WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Спираючись на теоретичний аналіз, дисертаційне дослідження дає відповідні рекомендації по розширенню складу активів, що включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. При цьому дисертант виходив з методологічної посилки, що причиною різних теоретичних підходів до цього елемента обліку багато в чому є сама сутність даного виду активів, оскільки найчастіше нематеріальні активи ви-

значають як активи, які, по-перше, "в недостатній мірі матеріальні", і, по-друге, майбутній прибуток від їх використання невизначений. Розходження у визначеннях нематеріальних активів і положень КМСО, які приведені вище, є також причиною неоднозначного підходу до питання про можливість і необхідність нарахування амортизації на "невідчутні кошти", а також до питання про те, як повинна визначатися оптимальна тривалість їх використання.

Дослідження дозволило виявити, що в балансах українських підприємств приводиться інформація тільки по тих видах нематеріальних активів, які відповідно до "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності на Україні" вважаються такими, тобто це, як вже відзначалося вище, тільки "довгострокові вкладення в придбання об'єктів промислової і інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будов (споруд, приміщень) або користування ними. права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, які визнаються об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять прибуток" [72].

УІІІ. В умовах ринкових відносин, що розвиваються, внаслідок своїх особливостей, об'єктивно і різко зростає практичне значення використання нематеріальних активів. Обумовленість даного явища підтверджується всім попереднім дослідженням. Тому в дисертації детально проаналізовані теоретичні і практичні питання аудиту об'єктів нематеріальних активів.

Дослідження дозволило виявити як об'єктивні, так і суб'єктивні причини недовикорнстання потенціалу аудиту даного виду активів. Автором запропонована адаптована до вітчизняної господарської практики методика проведення аудиту об'єктів нематеріальних активів, застосування якої при проведенні аудиторських перевірок на українських підприємствах дозволить відповідним фахівцям максимально ефективно здійснювати контроль за наявністю і використання об'єктів нематеріальних активів. Дана методика, на нашу думку, виступає засобом забезпечення узгодженості і злагодженості

процесу аудиту цих активів, і вже сама по собі є чинником підвищення ефективності аудиту. Правомірність і актуальність створення і дослідження такої методики підтверджується практикою, постійними спробами вдосконалення процесу аудиту нематеріальних активів.

IX. Повномасштабне розв'язання розглянутих в дисертаційної роботі проблем вдосконалення обліку і аудиту нематеріальних активів вимагає на нинішньому етапі розвитку продуктивних сил обов'язкового використання інформаційних технологій, в основі яких лежать системи автоматизованих робочих місць, обумовлює необхідність комплексної автоматизації обробки облікової інформації, застосування обчислювальної техніки і створення програмно-технічних систем комплексної комп'ютеризації робочих місць бухгалтерів. Тому, в даному дослідженні особлива увага була приділена підвищенню ефективності методики і практики організації машинної обробки і аналізу облікової інформації на ЕОМ. На основі використання сучасних програмних засобів нами була поставлена і вирішена задача створення алгоритмів і практичного механізму автоматизації розрахунків амортизаційних відрахувань за звітний період часу і аналізу кореляції результуючих показників при зміні первинних даних.

Одночасно, автор приходить до висновку, що основним дестабілізуючим фактором стійкості запропонованого механізму є постійне коректування чинного українського законодавства, регулюючого питання бухгалтерського обліку і звітності, його заплутаність і суперечність.

Практичне і комплексне використання висновків, що містяться в дисертації, і пропозицій, на думку автора, буде сприяти вдосконаленню обліку і аудиту об'єктів нематеріальних активів, виробленню ефективної системи обліку і контролю, яка вбере в себе багатий міжнародний досвід, накопичений в цій області, і органічно впишеться в нову систему обліку в Україні, яка в повній мірі відповідатиме світовим стандартам і яка, без сумніву, повинна бути створена в найкоротший строк.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянов В.Б., Погребельньїй В.П., Крегул Ю.И. Мальїй биз-нес: правовой статус й бухгалтерский учет предприятий. - Киев, 1992. -128с.

2. Адамс Р. Основьі аудита. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

3. Андреев В.Д. Практический аудит: справочная помощь. - М.:

Зкономика, 1994.

4. Аренс З.А., Лоббек Дж.К. Аудит. М.: Финансьі й статистика, 1995. - 560 с.

5. Аудит в Украине. - К.: Евроиндекс Лтд., 1994. - 68 с.

6. Безруких П.С., Вербов г. Д., Кашаев А.Н. Курс бухгалтерского учета. - М.: Финансьі, 1977. - 360 с.

7. Бернадская Й. Евразийская патентная конвенция - основа регио-нальной системи охраньї промьішленной собственности // Бизнес. - 1995 - №36. - С. 15.

8. Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами зкономиче-ского анализа. - М.: Финансьі й статистика, 1982. - 352 с.

9. Белобородова В.А., Новодворский В.Д., Романов А.Н. Как читать балансовий отчет. - М.: Финансьі й статистика, 1992. - 208 с.

10. Використання персональних ЕОМ в інтегрованих АСУ: 36. наук. пр., НВО "Центросістем". - Київ, 1988. -Зс.

11. Вимоги до аудиторського висновку по підсумках перевірки річного балансу і річній звітності у відповідності з п.1 ст.10 Закону України "Про аудиторську діяльність". Затв. АПУ 14.02.95, протокол №25 // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №2. - С. 38-39.

12. Восходова И.Н.. Тимофеев А.В. О создании АРМ бухгалтера. // Бухгалтерский учет. - 1988. - №1. - С. 28-30.

13. Гершенгорянц С.Т. Что такое АРМ бухгалтера. - Киев, 1991. -

88с.

14. Глушков В.М. Основьі безбумажной технологии. - Киев. 1988. -

145с.

15. Давидов В.Н. Компьютеризация бухгалтерского учета: Опьіт. поиски, решение. - М.: Финансьі й статистика, 1989. - 144 с.

16. Данилевский Ю.А. Аудит в России. - М., 1994. - С. 18-25

17. Данилевский Ю.А. Аудит: организация й методика проведення.

- М.,1992. - 113 с.

18. Данилевский Ю.А., Мезенцева Т.М. Финансовьій контроль в отраслях народного хозяйства при различньїх формах собственности. -М., 1992. - С. 56-58.

19. Денисов А.Н. Централизованная бухгалтерия в системе управ-ления. // Рационализация бухгалтерского учета на промьішленньїх пред-приятиях. Тезисьі докл. Ноябрь, 1971. - М.: Знание. - С. 150-152.

20. Додж Рой. Краткое руководство по стандартам й нормам аудита. - М.: Финансьі й статистика, ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

21. Дроздович В. О правах собственности на товарньїе знаки в за-конодательстве Украиньї. // Бизнес - 1994. - №47. - С. 14-15

22. Жуковский Г.І. Автоматизация бюджетного учета на ЗВМ. // Бухгалтерский учет - 1990. - №7 - С. 6-10.

23. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93. №3792-ХІІ. - Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №13.

- С. 64.

24. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993. №3125-ХІІ. // Галицькі контракти. - 1993. - №23.

25. Закон України "Про внесення доповнень і змін в деякі законодавчі акти України відносно охорони інтелектуальної власності" від 28.02.95. №75/95-ВР - Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №13.

-С.91.

26. Закон України "Про внесення змін і доповнень в Карний, Кар-

но-процесуальний кодекси України і до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 28.01.95. №3888-ХІІ - Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №5. - С. 86

27. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91. №1560-ХП - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47. - С. 646.

28. Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13.03.92. №2198-XII - Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №26. - С. 357.

29. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92. - Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №48. - С. 650.

30. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.93. - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №33. - С. 345.

31. Закон України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічній діяльності" від 13.12.91. - Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №12. - С. 165.

32. Закон України "Про охорону прав на винаходи і промислові моделі" від 15.12.93. №3687-ХІІ // Бізнес. - 1994. - №5. - С. 1-5.

33. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993. №3689-ХІІ // Бізнес. - 1994. - №5. - С. 10-13.


 
 

Цікаве

Загрузка...