WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

("Раїепї Атопігаїіоп Ехрепае") 6.000 дол. Кт "Патенти" ("Раїешк") 6.000 дол.

або Дт "Витрати по амортизації патенту"

("Раїепі Атогіігаїіоп Ехрепхе") 6.000 дол. Кт "Амортизація патентів" ("Асситиіаіегі Раїепг

Атопігаїіоп") 6.000 дол.

Авторське право. У переважній більшості випадків термін корисного використання даного виду нематеріальних активів менший, ніж офіційний період дії. Тому, вартість авторського права повинна бути погашена протягом періоду часу, коли передбачається отримання прибутку по даному активу. Оскільки при визначенні даного періоду у компаній виникають значні труднощі, рекомендується здійснювати нарахування амортизації протягом максимально короткого строку.

Організаційні витрати. Як зазначалось нами вище ( 1.2), організаційні витрати відносяться, у відповідності з загальноприйнятою міжнародною практикою, до нематеріальних активів. Погашаються (списуються) такі витрати шляхом нарахування амортизації впродовж кількох років. У Франції, наприклад, період їх списання (амортизації) не повинен перевищувати п'яти років. В США, за стандартом бухгалтерського обліку, дозволяється амортизувати організаційні витрати впродовж сорока років. Водночас податковим регулюванням дозволяється амортизувати їх впродовж п'яти років. Виходячи з цього, в практиці підприємства амортизують організаційні витрати, як правило, за п'ять років.

Нараховані суми амортизації відображаються в обліку записом:

Дебет рахунку "Витрати на амортизацію організаційних витрат" Кредит рахунку "Амортизація організаційних витрат" Допускається також пряме їх списання з рахунку нематеріальних активів (організаційних витрат).

Розглянемо тепер облік вибуття нематеріальних активів. Передусім необхідно зазначити, що вибуття нематеріальних активів може відбуватися внаслідок різних причин, а саме: повної амортизації первинної вартості об'єкта нематеріальних активів; реалізації: безкоштовної передачі; списання з балансу до повного погашення вартості; використання в якості вкладень (див. рис. 2.1).

У обліку ці варіанти вибуття нематеріальних активів відбиваються таким чином.

Вибуття таких об'єктів нематеріальних активів як "ноу-хау", гудвіл (ділова репутація), знаки для товарів і послуг, вартість яких не зменшується

Види вибуття нематеріальних активів

Неповна амортизація

Використання як вкладення

Рисунок 2.1 Види вибуття нематеріальних активів в процесі їх використання, відбивається в регістрах бухгалтерського обліку слідуючим записом:

Дебет рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Прибуток, використаний на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів"

Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи".

При вибутті об'єкта нематеріальних активів, по якому був повністю нарахований знос, робиться слідуючий бухгалтерський запис:

Дебет рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів".

Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Розглянемо відображення даного випадку вибуття, виходячи з конкретних числових даних, приведених в попередньому прикладі. Підприємство після закінчення 8 років користування наданою ліцензією списує її. При цьому робиться слідуючий запис:

Дебет рахунку 02/3 " Знос нематеріальних активів" 120.000 грн. Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" 120.000 грн.

Якщо вибуття об'єкта нематеріальних активів відбувається до моменту повного нарахування зносу, то недонарахована сума амортизації відноситься на збитки. Припустимо, що підприємство, вказане в нашому прикладі, змушене внаслідок ряду причин списати з балансу дану ліцензію після п'яти

років її використання. При такому варіанті вибуття в обліку повинен бути зроблений слідуючий запис:

Дебет рахунку 80 "Прибутки і збитки" 45.000 грн. Дебет рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів" 75.000 грн. Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" 120.000 грн.

При реалізації нематеріальних активів результати від реалізації відносяться на рахунок 80 "Прибутки і збитки". Допустимо, що підприємство придбало не виняткову, а повну ліцензію, яку вирішило реалізувати за 160.000 грн. після п'яти років її використання. У обліку проводиться слідуючий запис:

1) Списується первісна вартість ліцензії:

Дебет рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів" 75.000 грн. Дебет рахунку 46 "Реалізація" 45.000 грн. Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" 120.000 грн.

2) Передача ліцензії

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами 160.000 грн. і кредиторами" Кредит рахунку 46 "Реалізація" 160.000 грн.

3) Нарахування ПДВ

Дебет рахунку 46 "Реалізація" 6.668 грн. Кредит рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" 6.668 грн.

4) Визначення фінансового результату від реалізації

Дебет рахунку 46 "Реалізація" 108.332 грн. Кредит рахунку 80 "Прибутки і збитки" 108.332 грн.

5) Оплата покупцем отриманої ліцензії

Дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" 160.000 гри.

Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" 160.000 гри.

У разі безкоштовної передачі нематеріапьних активів іншому підприємству, їх залишкова вартість і сума ПДВ списується за рахунок при-

бутку, що залишився в розпорядженні підприємства, або фондів, які створюються підприємством.

При цьому, як і в попередньому прикладі, використовується рахунок 46 "Реалізація", а також рахунок 81 "Використання прибутку".

Якщо причиною вибуття нематеріальних активів є здійснення короткострокових або довготривалих фінансових вкладень за рахунок цих нематеріальних активів, то при цьому в кореспонденції з рахунком 04 "Нематеріальні активи" використовується рахунок 58 "Фінансові вкладення".

У нашому прикладі дана операція повинна бути відображена таким чином:

Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи"

120.000 грн. 120.000 грн.

Основою для вибуття об'єкта нематеріальних активів є акт про вибуття нематеріальних активів.

Схематично відображення операцій в бухгалтерському обліку в розрізі синтетичних рахунків по обліку вибуття нематеріальних активів можна подати наступним чином (див. табл. 2.16).

Щорічно підприємства мають право проводити індексацію балансової вартості нематеріальних активів. Коефіцієнт індексації при цьому, визначається за формулою (2.11).

Кі = [І(а-1) - 10]:100

(2.11)

де І(а-1) - індекс інфляції року. за результатами якого провадиться

Таблиця 2.16 Кореспонденція рахунків при вибутті нематеріальних активів

N п/п Зміст операції

Рахунки, що використовуються

Дебет

Кредит

1.

Списання при повній амортизації первин

ної вартості об'єкта нематеріальних активів

02/3

04

2.

Віднесення недонарахованої суми аморти

зації на збитки у разі вибуття об'єктів не

матеріальних активів до повного погашення

їх вартості

80

04

3.

Реалізація об'єкта нематеріальних активів

46

04

4.

Безкоштовна передача об'єкта нема

теріальних активів

46

04

5.

Фінансові вкладення за рахунок об'єкта не

матеріальних активів

58

04

6.

Списання нематеріальних активів, по яких

не нараховується знос

88

04

індексація [36].

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться.

При застосуванні прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації не застосовується.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні і згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків для підтвердження правильності і достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, всі підприємства, об'єднання і їх госпрозрахункові підрозділи незалежно від форм класності

зобов'язані провести інвентаризацію майна (в т.ч. нематеріальних активів). коштів і фінансових зобов'язань [44].

Проведення інвентаризації як нематеріальних активів, так і інших цінностей є обов'язковим в наступних випадках:

1) при передачі майна державного підприємства в оренду, його приватизації, перетворенні в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

2) перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;


 
 

Цікаве

Загрузка...