WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

- політика і процедури інвестування;

- рівень прибутку;

- основні банківські операції;

- використання лізингу;

- гарантії і інші виплати;

- інші зобов'язання. Маркетинг:

- основні покупці і ринки;

- опора на окремих покупців, проекти або операції;

- фінансове становище покупців;

- найважливіші конкуренти і становище клієнта на ринку;

- стабільність ринку і сезонні тенденції;

- псування продукції;

- залежність від привілеїв, ліцензій або схем;

- нові види продукції з сумнівними потенційними можливостями;

- переваги у відношенні до покупців;

- політика в області фінансування основної продукції, ціноутворення і знижки;

- реклама і її ефективність;

- тенденції погіршення;

- рівень результатів маркетингу;

- додатковий ризик для збільшення продажу. Персонал:

- кваліфікація, досвід і комплектність основного персоналу:

- політика набору і просування службовців;

- зарплата і премії службовців, розподіл прибутку;

- управлінські плани відносно персоналу;

- текучість кадрів.

З самого початку роботи аудитору потрібно ознайомитися з юридичними документами клієнта: статутом, документами реєстрації, протоколами засідань Ради директорів і зборів акціонерів, в яких може міститися інформація про розподіл отриманого прибутку, оголошення дивідендів, виплату винагород, підписання контрактів і угод. рішення про участь в інших

підприємствах- про придбання власності, надання довгострокових позик, надання забезпечення і гарантії, визначення кола осіб, що має право

підпису.

Опріч того, для з'ясування юридичних зобов'язань клієнта важливо переглянути контракти, договори і угоди.

Всебічний і повний аудит нематеріальних активів неможливий без попередньоїоцінки системи внутрішнього контролю.

Цілі системи внутрішнього контролю (СВК) на підприємстві - упорядкування і ефективне виконання поточних господарських справ підприємства; виконання вимог фінансово-господарської політики керівництва; зберігання активів підприємства і забезпечення допустимого рівня повноти і точності документів і, відповідно, інформації.

При визначенні ефективності систем внутрішнього контролю набувають значення багато які чинники:

- коло працівників, що беруть участь в формуванні інформації на підприємстві, і наявність у них відповідальності за доручену справу;

- наявність впорядкованих взаємовідносин між ними по веденню справ і формуванню інформації;

- наявність технічних засобів контролю;

- наявність технології контролю;

- параметри, що контролюються.

СВК може складатися з слідуючих елементів: область контролю, система обліку, система внутрішнього облікового контролю. Схематично структура і критерії оцінки СВК представлені на рис. 3.3.

Ключовими елементами області контролю є:

- ефективність організаційної структури;

- роль керівництва;

- роль внутрішнього аудиту;

- обгрунтованість планів і бюджетів;

- доцільність і надійність інформації керівництва;

Область контролю

Ефективність структури

Роль керівництва

Роль внутрішнього аудиту

Обгрунтованість планування

Інформовані сть керівництва

Контроль бізнесу

Контроль за операціями на ЕОМ

Система внутрішнього контролю^ нематеріальних активів

Система обліку

Час реєстрації операцій

Точність записів

Обсяг операції

Т

Представлення та опис операції

Виключення зловживань

Система внутрішнього) облікового контролю

Контроль бухгалтерських записів

Контроль активів

Файловий контроль

Операційний контроль

Рисунок 3.3 Структура і критерії оцінки СВК нематеріальних активів.

- надійність розрахунків керівництва;

- існування адекватної політики і процедур для контролю за бізнесом;

- ризик того, що керівництво може ігнорувати систему внутрішньогосподарського контролю або навмисно привести помилкові цифри в фінансовій звітності;

- ефективність контролю керівництва над комп'ютерними операціями;

- ефективність контролю керівництва над операціями, відмінними від комп'ютерних.

Ефективно побудована система обліку нематеріальних активів повинна:

- гарантувати, що операції правильно відображені за часом;

- гарантувати, що деталі операцій зареєстровані акуратно;

- дозволити правильно вимірювати обсяг операції;

- допомогти правильно уявити операцію, описати проводку;

- обмежити можливість появи навмисних порушень і інших зловживань.

Система внутрішнього облікового контролю - це спеціальні процедури, введені керівництвом, для отримання гарантії, наскільки це можливе, що:

- бухгалтерські проводки оброблені досконально і акуратно;

- активи збережені;

- система обліку є надійною, а сальдо рахунків правильними. Система внутрішнього облікового контролю повинна складатися з:

- системи контролю, що застосовується;

- системи контролю інформаційних технологій.

У свою чергу, в систему контролю, що застосовується входять:

- файловий контроль (система контролю над файлами, з яких отримують дані фінансової звітності);

- операційний контроль проводок (система контролю над проводками, які вносяться в ці файли).

Чітко налагоджена СВК істотно знижує аудиторський ризик при проведенні і зовнішнього, і внутрішнього аудиту. Щодо нематеріальних активів

система внутрішнього контролю передбачає наявність компетентного, свідомого персоналу з чітко певними правами і обов'язками; розділення відповідних обов'язків по зберіганню активів і їх обліку; дотримання необхідних процедур при здійсненні операції; контролю за збереженням документації; фактичного контролю над нематеріальними активами і документацією; незалежної перевірки виконання обов'язків.

Якщо в результаті перевірки СВК зовнішній аудитор встановить її ефективність, то він може в достатній мірі довіряти інформації компанії і, отже, скоротити обсяг аудиторської роботи.

Створення СВК переслідує декілька цілей:

- забезпечення надійності даних;

- збереження активів і записів;

- збільшення ефективності функціонування підприємств;

- дотримання встановлених менеджментом правил і процедур

- забезпечення відповідності СВК вимогам законодавчих актів і норм;

- зниження витрат на проведення аудиту.

Аудитора, насамперед, цікавить, в якій мірі СВК досягає перших двох цілей; визначення міри досягнення інших цілей дозволяє аудитору збагнути надійність і доказовість інформації, шо міститься в документах внутрішнього користування, з точки зору її використання для аудиту.

У зв'язку з цим аудитор проводить перевірку СВК з метою встановлення:

- існування операцій (відображені в записах операції дійсно мали місце);

- санкціонування (дозвіл на проведення операцій видавався уповноваженою на те особою);

- повнота записів (в записах відображені всі проведені операції);

- оцінки (операції правильно оцінені);

- класифікації (операції правильно класифіковані);

- правильної періодизації (операції віднесені до періоду, в якому дійсно були проведені);

- правильного перенесення і підрахунку (відносно операцій зроблені правильні проводки в книгах аналітичного обліку, підсумкова сума правильно підрахована).

При розгляді СВК найбільш важливе значення має розмір підприємства. Очевидно, що на невеликому підприємстві дотримання принципу поділу обов'язків представляє велику трудність і включати в штат такого підприємства внутрішнього аудитора недоцільно.

Тому на малих підприємствах досить високий рівень ризику неефективності СВК. Але і на невеликому підприємстві важливо мати компетентних чесних обов'язкових службовців з чітким розділенням функцій і прав, розроблені процедури видачі дозволів, виконання і записи операцій, адекватну документацію, забезпечення збереження нематері-альних активів і записів, та контроль виконання. При перевірці великих підприємств вивчення всіх складових СВК є обов'язковим, оскільки можливість тестування операцій обмежена їх великим обсягом, а система контролю досить розвинена, що і дозволяє зменшити величину контрольного ризику, і, таким чином, знизити витрати аудиту.

У процесі ознайомлення з СВК клієнта аудитор нагромаджує інформацію про її недоліки і позитивні моменти для представлення менеджеру, який несе відповідальність за стан СВК, в формі письмового або усного повідомлення (письмове повідомлення переважніше, оскільки може служити доказом якості аудиту). Крім того, в листі керівництву може бути рекомендована система заходів по поліпшенню функціонування і збільшенню ефективності СВК і компанії загалом.

Дослідження питань СВК в СП "Кребо" (М.Кременчук), СП "Фрасмо" (М.Кременчук), СП "Фобос" (М.Кременчук). УО "Укрнафтопродукт" (М.Київ), ВАТ "Добробут" (М.Київ) підтверджують виняткове її значення в

управлінні нематеріальними активами і інноваціями. Особливо важливим стають контрольно-аналітичні аспекти СВК.


 
 

Цікаве

Загрузка...