WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з надходженням нематеріальних активів, необхідно мати на увазі, що, відповідно до законодавства України, під нематеріальними активами розуміють "довгострокові вкладення в придбання об'єктів промислової і інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будов (споруд, приміщень) або користування ними, права власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, які визнаються об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять прибуток" [72].

Отже, нематеріальні активи, створені безпосередньо самими підприємствами України (товарні знаки і торгові марки, "ноу-хау", витрати на НДДКР і деякі інші), до категорії нематеріальних активів не відносяться і на балансах підприємств відображені не будуть. Дана норма законодавства України суперечить міжнародним стандартам обліку, в яких відсутній такий розподіл.

Схематично відображення операцій в бухгалтерському обліку в розрізі синтетичних рахунків по надходженню нематеріальних активів можна представити наступним чином (див. табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Кореспонденція рахунків при надходженні нематеріальних активів

N п/п

Зміст операції

Рахунки, що використовуються

Дебет

Кредит

1.

Покупка в ході діяльності

підприємства

04

50,51,52,90,92

2.

Внесення в якості вкладу засновників

до статутного фонду

04

85

3.

Безкоштовне одержання

04

88

4.

Нараховано іншим підприємствам за

куплені у них об'єкти нематеріальних

активів з подальшою оплатою

04

76

Важливе значення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів має документальне оформлення їх надходження, оскільки даний вид активів характеризується відсутністю фізичної структури і контроль за фактичною наявністю об'єктів нематеріальних активів утруднений. Відповідно до вимог Положення про бухгалтерські документи і принципів бухгалтерського обліку оприбуткування того або іншого об'єкта нематеріальних активів проводиться на основі певних первинних документів. Такими первинними документами є акти прийому нематеріальних активів (див. додаток А), які фіксують факт надходження і введення в експлуатацію нематеріальних активів. Основні вимоги до такого документа - докладний опис характеристик об'єкта, наявність інформації про його первинну вартість, норму амортизації, термін експлуатації і інші необхідні дані. Такий документ повинен бути оформлений відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. (Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88).

При оприбуткуванні об'єктів нематеріальних активів повинні бути представлені документи, підтверджуючі їх реальну наявність. Так. наприклад, право користування землею повинне бути підтверджено необхідною документацією, оформленою у встановленому законодавством порядку. При купівлі прав на промислові зразки або винаходи повинні бути представлені свідоцтва і ліцензії, підтверджуючі їх. Придбання авторських прав підтверджується маючим юридичну силу договором купівлі-продажу, укладеним між продавцем цих прав і підприємством, яке придбаває їх. Купівля ноу-хау повинна бути підтверджена його повним словесним або зображальним описом.

Придбання нематеріальних активів відповідно до чинного законодавства може проводитися за рахунок прибутку, отриманого від реалізації продукції, виробів, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності; прибутку від цінних паперів: грошових внесків учасників; позикових коштів і інших джерел.

Чинне законодавство також визначає перелік типових форм первинного обліку об'єктів нематеріальних активів, які повинні використовуватися на підприємствах і організаціях всіх форм власності (див. додатки 3-Л). У їх число входять:

1. Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки). Даний журнал призначений для реєстрації всіх заявок на об'єкти інтелектуальної власності, які створені на підприємстві або організації у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця. Реєстрація здійснюється на день надходження в патентний або інший відділ, на який покладене виконання відповідних функцій письмового повідомлення про створений об'єкт промислової власності.

2. Журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків). Реєстрації в даному журналі підлягають винаходи, корисні моделі, промислові зразки, викори-

стані у власному виробництві по власних патентах, по придбаних ліцензіях, а також винаходи і промислові зразки, використані по авторських свідоцтвах. Винахід у вигляді пристрою, матеріалу, штаму, культури кліток, корисної моделі, а також промислові зразки вважаються використаними з дати початку їх використання в продукції, шо випускається. Винахід у вигляді того або іншого технологічного способу випуску продукції вважається використаним з моменту його використання у виробничому (технологічному) процесі. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, які визнані придатними для промислової експлуатації після експериментальної перевірки, вважаються використаними з дати передачі зразка (партії, серії), засобу в експлуатацію.

3. Заявка на раціоналізаторську пропозицію. Даний документ повинен прямувати в письмовій формі у відповідні відділи підприємства, якого торкається раціоналізаторська пропозиція. Рішення відносно визнання пропозиції раціоналізаторським або про його відхилення повинне бути прийнято в місячний строк з дня надходження заявки на раціоналізаторську пропозицію. Порядок розгляду заявки на раціоналізаторську пропозицію, а також прийняття відповідного рішення встановлюється підприємством або організацією самостійно.

4. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Дана форма призначена для реєстрації заявок на раціоналізаторські пропозиції, а також використаних раціоналізаторських пропозицій.

При цьому, ще раз підкреслимо, що незважаючи на те, що на вимогу даної інструкції у вищенаведені первинні документи повинні бути включені відомості про об'єкти нематеріальних активів, підприємства-власники таких об'єктів інтелектуальної власності розглядати їх як нематеріальні активи не можуть, тому що ці нематеріальні активи були створені безпосередньо на самому підприємстві, і, відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні до таких віднесені бути не можуть. Очевидна необхідність усунення даного протиріччя українського законодавства не тільки із зарубіжними стандартами обліку, але і зі здоровим глуздом.

Розглянемо питання, пов'язані з амортизацією нематеріальних активів. Під терміном "амортизація" нематеріальних активів слід розуміти "поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань" [36].

Відповідно до законодавства України, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності, "вартість нематеріальних активів погашається віднесенням на затрати виробництва і обіг}' по нормах, визначених, виходячи з встановленого терміну їх використання. Не нараховується знос на "ноу-хау", гудвіл, знаки для товарів і послуг і інше, вартість яких не зменшується в процесі їх використання. Списання таких нематеріальних активів відображається по дебету рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Прибуток, використаний на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів" і кредиту рахунку "Нематеріальні активи". Знос нематеріальних активів враховується і відображається в звітності окремо" [80].

Термін корисного використання визначається рядом чинників, а саме:

1) нормами законодавства або умовами контрактів;

2) моральним зносом і конкурентною боротьбою, які можуть значно зменшити величину строку корисного використання;

3) тим. що об'єкт нематеріальних активів може складатися з ряду компонентів і при цьому термін корисного використання кожного з них може варіюватися в широких межах та інш.

При цьому істотною проблемою може явитися те. що в цілому ряді випадків визначити період корисного використання неможливо. Відносно таких нематеріальних активів законодавством України передбачено слідуюче: "Якщо неможливо визначити термін корисного використання нематеріальних активів, норми зносу встановлюються з розрахунку на 10


 
 

Цікаве

Загрузка...