WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

- "Монопольні права і привілеї";

- "Права на об'єкти промислової власності";

- "Права на використання земельних ділянок і інших природних ресурсів";

- "Організаційні витрати";

- "Інші нематеріальні активи".

Визначення конкретного переліку субрахунків для аналітичного обліку нематеріальних активів здійснюється підприємством самостійно, виходячи з особливостей його діяльності, задач управління і конкретних потреб.

Для обліку амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах використовують рахунок 02 "Знос (амортизація) майна", субрахунок 3 "Знос нематеріальних активів". Цей рахунок є регулюючим, пасивним і відноситься до групи контрарних рахунків. По кредиту цього рахунку відображають нарахування, збільшення зносу, а по дебету - зменшення, списання зносу. Залишок кредитовий, показує суму нарахованої амортизації на певну дату.

Відповідно до міжнародних принципів, бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться на рахунках нематеріальних активів по видах. наприклад. "Патенти" ("Раїепіх"), "Ліцензії" ("Ьісепхе") та інш. Виділення

загального рахунку, аналогічного рахунку 04 "Нематеріальні активи" в бухгалтерському обліку України, не практикується. Такі рахунки є основними, активними. По дебету відображають надходження нематеріальних активів, а по кредиту - їх вибуття. Залишок показує наявність нематеріальних активів на конкретну дату.

Для обліку амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах за рубежем використовують рахунки, що відкриваються окремо по видах нематеріальних активів, що є на підприємстві, наприклад, "Амортизація патенту" ("Раїепі: Атоііігаїіоп Ехрепзе"); "Амортизація ліцензії" ("Ілсепае Атог-Іігагіоп Ехрепхе") та інші.

Проілюструємо вищесказане на діючому плані рахунків Франції. Другий клас рахунків - "Рахунки імобілізованих засобів" містить слідуючі рахунки для обліку нематеріальних активів:

Рахунок 201 "Нематеріальні активи"

Рахунок 202 "Організаційні витрати"

Рахунок 203 "Науково дослідні та дослідно конструкторські витрати"

Рахунок 205 "Концесії, патенти, ліцензії, марки (знаки)"

Рахунок 206 "Право на аренду"

Рахунок 207 "Комерційний фонд (гудвіл)"

Рахунок 208 "Інші нематеріальні активи"

Рахунок 280 "Амортизація нематеріальних активів"

Ми вважаємо, що більша деталізація синтетичних рахунків для обліку нематеріальних активів є більш доцільною, тому що це, по-перше, спрощує обліковий процес, і по-друге, дозволяє набагато ефективніше аналізувати питання пов'язані з рухом та амортизацією нематеріальних активів. Отже, посилення аналітичності обліку через відмову від використання єдиного рахунку нематеріальних активів і переходу до обліку у системі рахунків по видах нематеріальних активів - одна з важливих складових в перебудові і вдосконаленні системи бухгалтерського обліку, відповідних норм чинного законодавства.

1.3. Висновки до розділу

Проведене нами дослідження питань класифікації, складу та інтерпретації нематеріальних активів, проблем управління ними як активами, що суттєво впливають на ефективність виробництва і продажу товарів. дозволяє трактувати їх як надзвичайно складний і багатогранний об'єкт бухгалтерського обліку і управління. Пов'язане це з розвитком ринкової економіки, з еволюційним шляхом удосконалення всієї сукупності економічних і правових відносин, з розвитком зовнішнього середовища. Розвиток зовнішнього економічного середовища викликає потребу реагувати на нього, буди адекватним з ним. Він обумовлює необхідність постійно дбати про власну конкурентну позицію, про її підсилення шляхом запровадження науково-технічних досягнень, інших інновацій, прогресивних організаційно-технологічних рішень, а також раціонального відбору нормативно-правових механізмів для їх використання.

Основний зміст нематеріальних активів як економіко-правової категорії є науково-технічні та організаційні інновації, в які вкладено капітал і висококваліфіковану працю. Враховуючи особливість даного виду засобів. нематеріальні активи потребують застосування специфічних прийомів управління ними, прийомів інноваційного менеджменту. З нематеріальними активами пов'язана стратегія поведінки суб'єктів господарювання, володарів. користувачів і розпорядників активами.

Поява категорії "нематеріальні активи" як об'єкту системного бухгалтерського обліку і управління є наслідком розвитку ринкових відносин. створення і функціонування конкурентного середовища. Нематеріальні активи і управління ними перетворюється в об'єкт інноваційного менеджменту як складової стратегічного менеджменту і стають таким чином одним з важливіших об'єктів бухгалтерського обліку.

54

Таким чином, досліджувана категорія корінним образом відрізняється від інших видів активів. Основними взаємопов'язаними компонентами, що характеризують нематеріальні активи, є: відсутність матеріально-речовинної структури; використання протягом тривалого періоду часу; реальна участь в фінансово-економічних процесах, що виражається в функції впливу на підвищення ефективності діяльності підприємств по досягненню більш високих кінцевих результатів; значна ступінь невизначеності розмірів майбутнього прибутку від їх використання.

Дослідження дозволило також виявити суттєві розбіжності в діючому законодавстві стосовно класифікації та складу нематеріальних активів, а також значної неузгодженості національних підходів з міжнародними стандартами та практикою обліку. Спираючись на проведений аналіз нами була запропонована нова інтерпретація та визначення даного виду активів, які на наш погляд будуть сприяти максимізації та кількісній визначеності результатів обліку і прискоренню процесу інтеграції вітчизняної системи бухгалтерського обліку в міжнародну загальноприйняту систему.

РОЗДИ 2

КРИТИЧНА ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

2.1. Механізм оцінки нематеріальних активів

Оцінка завжди була, є і залишається на перспективу одним з найважливіших прийомів системного бухгалтерського обліку. За її допомогою здійснюють квантифікацію об'єктів обліку, реалізують пізнавальну, регулюючу та прогностичну його функції. За умови планової економіки оцінку використовували як простий технічний механізм. В той же час складність соціально-економічних і економіко-правових відносин в країнах з ринкове орієнтованою економікою примусила створити більш гнучкий механізм оцінки в бухгалтерському обліку. Така потреба стала актуальною і в управлінні економічними подіями на національному рівні, особливо при створенні спільних підприємств.

Створення спільних підприємств з участю іноземного капіталу, акціонерних товариств, приватизація цілісних майнових комплексів і контроль їх діяльності, ліквідація і інші операції з власністю зробили особливо актуальним формування методологічних підходів до оцінки реального економічного потенціалу суб'єктів господарської діяльності. Незважаючи на те, що методики оцінки різних видів матеріальних активів розробляються вже протягом тривалого часу, існує нормативна база і значні наробки, оцінка нематеріальних активів - справа значною мірою нова. Підтвердженням цьому може служити той факт, що ще зовсім нещодавно вкладення в нематеріальні активи не відокремлювалися від інших витрат і, тому. в бухгалтерському обліку не означалися.

Однак, на підприємствах мають місце чималі вкладення в нематеріальні активи, що являє собою невід'ємну складову частину господарської діяльності, яка приносить прибуток.

Згідно з чинним законодавством, нематеріальні активи, як і матеріальні, в бухгалтерському обліку оцінюються виходячи з "суми всіх фактичних витрат на їх придбання і приведення до стану, придатного для використання відповідно до запланованої мети" [72]. Звичайно ці витрати "...включають ціну купівлі, комісійну винагороду, витрати на отримання консультацій в спеціалізованих організаціях, затрати по захисту тих або інших прав і інші аналогічні витрати, які мають місце при придбанні того або іншого нематеріального активу. Якщо ж придбання нематеріальних активів здійснюється у вигляді обміну активу одного підприємства на актив іншого, то при оцінці в міжнародній практиці виходять з ринкової ціни того активу, вартість якого визначити легше і достовірність оцінки якого вище" [107, С.235]. Інші методи оцінки, наприклад, виходячи з відновленої вартості, в міжнародній практиці бухгалтерського обліку нематеріальних активів звичайно не використовуються.

Однак, на наш погляд, витратний підхід при оцінці вартості нематеріальних активів (насамперед, науково-технічної продукції) здатний дати результати абсолютно недопустимі для ринкових умов господарювання. Якщо в продукції, отриманої на основі прав. що оцінюються, відсутня конкурентоспроможність. то втрачає значення розрахунок вартості об'єкту інтелектуальної власності, незалежно від розміру вкладених в нього коштів. Тому, для визначення вартості нематеріальних активів необхідна методика, яка б враховувала слідуючі основні складові:


 
 

Цікаве

Загрузка...