WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку і аудиту нематеріальних активів присвячені роботи В.В.Сопко, Л.З.Шнейдмана, В.Ф.Палія, В.МЛопатіної, Т.Б.Крилевої. В.Д.Андреєва, А.В.Алексеєвої і інш. Теоретичною і. в певній мірі, методологічною основою дисертаційного дослідження, нарівні з розробками українських економістів, положеннями і стандартами чинного законодавства, в певній мірі послужили монографії і праці зарубіжних вчених, періодичні видання і спеціальна література по бухгалтерському обліку, економіці, плануванню, економічному аналізу, що видається в Росії, США, Канаді, Великобританії, Німеччині і інших країнах з розвиненою ринковою економікою, публікації Комітету міжнародних стандартів обліку (КМСО), видання міжнародної федерації бухгалтерів і ряд інших матеріалів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає:

  • в економічному аналізі змісту, сутності, ролі і значенні обліку і аудиту нематеріальних активів в умовах становлення ринкових відносин, трансформації економічної системи загалом, кількісній і якісній визначеності даної категорії активів з підвищенням ефективності господарювання;

  • в розробці комплексної класифікації нематеріальних активів і аналізі їх ієрархії і взаємозв'язків, з урахуванням уніфікованих теоретичних підходів зарубіжної економічної науки і практики;

  • в теоретичному обгрунтуванні і пропозиції загальної практичної концепції напрямів і заходів по вдосконаленню і уніфікації методики обліку і аудиту нематеріальних активів в сучасних ринкових умовах господарювання з урахуванням міжнародної практики;

  • в обґрунтуванні необхідності і можливості, а також в розробці і пропозиції методики і рекомендацій по машинній обробці і аналізу облікової інформації з використанням ЕОМ;

  • в дослідженні сутності, розробці і пропозиції методики аудиту нематеріальних активів в умовах ринкової економіки.

Практичне значення дослідження полягає в науковій розробці, обгрунтуванні і пропозиції практичного механізму обліку і аудиту нематеріальних активів, як однієї з складових процесу вдосконалення, розвитку і інтернаціоналізації всієї системи обліку, звітності і аудиту в фінансово-економічній структурі виробництва. Впровадження та використання на практиці розроблених у дисертації окремих елементів методики обліку та аудиту нематеріальних активів підприємствами нафтопереробної галузі та підприємствами системи забезпечення нафтопродуктами, зокрема ЗАТ "Укртатнафта" (в минулому ВАТ "Кременчукнафтооргсинтез"), "Укртат-нафтасервіс" (м. Кременчук), СП "Кребо" (м. Кременчук), СП "Фрасмо" (м. Кременчук), СП "Фобос" (м. Кременчук), УО "Укрнафтопродукт" (м. Київ). ВАТ "Добробут" (м. Київ) та інші, дозволить оптимізувати процеси акціонування та приватизації підприємств, посилити контроль за рухом нематеріальних активів, підвищити ефективність облікової та аналітичної інформації, створити більш ефективну інформаційну систему для прийняття управлінських рішень, спростити обліковий процес працівників бухгалтерії. сприятиме скорішому переходу до системи обліку у відповідності з передовими досягненнями світової бухгалтерської науки та практики.

Створення даного механізму, наукова розробка його основ є, на наш погляд, одним з елементів корінної перебудови економічних відносин в даний час.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були випробувані і продовжують використовуватися в обліку і аудиту, а також при складанні звітності на ряді підприємств нафтопереробної галузі України. Основні положення і резуль-

РОЗДІЛІ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СКЛАД НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

1.1. Економічна сутність і класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи загалом характеризуються відсутністю фізичної структури і високою мірою невизначеності відносно майбутнього прибутку від їх використання. Вартість нематеріальних активів звичайно встановлюється, виходячи з офіційних прав і привілеїв, що належать юридичній або фізичній особі. Однак ці критерії не є настільки чітко вираженими, наскільки це може показатися з першого погляду. Так, відсутність матеріально-речовинної структури сама по собі не є достатнім критерієм для відмінності матеріальних активів від нематеріальних. Такі активи, як банківський вклад, очікувані надходження, тобто суми, які повинні бути отримані від клієнтів за вже поставлені товари, довгострокові фінансові вкладення також характеризуються відсутністю фізичної субстанції, однак в обліку класифікуються як матеріальні.

Деякі економісти вважають, що основною характерною рисою нематеріальних активів є висока ступінь невизначеності відносно можливого прибутку від їх використання [114, 119]. Наприклад, багато які види нематеріальних активів мають вартість тільки на конкретному підприємстві, характеризуються невизначеним терміном використання і їх вартість схильна до значних коливань, оскільки в основі прибутку від їх використання лежать порівняльні переваги нематеріальних активів. Визначення розмірів і періоду отримання в майбутньому прибутку від використання нематеріальних активів є надто складним питанням і зумовлює серйозні проблеми відносно їх оцінки. Тому, розглядаючи ознаки, що характеризують нематеріальні активи, представляється необхідним виходити з певної системи.

На наш погляд, до основних характерних рис нематеріальних активів відносяться:

1) відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

2) здатність приносити користь підприємству;

3) використання протягом тривалого часу;

4) велика міра невизначеності розмірів можливого прибутку від їх використання.

Українське законодавство визначає нематеріальні активи як "об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності і користування" [74]. На наш погляд, це визначення не в повній мірі відображає сутність даного виду активів, оскільки крім власне нематеріальних активів відносить до них і "інші об'єкти права власності і користування". Керуючись таким некоректним трактуванням, до нематеріальних активів можна віднести і об'єкти основних засобів, малоцінні і швидкозношувані предмети, матеріали і інше, оскільки всі вони можуть знаходитися у власності того або іншого підприємства.

В українському законодавстві існують і інші визначення нематеріальних активів, відповідно до яких вони трактуються як "... об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку. "[36], або як "... вартість прав користування землею, водою або іншими природними ресурсами, спорудами і обладнанням, іншими майновими правами, включаючи право на інтелектуальну власність (патенти, технології, ліцензії і т.ін.)" [74].

Згідно Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (Затверджено Кабінетом Міністрів України 3.04.93 №250) під нематеріальними активами розуміють "довгострокові вкладення в придбання об'єктів промислової і інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будов (споруд, приміщень) або користування ними, права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові

права, які визнаються об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять прибуток" [72].

Однак, на наш погляд, вищенаведені визначення не відображають суттєвих ознак нематеріальних активів, в них просто зроблена спроба перелічити деякі з видів нематеріальних активів (сюди не увійшли такі активи, як, наприклад, гудвіл, організаційні витрати, витрати на наукові дослідження і рад інших).

Тому, вважаємо, що було б більш правильним визначати нематеріальні активи як необоротні довгострокові активи, які не мають матеріально-речовинної структури, але мають вартість і можуть приносити підприємству прибуток.

Право власності на нематеріальні активи полягає в тому, що підприємства самостійно реалізовують права володіння, користування і розпорядження об'єктами, що належать йому. Підприємство має право здійснювати по відношенню до даного об'єкта будь-які дії, які не суперечать законодавству. Відповідно до чинного законодавства України нематеріальні активи можуть бути використані для здійснення будь-якої господарської діяльності.

Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці існують два основних підходи до класифікації нематеріальних активів. Вузьке трактування представлене в Директивах Європейського Економічного Співтовариства (Четверта Директива; 78/660/ЄЕС; стаття 9), відповідно до якого нематеріальні активи включають:

"1. Витрати на дослідження і розвиток доти, поки національне законодавство дозволяє їх відображати як активи.


 
 

Цікаве

Загрузка...