WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Найближчим часом мається намір внести в систему міжнародних стандартів обліку положення про заборону негайного списання вартості нематеріальних активів (крім витрат на НДДКР), а також про обмеження періоду нарахування амортизації терміном не більш п'яти років. Передбачається, що даний період може бути збільшений до 20 років, якщо його застосування є виправданим.

В Україні в балансах підприємств приводиться інформація тільки по тих видах нематеріальних активів, які відповідають "Положенню про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні". Нематеріальні ак-

тиви повинні бути відображені "...в балансі в сумі витрат на купівлю і приведення їх в стан, в якому вони придатні до використання, відповідно до запланованої мети" [72]. Крім того, в активі балансу приводяться дані про знос і залишкову вартість об'єктів нематеріальних активів. Інформація про склад нематеріальних активів також відбивається в додатку до балансу. У розділі 5 "Наявність і рух нематеріальних активів" дається їх більш детальна характеристика (див. додаток Д).

Спираючись на проведений аналіз, ми вважаємо що чинне законодавство України повинно дати можливість вітчизняним підприємствам відображати в балансах не тільки придбані на стороні, а й створені безпосередньо силами самих підприємств нематеріальні активи: організаційні витрати, НДДКР і деякі інші. Це, на наш погляд, в значній мірі прискорить об'єктивний процес уніфікації системи обліку в Україні з міжнародною теорією і практикою обліку.

2.3. Організація машинної обробки і аналізу облікової інформації на ЕОМ

Необхідність підвищення ефективності управління економікою в умовах автоматизації виробництва зумовлює потребу у використанні- інформаційних технологій, в основі яких лежать системи автоматизованих робочих місць (АРМ). Важливе місце при цьому займають питання автоматизації обробки облікової інформації і створення програмно-технічних систем комплексної комп'ютеризації робочих місць бухгалтерів, що продиктовано, передусім, слідуючими чинниками:

1) істотне збільшення обсягу інформації, що обробляється, викликане ускладненням структурних взаємозв'язків економіки:

2) ріст номенклатури продукції, що випускається;

3) підвищення складності виробів, що випускаються і технології їх виробництва, викликане прискоренням науково-технічного прогресу і збільшенням числа технологічних зв'язків;

4) необхідність росту продуктивності праці;

5) підвищення вимог до якості управління, точності оцінок і рішень, що приймаються;

6) наявність великого числа задач з високим рівнем формалізації і високою мірою трудомісткості (це, передусім, задачі обліку, аналізу і статистики).

Опис постановки задачі.

Розглянемо можливості автоматизації обліку і аналізу даних про нематеріальні активи з використанням ЕОМ на практиці. Застосування електронно-обчислювальної техніки дозволяє ефективно вирішувати комплекс задач обліку нематеріальних активів на функціональному АРМ бухгалтера. Основна мета, що переслідується при цьому, - підвищення ефективності праці працівників обліку, яке досягається при використанні автоматизованих засобів обробки даних. Даний комплекс включає в себе слідуючі задачі:

- облік надходження;

- облік амортизації;

- облік вибуття нематеріальних активів.

Зупинимося більш детально на задачі обліку амортизації. Основне призначення задачі - автоматизація розрахунків амортизаційних відрахувань за звітний період часу і аналіз зміни результуючих показників при зміні первинних даних. Дана задача відноситься до класу простих задач аналізу і повинна бути вирішена на основі використання програмного пакету ЬОТи8 1-2-3 в середовищі М5 008 на ІВМ-сумісних персональних комп'ютерах. Розв'язання задачі здійснюється працівниками бухгалтерії підприємства в дворівневому режимі:

1) введення і обробка облікових даних;

2) отримання підсумкової інформації з її використанням при формуванні звітів. Надалі, отримані дані повинні використовуватися загалом по підприємству для розв'язання питань контролю, аналізу і аудиту.

Вихідна інформація.

Вихідна інформація, що набувається при розв'язанні цієї задачі, повинна бути подана у вигляді типової відомості розрахунку амортизаційних відрахувань нематеріальних активів в формі машинограми на паперових носіях інформації (див. додаток Б).

Основні вимоги, що пред'являються до вихідної інформації, можна представити таким чином:

1) наявність необхідних реквізитів, а саме, дати створення документа, номер, показники контролю, обліку і аналізу, їх кількісна та інші характеристики;

2) достовірність даних;

3) своєчасність представлення інформації.

Таблиця 2.17 Опис вихідних повідомлень

Найменування

Ідентифі

Форма

Періодичність

Одержувач

п/п

відомості

катор

представ

представлення

інформації

відомості

лення

1.

Відомість розра

В-016

Машино-

Щомісяця

Бухгалтерія

хунку амортиза

грамма

ційних відраху

вань нема

теріальних ак

тивів

Вхідна інформація.

Вхідна інформація може бути представлена на паперових і машинних носіях - машиночитабельних первинних документах, призначених дтя обліку конкретних господарських операцій з обов'язковим включенням

слідуючих показників і реквізитів: дата і найменування господарської операції, номер документа, показники контролю, обліку і аналізу, їх кількісна і сумова характеристика. У даній задачі як вхідна інформація розглядається акт прийому нематеріальних активів на паперових носіях інформації.

Таблиця 2.18 Опис вхідних повідомлень

Найменування

Ідентифі

Форма

Періодич

Джерело

п/п

катор

представлення

ність отри

інформації

мання

1.

Акт прийому

А-1НА

Типова

Щомісяця

Бухгалтерія

нематеріаль

форма

них активів

Алгоритм розв'язання задачі

Алгоритм - точний і зрозумілий опис послідовності дій над заданими об'єктами, кроків, що приводять після кінцевого числа до досягнення вказаної мети або до розв'язання вказаної задачі.

Алгоритм рішення задачі автоматизації розрахунку амортизаційних відрахувань може бути представлений наступним чином (див. рис. 2.2):

Загальний опис апаратних і програмних засобів ЕОМ. шо використовуються для розв'язання задачі.

Рішення типової задачі розрахунку амортизаційних відрахувань нематеріальних активів проводилося на базі ІВМ - сумісної ЕОМ марки "СОМРАО Ргеаагіо 1621", оснащеної швидкодіючим мікропроцесором типу "Репгіит ММХ II" з робочою частотою 233 МГц і оперативною пам'яттю в розмірі 32 Мб.

Базова система введення-виводу (Вахіс Іприї Оиіриї 8ухіет. ВІ05) являє собою програму (сукупність процедур), записану в ПЗУ комп'ютера і забезпечує розробку різних програм, що не залежать від конкретної реалізації апаратного забезпечення комп'ютера.

Початок

Введення значень

Розрахунок норми амортизації

Виведення значень

Кінець

Рисунок 2.2 Алгоритм розв'язання задачі

Основні функції, що виконуються системою вводу-виводу при первинному запуску ЕОМ, тобто після включення живлення, слідуючі:

розпізнавання встановлених в ЕОМ периферійних пристроїв, отримання даних про накопичувач і спосіб прочитання файлів операційної системи, визначення конфігурації комп'ютера. Дана модель ЕОМ обладнана системою введення-виведення фірми СОМРАО.


 
 

Цікаве

Загрузка...