WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

88. Робертсон Джек К. Аудит. - М.: КРМО. "Контакт", 1993. -216с.

89. Солодов А.К. Рьінок: контроль п аудит. Вопрос теории й техники. - Воронеж, 1993. - 156 с.

90. Сопко В., Балченко 3., Аудиторський звіт і аудиторський висновок. // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №10. - С. 7-12.

91. Сопко В.В. Проблеми учета расходов на производство й каїь-куляцни себестоимости продукцип в промьішленности: Автореф. Диссер-тации д-ра зкон. Наук. - Киевскнй институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. - Киев, 1980. - 45 с.

92. Сопко В.В., Патрик А.Н. Учет расходов и калькуляции себестоимости продукции в промьішленности. - Киев: Техника, 1989. - 100 с.

93. Сочинська М.В., Сопко В.В. Аудиторська діяльність. Роль і місце аудиту в системі контролю. - ДО., 1993. - с 4-8.

94. Стуков С.А. Система производственного учета й контроля. -М.: Финансьі й статистика, 1988. - 223 с.

95. Суйц В.П. Аудит. Практическая помощь для аудиторов. - М.:

АНКИЛ, 1994. - С. 21-23.

96. Тимчасове положення про правову охорону промислової власності і рацпропозицій: Указ Президента України від 18.09.1992, №479/22. // Бізнес. - 1992. - №33.

97. Указ Президента України "Про внесення змін і доповнень в Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" // Урядовий кур'єр. - №146.

98. Управленческое консультирование. - М.: Інтерзксперт, 1992. -С.2-5.

99. Фарутина Г.В. Автоматизация обработки информации по бух-галтерскому учету в вьісшем учебном заведений. - Зональная научно-практическая конференция "Учет, контроль й зкономический анализ в условиях совершенствования хозяйственного механизма: Тезисьі докла-дов. Ярославль.

100. Фигурнов В.П. ІВМ РС для пользователя. - Москва, 1990 -275с.

101. Чумаченко М.Г. Теория й практика бухгалтерского учета. // Мир бухгалтерского учета. - 1998. - №1.

102. Шеремет А.Д.. Суйц В.П. Аудит - М.: Інфра-М. 1995. - 240 с.

103. Шнейдман Л.З. Учет нематериальньїх активов на СП. // Бух-галтерскнй учет. - 1991. - №2. - С. 25

104. Яновский А. Защита обьектов отечественной промьішленной собственности в иностранньїх государствах. // Бизнес. - 1995.- №39 - С. 12-13.

105. АССА ТехіЬоок. - Рарег 6. Аисііі Ргатеууогк. АТ РоїЬ ЬупсЬ

исі., иК, 1995.

106. Ассоипгіп апсі Керог(іп Ьу Ое'е1ортепі 5іае Епіегргізе. -8іаіетепі оі Ріпапсіаі Ассоитіп 5іапаагсІ5 №7; 5іатгогсі. Сопп.: РА5В,

1975.

107. Ассоипгіп Юг Виаіпезв СотЬіпасіопз апа РигсЬавесі ІпіапіЬ1е5. РА5В Оівсизаіоп Метогапсіит. - 8(атГогс1, Сопп.: РА5В,

1976.- р. 235-240.

108. Ассоипііп КекеагсЬ 5іис1у. - Меу Уогк: АІСРА, 1993. - №3.

109. СопсерШаї Ргатеуогк Юг Ріпапсіаі Ассоипііп апсі Кероггіп:

Еіетепік оГ Ріпапсіаі Зіаіетепів апсі ТЬеіг Меахигегпепі. - РА5В Оівсиваіоп Метогапсіит - 5іапи'огсі, Сопп.: РА5В. 1976 - р. 235.

110. Оеоге К. Саі1е11 апсі Nо^тап О. Оівоп. Ассоипііп^ Гог ооауі11. - Ассоип1іп Кевеагсп 5іисіу №10 - Меу Уогк: АІСРА, 1968. -р.17-28.

111. НапгіЬоок СІСА. - Уоіите 1, 2. Іпіегпаїіопаї Ресіегаїіоп от Ассоипіапів. NеV Уогк, и5А, 1992.

112. НапсіЬоок СІСА. Тогопіо, СІСА. - Уоіите 2, Іпгегпагіопаї Ресіегаиоп оГ Ассоипіапіз. Тогопіо, Сапагіа 1996.

113. НегЬегі 5і:итрГ. ТЬе Кпо^ - ноу Агеетепї. - Меу Уогк:

АІСРА, 1990.

114. ІгпапіЬ1е А&$еі8. - Оріпіопа ої іііе Ассоип1іп Ргіпсіріех ВоапЗ №17- N0^ Уогк: АІСРА. 1970, - р.10.

115. Іпіегпаїіопаї Ассоипїіп 5і:апс1агсІ5 1991/1992. - Іпіетаїіопаї Ассоип1іп 5їапс1агсІ5 Соттіїїее - Ьопсіоп. Еп^іапсі. 1991.

116. ІпІгосЗисііоп Іо аисіі1іп. мозсоу.'. 1993, Ргехепіесі Ьу 5іаіТ оГ Ае СЬагіегесІ Ахзосіаііоп оГ СеПіПесІ Ассоипіап(5 Ьопсіоп. АССА.

117. КопгаїЬ Ьаггу Р. Аис1іііп Сопсері.5 & Арр1іса1іоп5: а Кізіс Апаїухіз АрргоасЬ.

118. Мапиа] ог Аис1іііп РігіЬ Есііііоп. - Тле Соорегх & ЬуЬгапсІ - А сііушоп ої Ргоґех&іопаі РиЬ1І5Ьіп, Ьісі. 1992.

119. Меіг Т. Оесіс1іп Ноу МисЬ а Сотрапу із Уогиі ОПеп Оерепгіх Оп УЬохе 5і(іе Уои'ге Оп. // ТЬе Уа11 5ігее( .Гот-паї. - 1981. -МагсЬ 18.

120. МПІісЬатр А. Аи(1ігіп: А сотріеіе соигхе іехі. 5іЬ егі. -ЬопДоп: ВР РиЬІісаїіоп Ькі., 1990. - 514 р.

121. Тауіог ОопаМ Н., Сіегеп ^Шіат О. Аи(іі1іп: Іпїегаіе(1 сопсеріз апсі ргосесіигев. - Н.У.: ІоЬп Уі1еу & 8оп&. Іпс., - 1991. - 900 р.

ДОДАТКИ

Додаток А

Затверджую

АКТ приймання нематеріальних активів

На основі розпорядження (наказу); реєстр. № 12/19-97 від "12" лютого 1997р. отриманий об'єкт нематеріальних активів - патент №2172728 на винахід виробу марки 12/8р.

У момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться на балансі підприємства "Критерій".

Джерело придбання (фінансування): прибуток підприємства. Первинна вартість: 120.000 грн.

Термін використання: 8 років; Річна норма амортизації -12.5% Коротка характеристика об'єкта: патент №2172728 на винахід виробу марки 12/8р. виданий Держпатентом України 28.05.1993р. творчому колективу впроваджувального підприємства "Критерій" в складі Іванченко С.С., Феду-нова С.М. і Ніконової М.І. на основі Наказу №18737-93 від 10.04.1993р. Об'єкт технічним умовам відповідає ______________________

не відповідає

(вказати, що саме не відповідає) Додаток: Опис винаходу виробу марки 12/8р. технічна документація. (перелік технічної документації по об'єкту) Члени комісії: ________ _______ _______

Головний (старший) бухгалтер

Додаток Б Відомість розрахунку амортизаційних відрахувань нематеріачьних активів

Додаток В

Об'єкт нема

Пата

Пепіол

Пепвинна

Міс. нопма

Сума

теріальних

надход

використ.

вартість

амортизації

амортизації

активів

ження

(років)

(грн.)

(%)

(грн.)

Ліцензія

3.07.92

15

3000

0,56

16,67

Патент

10.02.93

8

5600

1,04

58,33

ЗТП

19.12.94

10

2000

0,83

16,67

Ноу-хау

5.08.94

6

7600

1,39

105,56

Разом:

-

-

18200

-

197,22

Затверджую

А КТ вибуття приймання нематеріальних активів

На основі розпорядження (наказу): реєстр №2/1б_від "24" квітня 1997р. ухвалено рішення про списання з балансу об'єкта нематеріальних активів -патенту №2172728 на винахід виробу марки 12/8р на основі нижченаведе-ного:

1. Первинна вартість: 120.000 грн.

2. Термін використання: 8 років;

3. Річна норма амортизації -12.5%

по причині: закінчення терміну експлуатації об'єкта. Додаток: Опис винаходу виробу марки 12/8р, технічна документація. (перелік технічної документації по об'єкту)

Члени комісії:

Головний (старший) бухгалтер

Додаток Д Наявність і рух нематеріальних активів

Додаток Е Зразкові розміри роялті при визначенні ціни ліцензії

Вид нема

Код

Остача

Поступило

Вибуло за

Остача

теріальних

стовпця

на поча

за рік

рік

на

активів

ток року

кінець

року

1

2

3

4

5

6

Права на вина

ходи і інші

подібні об'єкти

промислової і

500

і нтелектуальної

власності

Права користу

вання природ

ними ресурсами

510

Програмні про

дукти

520

Права на місце

на біржі

530

Інші

540


 
 

Цікаве

Загрузка...