WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Рі - розмір роялті в і-м році;

Ці - ціна одиниці продукції в і-м році:

Кдис - коефіцієнт дисконтування в і-м році;

Т - розрахунковий термін дії угоди.

Під розрахунковим терміном дії угоди розуміють період часу, за який розраховується обсяг виробництва продукції по ліцензіях для визначення розміру ліцензійної винагороди. Незалежно від умов платежу по передбачу-

ваній угоді - паушальний (фіксований) або первинний платіж з подальшою виплатою роялті, розрахунковий термін визначається об'єктом угоди, маючи на увазі, що в основі його лежить термін морального старіння. Міжнародна практика ліцензійної торгівлі показує, що термін дії угод, в основному, не перевищує 10 років, тому розрахунковий термін дії угоди, як правило, не повинен перевищувати цей період (10 років). Як усереднені показники для вибору розрахункового терміну дії угоди можуть служити дані приведеної нижче таблиці:

Таблиця 2.1

Розрахунковий термін дії ліцензійної угоди по різних видах ліцензій

Характеристика ліцензій

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Розрахунковий термін дії угоди в роках

5 -6

5 - 7

7 - 10

7 - 10

А - безпатентні ліцензії, освоєння яких не вимагає великих капітальних затрат і тривалих строків освоєння.

Б - патентні ліцензії, об'єктом яких є продукція з коротким терміном морального старіння (наприклад, вироби побутової електроніки і т.ін.)

В - безпатентні ліцензії, освоєння яких пов'язане з додатковими строками постачання устаткування, значними капіталовкладеннями і терміном освоєння понад 2-х років.

Г - патентні ліцензії, за винятком тих. що увійшли до групи Б.

Обсяг виробництва продукції по ліцензії визначається на основі даних програми освоєння, яка планується ліцензіатом ліцензії, що закуповується по роках. При цьому основними джерелами інформації є:

- потреба ринку території в ліцензійній продукції;

- виробничі можливості ліцензіата;

- фіксований обсяг виробництва;

- наявність на території збуту конкурентів і їх можливості:

- дані передбачуваного ліцензіата про програму освоєння, що планується ним за ліцензією.

Під розрахунковою ціною розуміється ціна франко-завод виготівник, за вирахуванням знижки витрат на пакування, зберігання, страхування, податки і інші невиробничі витрати. При визначенні розрахункової базової ціни потрібно вийти з рівня ціни продукції ліцензії, приведеної для простоти розрахунків до дати укладення угоди. Однак, при цьому потрібно враховувати можливу зміну цін в період, відповідний розрахунковому терміну дії угоди.

Розглянемо методику розрахунку ціни ліцензії на конкретному прикладі 1). У 1996р. ВАТ "Укртатнафта" передала СП "Фрасмо" (м. Кременчук) ліцензію на випуск масла марки И-ЗОА. Термін дії ліцензійної угоди 10 років. Ставка КІВОК. на момент підписання угоди - 67% річних. Розмір роялті 50%. Обсяг виробництва, що планується ліцензіатом у вартісному вираженні слідуючий:

1 рік - 3.300.000 грн.; 6 рік - 2.500.000 грн.;

2 рік - 3.300.000 грн.; 7 рік - 2.500.000 грн.:

3 рік - 3.200.000 грн.; 8 рік - 2.500.000 грн.;

4 рік - 3.000.000 грн.; 9 рік - 2.500.000 грн.:

5 рік - 2.500.000 грн.; 10 рік - 2.500.000 грн.:

Разом: 27.800.000 грн.

Питоме значення випуску продукції за рік до загального обсягу виробництва:

1). Розрахунок проведений на основі фактичних облікових даних ВАТ "•Укртатнафта" та СП "Фрасмо" (М.Кременчук).

1 рік-0,119 2 рік-0,119 3 рік-0.115 4 рік - 0,108 5 рік - 0,090 6 рік - 0,090 7 рік - 0.090 8 рік - 0,090 9 рік - 0,090 10 рік - 0,090

Цд.р. = 27.800.000 х 0,50 х (0,119 х 0.864 + 0,119 х 0,823 + 0,115 х 0,788 + 0,108 х 0,746 + 0,090 х 0,711 + 0,090 х 0,677 + 0,090 х 0,645 + 0,090 х 0,614) == 6.050.000 х 0,04 х 0,726 = 8.481.376,9 грн.

Таким чином, вищенаведений розрахунок свідчить, що вартість ліцензії складає 30,5% від запланованого обсягу виробництва.

Особливу складність, представляє оцінка ділової репутації фірми, у зв'язку з неможливістю визначити у вартісному вираженні її окремі складові, як то першокласну систему управління або передову організацію продажу. На багатьох підприємствах значну роль в оцінці гудвіл грають традиції. Досить часто гудвіл існує саме завдяки традиції, оскільки якби застосовувався більш науковий підхід, то стало б очевидним те, шо не було ніякої основи платити за ділову репутацію компанії. Однак, незалежно від того, виправдане це чи ні, гудвіл існує там, де покупець готовий платити за репутацію фірми.

Разом з тим, простий розрахунок величини ділової репутації підприємства зовсім не означає, що хтось погодиться сплатити за неї цю суму. Як і в будь-якій угоді, визначеність відсутня доти, доки не узгоджена остаточна ціна. І дуже часто задача бухгалтера полягає не в тому, щоб визначити "істинну" величину гудвіл і підтвердити її тим або інакшим образом, а в тому, щоб знайти прийнятну цифру, яку б учасники угоди прийняли б за основу договору.

При оцінці ділової репутації фірми важливим чинником є необхідність обліку так званої теорії "рушійної сили гудвіл" ("тотепшт Леогу оГ оосіуіп"). Суть даної теорії полягає в тому, що прибуток підприємства, що нагромаджується за рахунок володіння його діловою репутацією, буде втрачати силу, починаючи з якогось певного моменту часу, і буде заміщатися прибутком, що нагромаджується за рахунок нової ділової

репутації, створеної пізніше. Таким чином, гудвіл у підприємства може існувати завжди, однак в дуже рідкісних випадках ділова репутація фірми буде складатися з одних і тих же чинників або мати однакову вартість.

Методи оцінки тісно пов'язані з двома основними підходами до розгляду цього виду нематеріальних активів, а саме:

1. Ділова репутація фірми, як складна категорія, включає в себе ряд компонентів, які не можуть бути відокремлені від підприємства загалом і оцінені самостійно.

2. Ділова репутація фірми є вираженням перевищення очікуваного прибутку компанії над середньогалузевим рівнем прибутку [111].

Таким чином, виділяють слідуючі види оцінки ділової репутації:

а) виходячи з перевищення купівельної ціни активів, що придбава-ються, над їх поточною ринковою ціною (ехсеах ої сохи оуєг Ае іаіг тагкеї уаіие);

б) виходячи з перевищення норми прибутку, яку може заробити компанія, над середньогалузевою нормою прибутку (ехсе5 еагпіп роуег).

Розглянемо більш детально специфіку застосування першого методу оцінки. Цей метод використовується тоді. коли є дані про поточну ринкову ціну всіх активів підприємства, взятих нарізно (яка може бути вище або нижче їх вартості, відображеної в обліку). Різниця між ціною реалізації фірми, з якою згодні обидві сторони, що беруть участь в угоді, і загальною сумою ринкових цін чистих активів фірми або окремих елементів і представляє вартість ділової репутації фірми. Розглянемо один з можливих випадків застосування цього методу оцінки на практиці.

Приклад." В 1997 р. ПП "Інтерпромагро" (м. Київ), зайняте в галузі збуту нафтопродуктів, ухвалило рішення про придбання ТОВ "Ормі. Лтд." з хорошою діловою репутацією.

1). Приклад наведений на основі фактичних даних ПП "Інтерпромагро" (.М.Київ) та ТОВ "Ормі, Лтд." (М.Київ).

Таблиця 2.2 Баланс фірми "Ормі, Лтд." станом на 31 грудня 1996 р. (грн.)

АКТИВПАСИВ|

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби

153.000

Статутний фонд

100.000

Виробничі запаси

42.000

Нерозподілений прибу

Розрахунки з дебіторами

35.000

ток минулих років

100.000

Розрахунковий рахунок

25.000

Розрахунки з кредито

рами

55.000

Разом:

255.000

Разом:

255.000

Однак, дирекція фірми "Ормі, Лтд." будучи загалом згодною на підписання угоди, наполягає на тому, що реальна ціна підприємства набагато вища за ту, яка вказана в балансі, оскільки інформація, що міститься в статтях балансу, застаріла і не відбиває стану справ підприємства.

З метою внесення ясності в це питання сторони вирішують скористатися послугами аудиторської фірми для визначення поточних ринкових цін активів. Аудиторська фірма ТОВ "Гарант" (м. Київ) надала слідуючий висновок про активи ТОВ "Ормі, Лтд.":

Таблиця 2.3 Поточна ринкова ціна активів ТОВ "Ормі, Лтд." (грн.)

Вид активу

Вартість

Основні засоби

205.000

Виробничі запаси

122.000

Розрахунки з дебіторами

35.000

Розрахунковий рахунок

25.000

Патенти

18.000

Розрах^-нки з кредиторами

(55.000)

Разом:

350.000


 
 

Цікаве

Загрузка...