WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

2.3. Занесення заголовка таблиці і інших текстових даних.

- курсор встановити в клітку В1;

- набрати ім'я "Відомість розрахунку амортизаційних відрахувань нематеріальних активів".

- використовуючи клавіші керування курсором, ввести текстові дані:

"Дата надходження"; "Період використання"; "Первинна вартість"; "Місячна норма амортизації"; "Усього:"; "Ліцензія"; "Патент"; "Знак для товарів і послуг"; "Ноу - хау".

3.1. Введення первинних даних і формул:

- використовуючи клавіші керування курсором, ввести слідуючу первинну інформацію: в стовпець В - "3.07.1992": "10.02.1993"; "19.12. 1994";

"5.08.1994"; в стовпець 3 - "15 років"; "8 років"; "10 років"; "6 років"; в стовпець О - "ЗООО"; "5600"; "2000"; "7600";

- введення формул в стовпець Р: в вічко Р2 вводиться формула +В2/С2х12. У вічки РЗ, Р4 і Р5 вводяться аналогічні формули з урахуванням зміни координати вічка;

- введення формул в стовпець Е: в вічко Е2 вводиться формула +Р2Ю2х100. У вічка ЕЗ, Е4 і Е5 вводяться аналогічні формули з урахуванням зміни координати вічка.

- введення формули в вічко В6 - +8УМ (02...05); в вічко Р6 - иМ (Р2... - введення формули в вічко Вб - +8иМ (02. -.05); в вічко Р6 - 81ІМ (Р2...Р5).

4. Виконання розрахунку і перерахунку при зміні первинних даних проводиться натисненням клавіші Р9.

5. Запис таблиці на диск проводиться введенням команди /Р8 "ім'я файла". Видача робочої таблиці на друк проводиться введенням команди РКІМТ з головного меню.

Наведеній вище практичний механізм автоматизації розрахунків амортизаційних відрахувань за звітний період часу і аналізу кореляції результуючих показників при зміні первинних даних на основі використання ЕОМ був впроваджений та використовується зараз у ВАТ "Добробут" (М.Київ). Згідно висновків керівництва підприємства проведена автоматизація цієї ланки обліку дозволила підвищити ефективність діючої інформаційної системи прийняття управлінських рішень та спростити обліковий процес працівників бухгалтерії.

2.4. Висновки до розділу

Проведені в даному розділі дослідження свідчать, що незважаючи на те, що методики оцінки різних видів матеріальних активів розробляються вже протягом тривалого часу, існує нормативна база і значні нароботки, оцінка нематеріальних активів - справа значною мірою нова.

Підтвердженням цьому може служити той факт, що ще зовсім нещодавно вкладення в нематеріальні активи не відокремлювалися від інших витрат і, тому, в бухгалтерському обліку не відображалися. Автором обгрунтована необхідність, досліджені і доведені можливості відмови від витратного методу оцінки нематеріальних активів і переходу до комплексної методики їх оцінки, що забезпечує більш об'єктивну і чітку інформацію.

З метою уніфікації обліку і приведення його у відповідність з міжнародними стандартами, використовуючи широку емпіричну базу, автором були проаналізовані можливості вдосконалення діючого порядку бухгалтерського обліку надходження об'єктів нематеріальних активів. Дослідження показали, що надходження нематеріальних активів на підприємство може відбуватися різними шляхами: в результаті купівлі, безкоштовної передачі, як внесок в статутний фонд, шляхом злиття з іншими підприємствами. Особливу складність становить відображення в бухгалтерському обліку тих видів нематеріальних активів, які поступили в результаті злиття (поглинання) підприємств, що характерно для ринкових виробничих відносин. У той же час, домінуюча причина складності є, на наш погляд, суб'єктивною і пояснюється відсутністю в чинному українському законодавстві, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку, якої-небудь нормативної бази для відображення таких операцій відповідно до міжнародних стандартів. Ці стандарти вимагають відображати в обліку такі надходження винятково на основі формування єдиних консолідованих балансів - балансів групи підприємств, яка об'єднує як єдине ціле головну компанію і її дочірні фірми.

На основі аналізу вітчизняної і зарубіжної практики обліку автором внесені пропозиції по вдосконаленню методики нарахування та обліку амортизації нематеріальних активів. Нам вважається доцільним та актуальним надати підприємствам право самостійного вибору методу прискореної амортизації нематеріальних активів і в Україні. На першому етапі право застосування прискореної амортизації може бути надане спільним

підприємствам- Надалі право застосування будь-якого з методів прискореної амортизації (метод суми чисел років, метод подвійного зменшення залишку тощо) нематеріальних активів повинно бути надане всім підприємствам незалежно від форми власності і видів діяльності. Єдина умова, яка повинна висуватися при цьому, - пояснення необхідності використання того або іншого методу амортизації і розрахунку терміну корисного використання активів.

Реалізовуючи комплексний підхід до аналізу нематеріальних активів і переслідуючи мету вироблення напрямів і заходів по його вдосконаленню дисертаційне дослідження дає відповідні рекомендації по розширенню складу активів, що включаються в баланс як нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Дослідження дозволило виявити, що в балансах українських підприємств приводиться інформація тільки по тих видах нематеріальних активів, які відповідно до "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності на Україні" вважаються такими, тобто це, як вже відзначалося вище, тільки "довгострокові вкладення в придбання об'єктів промислової і інтелектуальної власності".

Ми вважаємо, що в звітності повинні бути відображені не тільки придбані, а й створені на підприємствах нематеріальні активи. Крім того, на наш погляд, до складу нематеріальних активів повинні бути віднесені не тільки активи, перелічені в діючих нормативних актах, а й усі інші, які відповідають ознакам даної категорії активів: організаційні витрати, витрати на наукові дослідження та інші.

Розв'язання розглянутих в дисертаційній роботі проблем вдосконалення обліку і аудиту нематеріальних активів вимагає на нинішньому етапі розвитку продуктивних сил обов'язкового використання інформаційних технологій, в основі яких лежать системи автоматизованих робочих місць. Це обумовлює необхідність комплексної автоматизації обробки облікової інформації, застосування обчислювальної техніки і створення програмно-технічних систем комплексної комп'ютеризації робочих місць бухгалтерів.

Тому, в даному дослідженні особлива увага була приділена підвищенню ефективності методики і практики організації машинної обробки і аналізу облікової інформації на ЕОМ. На основі використання сучасних програмних засобів нами була поставлена і вирішена задача створення алгоритмів і практичного механізму автоматизації розрахунків амортизаційних відрахувань за звітний період і аналізу кореляції результуючих показників при зміні первинних даних. Одночасно, в дисертації зроблено висновок, що основним дестабілізуючим фактором стійкості запропонованого механізму є постійне коригування чинного українського законодавства, яке регулює питання бухгалтерського обліку і звітності.

Питання, підняті в даному розділі, об'єктивно свідчать, що без найшвидшого удосконалення теоретичних і реально практичних аспектів обліку і звітності нематеріальних активів подальший розвиток економічних перетворень, і насамперед, процесу приватизації і акціонування підприємств, ефективної діяльності вітчизняних товаровиробників неможливий. Проведене дослідження, а також позитивний досвід випробування пропозицій по удосконаленню методики оцінки нематеріальних активів, обліку їх руху, амортизації і відображення в звітності на підприємствах системи ЗАТ "Укртатнафта" та УО "Укрнафтопродукт" переконливо доводить, що немає об'єктивних причин, перешкоджаючих впровадженню внесених нами пропозицій. Очевидно, що процес входження України в міжнародні економічні сфери буде максимально сприяти прискоренню цих перетворень.

РОЗДШ З ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ОБ'ЄКТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

3.1. Сутність аудиту нематеріальних активів

В умовах ринкових відносин різко зростає практичне значення використання нематеріальних активів. Тому для підприємців, бухгалтерів і аудиторів значний інтерес представляє аналіз основних особливостей їх аудиту.

Особливість нематеріальних активів як об'єкту обліку і контролю та значення їх використання підприємствами накладають свій відбиток на задачі, організацію і методи проведення їх аудиту. Але як форма незалежного контролю і вид підприємницької діяльності аудит має багато загальних положень. Вони не пов'язані з конкретними об'єктами контролю, але їх потрібно враховувати при проведенні аудиту. Саме тому, а також враховуючи обмеженість розкриття питань обліку і аудиту нематеріальних активів зупинимося на них детальніше.

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам [24].


 
 

Цікаве

Загрузка...