, укладання регулярних, а не одноразових угод.

Головна мета малих підприємств – отримання прибутку. Це передбачає динамічність, цілеспрямованість, наполегливість у здійсненні бізнесу, ініціативність, підприємливість, творче ставлення до справи, пошук нетрадиційних рішень і нових способів дій, готовність до ризику та вміння ним управляти, орієнтація на потреби споживачів та їх поведінку на ринку.

Кількість діючих малих підприємств в цілому по Україні збільшилась з 19,6 тис. у 1991 році – до 101 тис. у 1998 році, або більше ніж у 5 разів. Чисельність працюючих на цих підприємствах зросла з 310,9 тис. до 1 млн. чоловік за відповідні роки. У 1998 році функціонувало 3,7 тис. кооперативів з 82,5 тис. працюючих, близько 1 млн. індивідуальних підприємців. В агропромисловому комплексі створено 35,5 тис. фермерських господарств, де зайнято 90 тис. чоловік. В цілому в секторі малого підприємництва працює понад 2 млн. Чоловік, що становить майже 11% зайнятого населення України. Підприємства малого бізнеса створюються в різних галузях економіки.

Метою даної роботи було вивчення впливу банківської системи, стану ринку праці і величини податкового навантаження Львівщини на розвиток малого бізнесу.

Проведені дослідження показали, що кількість діючих малих підприємств Львівщини збільшилась з 959 одиниць у 1991 році – до 10604 одиниць у 1998 році, або більше ніж у 11 разів. Темпи зростання кількості малих підприємств регіону не характеризуються сталою динамікою, а залежать від рівня розгортання ринкових реформ в країні. Так, у період з 1991 до 1993 року, коли після проголошення незалежності України та провадження курсу на демократичні перетворення й ринкову економіку, було прийнято ряд базових законів, багато громадян вирішили проявити себе у приватному підприємництві, відкрити власну справу та бути незалежними від урядового гаманця. Характерним тоді було наростання темпів розвитку малих підприємств, кількість яких у 1993 році в порівнянні з 1991 роком збільшилась у 4,8 рази. Починаючи з 1993-1994 років, спостерігається суттєвий спад темпів росту кількості діючих малих підприємств. Одночасно спостерігається тенденція спаду кількості зайнятих в розрахунку на одне мале підприємство. За статистичними даними, в 1991 році на малому підприємстві в середньому працювало 33 чоловіки, в 1992 році - 18 чол., в 1993 році – 18 чол., в 1994 році – 12 чол., в 1995 році – 11 чол., в 1996 році – 11 чол., в 1997 році – 11 чол., в 1998 році – 10 чол. Отже, ми спостерігаємо зменшення середньої чисельності працюючих на малому підприємстві.

За даними Львівського відділення Національного банку України, в 1994-1996 роках середньо- та довгострокові кредити в структурі кредитів комерційних банків складали 11% , в 1997 році – 10% , в 1998 році – 14% , тобто кредити, які надавалися, були, в основному, короткостроковими. Обсяг довгострокових кредитів у 1998 році становив 3,3 млн. грн. Довгострокові вкладення, в основному, спрямовувались підприємствам з колективною формою власності.

Комерційні кредити давалися під відсотки, що в середньому на 30-40% були вищі за середньооблікову ставку Національного банку України. Індекс комерційних кредитів є відношенням суми грошей, що повертається боржником банкові після закінчення терміну кредиту до отриманої від банку суми кредиту. Ця величина в 1993 році мала значення 3,2 , в 1994 році – 3,73 , в подальшому зменшувалась, і в 1999 році досягла значення 1,65. Отже, на перший погляд, вартість кредитів значно зменшилась. Проте, в макроекономічному плані важливим є одночасне з вартістю кредитів врахування інфляційних процесів. Для цього використовують індекс-дефлятор. Для врахування "чистої " вартості банківського кредиту слід брати різницю між індексом банківського кредиту та індексом-дефлятором. Саме ця різниця може служити в якості незалежної змінної при дослідженні впливу банківської системи на розвиток малого бізнесу.

Ще одним чинником, який здійснює вплив на розвиток малого підприємництва є стан ринку праці. Саме з ринку праці фірми черпають людські ресурси, поповнюють свій кадровий потенціал.

З даної моделі видно, що протягом 1992-1997 років середньооблікова чисельність працівників малих підприємств зростала, і лише в 1998 році спостерігається спад майже на 10 тис. осіб. Зростання чисельності працюючих можна пояснити тим, що кількість малих підприємств щороку збільшувалась і виникала потреба у більшій кількості працівників. У 1998 році спостерігається зменшення кількості діючих підприємств. Цим, а також подаковим тиском на малі підприємства можна пояснити зменшення кількості працюючих у малому бізнесі.

За даними досліджень стану малого підприємництва в Україні, можна стверджувати, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектора економіки ще не відбулося, а останнім часом ситуація різко погіршується. Це проявляється, перш за все, у зменшенні кількості діючих підприємств. Із загальної кількості зареєстрованих підприємств реально функціонує лише кожне третє : найбільше – у будівництві (46,9%), найменше – у сільському господарстві (21,2%).

Брак фінансових ресурсів і далі залишається однією з основних проблем функціонування малого підприємництва. У рейтингу факторів, що стримують розвиток малого підприємництва, а відповідно і ріст виробництва, брак обігових коштів, як і раніше, займає друге місце після податкового тиску. Внаслідок збільшення процентної ставки та погіршення загальних результатів роботи підприємств, підприємці мали менші можливості доступу до цих ресурсів. Відповідно, зниження виробничих показників змушує банки, які в Україні є дуже обережними щодо кредитування підприємств, проводити ще стриманішу кредитну політику. Скоротилися і раніше невеликі можливості залучати зовнішні кошти. Це пояснюється, перш за все, девальвацією гривні, яка викликала обмеження доступу до іноземної валюти, сировини та матеріалів.

В галузі податкового законодавства є багато сприятливого для підприємництва, однак жорсткий бюджетний дефіцит і наростання явищ фінансової кризи, пов'язаної з накопиченням внутрішньої і зовнішньої заборгованості держави, не дають можливості послабити податковий прес.


 
 

Цікаве

Загрузка...