WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Продовження табл. 3.1 Характеристика особливостей внутрішнього і зовнішнього аудиту нематеріальних активів

Суб'єкти

Співробітники підприємства

Незалежні кваліфіковані

аудитори

Оплата

Нарахування заробітної пла

Оплата послуг за догово

ти

ром

Кваліфікація

Визначається керівництвом

Регламентується чинним

підприємства

законодавством по аудиту

Відповідальність

Перед керівництвом за вико

Перед клієнтом і перед

нання посадових обов'язків

третіми особами, вста

новлена законодавчими і

нормативними актами

Звітність

Перед керівництвом

Підсумкова частина ауди

підприємства

торського висновку може

бути опублікована, решта

- власність клієнта

Методи

Методи можуть бути однаковими при розв'язанні одна

кових задач (наприклад, оцінка достовірності

інформації). Є відмінності в мірі точності і де

талізуванні.

Спеціальний аудит - це перевірка конкретних питань в діяльності господарюючого суб'єкта, дотримання певних процедур, норм і правил, що звичайно має на меті підтвердити законність, сумлінність і ефективність використання нематеріальних активів, діяльність керівників, правильність складання податкової звітності і інш.

Обов'язковий і ініціативний аудит.

Обов'язкова аудиторська перевірка проводиться у випадках, встановлених безпосередньо законодавством або за дорученням державних органів.

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю.

2) перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдінго-вих компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів;

4) державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

5) порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом [24].

Ініціативний (добровільний) аудит здійснюється по рішенню економічного суб'єкта, на основі договору з аудитором (аудиторською фірмою). Характер і масштаби такої перевірки визначає клієнт.

Первинний і узгоджений аудит.

Первинний аудит проводиться аудиторською фірмою вперше для даного клієнта. Узгоджений - здійснюється аудитором повторно або регулярно і заснований тому на знанні специфіки клієнта, його позитивних і негативних сторін в організації бухгалтерського обліку. Практика роботи аудиторських фірм свідчить про переваги узгодженого аудиту.

При аудиторській перевірці нематеріальних активів виділяють такі види аудиту:

1) підтверджуючий аудит - перевірка і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітності;

2) системно-орієнтований аудит - аудиторська експертиза на основі аналізу системи внутрішнього контролю. У більшості випадків при ефективній системі внутрішнього контролю вірогідність помилок незначна і необхідність в занадто детальній перевірці відпадає; при наявності неефективної системи внутрішнього контролю клієнту даються рекомендації по її поліпшенню;

3) аудит, що засновується на ризику - концентрація аудиторської роботи в областях з більш високим можливим ризиком, що значно спрощує аудит в областях з низьким ризиком.

Вивчення практики аудиторської діяльності на Україні підтверджує наявність таких відносно самостійних його систем:

- загальний аудит (підприємства незалежно від організаційно-правових форм і видів власності, організації і установи);

- банківський аудит;

- аудит страхових організацій;

- аудит інвестиційних інститутів;

- аудит бірж;

- аудит позабюджетних фондів та ін.

При проведенні аудиту нематеріальних активів, як і будь-якого іншого об'єкта .обліку, особлива увага повинна приділятися взаємовідносинам аудитора і клієнта. Тому аудитори вважають необхідними розробку і суворе дотримання професійних норм, що визначають взаємовідносини з клієнтом при наданні всіх аудиторських послуг [78].

До числа таких норм відносять, передусім, незалежність аудитора, тобто відсутність якої-небудь фінансової або майнової зацікавленості аудитора на підприємстві, що перевіряється; аудитор не може перевіряти підприємство, одним з власників якого він являється, або підприємство, з посадовими особами якого його зв'язують родинні стосунки. Забороняється також проведення аудиторської перевірки аудитором, який є співробітником або співзасновником суб'єкта господарювання, що перевіряється або

його дочірніх підприємств, філіалів або представництв. Аудитор не повинен давати ніякого мотиву для сумнівів в своїй незалежності і в об'єктивності свого висновку.

Аудитори зобов'язані додержувати конфіденційність інформації. Інформація, отримана аудитором в ході перевірки або надання інших аудиторських послуг, є конфіденційною і може бути використана або передана третім особам тільки із згоди клієнта (даного в письмовій формі) або по рішенню суду. Принцип конфіденційності повинен додержуватися безумовно, навіть якщо розголошування або розповсюдження інформації про клієнта не наносить йому матеріального або іншого збитку.

Крім того, українське законодавство визначає, що аудитори зобов'язані обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг і інших видів робіт, які стосуються безпосередньо надання аудиторських послуг в формі консультацій, перевірок або експертиз [24].

Працюючи з клієнтом, аудитор зобов'язаний використати всі свої знання і досвід і бути в курсі останніх нововведень і змін в області бухгалтерського обліку, оподаткування і інших областях. При цьому, необхідно розділяти відповідальність за фінансові звіти і відповідальність за аудиторський висновок. Аудитор відповідальний тільки за свій висновок про фінансові звіти підприємства, що перевіряється. Відповідальність за зміст звітів несе керівник підприємства, що перевіряється. Аудитор не повинен здійснювати дії, дискредитуючі його професію (не виконувати вимога державної регламентації його діяльності; не додержувати аудиторські норми і стандарти та ін.).

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову і іншу відповідальність, визначену в договорі. Згідно з чинним законодавством до аудитора за допущені недоліки Аудиторською палатою України можуть бути застосовані санкції у вигляді попередження. припинення дії сертифіката і ліцензії на термін до одного року або анулювання сертифіката і ліцензії.


 
 

Цікаве

Загрузка...