WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

34. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.93. №Зб88-ХП - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. -С. 34.

35. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93. №ЗП6-ХІІ - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №21.

- С.218.

36. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 №283/97-ВР - Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №27.

- С. 181.

37. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 04.03.92. №2163-ХП - Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24. - С. 348.

38. Закон України "Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Парижський акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року)" від 31.05.95. №189/95-ВР - Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №27. - С. 412

39. Закон України "Про приєднання України до міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин" №209/95-ВР від 02.06.95. -Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №22. - С. 218

40. Закон України "Про ратифікацію Угоди про співпрацю в області охорони авторського права і суміжних прав" від 27.01.95. №34/95-ВР - Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №12. - С. 68.

41. Закон УРСР "Про власність" від 07.02.91. №697-ХІІ -Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - С. 249.

42. Ивашкевич В.Б. Организация бухгалтерского учета с примене-нием ЗВМ. - М.: Финансьі й статистика, 1988. - 174 с.

43. Інструкція по заповненню типових форм первинного обліку об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій. Затв. Міністерством статистики 24.03.95 №79. - К., 1995. - 16 с.

44. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків. Затв. Міністерством фінансів України 11.09.94 №69 // Галицькі контракти. - 1994. - №45.

45. Інструкція про порядок складання звіту про надходження і використання об'єктів промислової власності. Затв. Міністерством статистики України 24.06.94 №142. - К., 1995. - 16 с.

46. Кармайкл Д.Р., Бенис г. Стандарти и нор.мьі аудита. - М.: Аудит, ЮНИТИ. 1995. - 527 с.

47. Кашаев А.Н. Бухгалтерский учет в условиях перестронки управления зкономикой. - М.: Финансьі й статистика. 1989. - 174 с.

48. Кашаев А.Н. Организация бухгалтерского учета в производст-

венньїх обьединениях. - М.: Финансьі й статистика, 1986. - 191 с.

49. Ковалев В.В., Евстигнеев Е.М., Соколов В.Я. Организация бух-галтерского учета на совместньїх предприятиях. - М.: Финансьі й статистика, 1991. - С- 25-30.

50. Крьілова Т.Б. Что такое нематериальньїе активьі. // Бухгалтер-ский учет. - 1992. - №7. - С. 33.

51. Кужельньїй Н.В. Бухгалтерок™ учет й его контрольньїе функ-ции. - М.: Финансм й статистика, 1985. - 143 с.

52. Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -ДО.: Вища школа, 1990. -311с.

53. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - ДО.: Вища школа, 1993. -223 с.

54. Кузьминский А.М. Хозяйственньгй учет на базе микро ЗВМ й др. - М.: Финансьі й статистика, 1989. - 150 с.

55. Куцевич В. О "ноу-хау". // Бизнес - 1995. - №36. - С. 19-21.

56. Лопатина В.М. Оценка стоимости обьектов промьішленной й другой интеллектуальной собственности, расчет размера уставного капи-тала, которьій формируется об-ьектами нематериальньїх активов. // Мето-дические рекомевдации. - М.: А/В ВНІІЕТО. - 1993. - 43 с.

57. Львівський М.Д., Львовська М.А. Ьоіих 1-2-3 для бізнесу і фінансів - М.: Радіо і зв'язок, 1994. - 176 с.

58. Методика визначення прибутку від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Затв. Державним патентним відомством України, Міністерством фінансів України. Міністерством статистики України 7.12.92 // Галицькьі контракти. - 1993. - №2. - С. 8.

59. Методика оцінки вартості об'єктів приватизації: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1993р.,№717.// Підприємництво і ринок України N"10. - 1993. - С. 76-98.

60. Методические указания по организацни бухгалтерского учета с

использованием вьічислительной техники. Утв. Министерством финансов СССР й ЦСУ СССР 20.02.81 №35/34-Р426. - М., 1981. - 25 с.

61. Морозов В.В. Оценка капиталовложений в совместное пред-приятие // "Патенти й лицензии". - 1990. - №5. - С. 15.

62. Мячев А.А. Персональньїе ЗВМ: краткий знциклопедический справочник - М.: Финансьі й статистика, 1992. - 304 с.

63. Олексієва А.В., Вереніч О.Г. Облік основних коштів, нематеріальних активів і довгострокових фінансових вкладень. - Київ. Торгово-економічний університет. ДО.: 1994. - 28 с.

64. Оши К., Хьюз П. Бухгалтерский учет на ЗВМ с использованием прикладного пакета Ьошк 1-2-3. - М.: Финансьі й статистика, 1991. -98 с.

65. Палий В.Ф. Оценка активов предприятия в бухгалтерском уче-те. // Бухгалтерский учет. - 1991. - №5. - С. 25-27.

66. Панков В.В. Автоматизация учета на предприятиях при постав-ке продукции. - М.: Финансьі й статистика, 1984. - 175 с.

67. Петрік О.А. - Аудит в Україні за 1995 рік: теорія і практика. // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №10. - С.24-28.

68. Петрік О.А. - Аудиторський ризик. - Бухгалтерський облік і аудит, 1994, №11. - С.20-23; №12. - С.21-23.

69. Петров В.П. Методология, техника й Организация бухгалтерского учета: учебная помощь по теории бухгалтерского учета. - Горький. с/х ин-т, ДСГИ, 1988. - 88 с.

70. Погорецкая В.Я., Просянюк Н.А.. Труфанова Т.П. К проблеме разработки й внедрения АРМЕС. - М.: Б.Й., 1989. - 254 с.

71. Полковский Л.М. Обработка учетнмх данньїх на персональних ЗВМ. // Бухгалтерский учет. - 1990. - №7. - С. 3-6.

72. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Міністерством фінансів України 7.05.93 №25 із. зм. №78 від 14.10.93, №29 від 25,03.94, №65 від 26.07.94. №68 від 10.05.95. дод.

№5 до наказу МФУ №55 від 9.08.93 // Галицькі контракти. - 1995. - №43.

73. Полякова С.І., Злобина Т.Б. й др. Бухгалтерский учет й зконо-мический анализ. - М.: Финансьі й статистика, 1983. - 280 с.

74. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів. Затв. Фондом державного майна і Державного комітету з питань науки і техніки 20.06.95. №69/97 // Бізнес. - 1995. - №32. - С. 14.

75. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про порядок оформлення і використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що складають державну таємницю" від 19.01.1995. №4/95-ВР - Відомості Верховної Ради України. - 1995.

76. Постанова Верховної Ради України "Про участь України у Всесвітній конвенції по авторському праву 1952р." від 23.12.93. №3794-XII - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №7. - С. 32.

77. Приходько Н.Е., Тимошенко И.И., Головко В.Й.. Григорец О.Й. Международньїе стандарти учета й аудита: Сборник с комментариями, №4: Директиви Европейского Зкономического Сообщества, 1993. - 96 с.

78. Приходько Н.Є., Тімошенко 1.1., Рудіченко А.Ю., Діденко І.Н. Міжнародні стандарти обліку і аудиту: Збірник з коментарями, №6;

Міжнародні нормативи аудиту і супутніх робіт. - Київ, 1993. - 84 с.

79. Про внесення змін і доповнень в нормативні документи по бухгалтерському обліку. Затв. Міністерством фінансів 10.05.95 №68. // Галицькі контракти. - 1995. - №43.

80. Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Міністерством фінансів 7.05.93 №25 із зм. до наказу МФУ 14.10.93 №78, 25.03.94 №29. // Галицькі контракти. -1993. - №42.

81. Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації. Затв. Постг-новою Кабінету Міністрів України від 18.01.95 №6. // Урядовий кур'єр. - №22.

82. Про затвердження нормативних актів. Затв. Держпатентом Ук-

раіни 06.06.95 №89. - К., 1995. - С. 2.

83. Про затвердження порядку бухгалтерського обліку операцій. пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств. Затв. Міністерством Фінансів України 16.12.93 №109 // Закон і бізнес. - 1994. - №6. - С. 4-5.

84. Про затвердження Правил складання і подачі заявки на видачу патенту України на промисловий зразок. Затв. Держпатентом України №12 від 30.01.1995. // Бизнес. - 1995. - №10. - С. 7-9.

85. Про режим іноземного інвестування. Затв. декретом Кабінету Міністрів України №55-93 від 20.05.93. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №28. - С. 302.

86. Про розгляд і реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійного договору на використання промислового зразка. Інструкція Держпатента №89 від 06.06.95. - К.. 1995.- 12 с.

87. Рапопорт М.М. Организация бухгалтерского учета на предпри-ятиях в условиях использования микропроцессорной вьічислительной техники: Учебная помощь. М.: Вид. МФИ. 1989. - 54 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...