WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП .......................................................................................... 3

РОЗДІЛ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І

СКЛАД НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ............................................. 10

1.1 Економічна сутність і класифікація нематеріальних

активів.............................................................................. 10

1.2 Склад і інтерпретація нематеріальних активів............. 20

1.3 Висновки до розділу....................................................... 53

РОЗДІЛ II КРИТИЧНА ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ............................. 55

2.1 Механізм оцінки нематеріальних активів..................... 55

2.2 Облік операцій з нематеріальними активами............... 86

2.3 Організація машинної обробки і аналізу облікової

інформації на ЕОМ........................................................ 114

2.4 Висновки до розділу....................................................... 124

РОЗДІЛ III ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ОБ'ЄКТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ............................................................... 128

3.1 Сутність аудиту нематеріальних активів....................... 128

3.2 Методика аудиту нематеріальних активів..................... 148

3.3 Висновки до розділу....................................................... 171

ВИСНОВКИ........................................................................................... 172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................. 180

ДОДАТКИ.............................................................................................. 191

ВСТУП

Успішне розв'язання стратегічної задачі становлення і розвитку ринкових виробничих відносин в економіці України в значній мірі базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. Все більша інтернаціоналізація господарських зв'язків діючих виробничих суб'єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики.

Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення в звітності різних економічних категорій, в тому числі фінансових і виробничих активів підприємств, визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів - нематеріальних активів, а також їх аудит. Дана категорія засобів є в певній мірі новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Термін "нематеріальні активи" не застосовувався раніше в законодавчих і нормативних актах. Його зміст не розкривається в достатній мірі і в діючих законодавчих і нормативних документах, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Разом з тим, в даний час методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є об'єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів 00Н з міжнародних стандартів обліку і звітності і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн. Вдосконалення і уніфікація методики і порядку обліку нематеріальних активів є закономірним наслідком загальних тенденцій інтенсифікації світового економічного розвитку: активізації міжнародного злиття і поглинання компаній, інтернат аналізації фінансових ринків, посилення конкурентної боротьби за лідерство в світовій економіці, розширення сфери послуг, ускладнення і прискорення науково-технічного прогресу і цілим рядом інших економічних процесів, що визначають весь спектр розвитку світової економіки.

За оцінками Міжурядової робочої групи експертів по міжнародних стандартах обліку і звітності 00Н в кінці 90-х років значення вироблення конкретних рішень в області обліку і відображення в звітності нематеріальних активів ще більш зросте, на відміну від минулих років, коли це питання розглядалося переважно з точки зору неможливості включення цих активів в звітність у зв'язку з їх ніби фіктивним характером [108, С.18].

Дійсно, нематеріальні активи є складною економічною категорією і неоднозначним поняттям для світової практики обліку. Про це, зокрема. свідчить відсутність міжнародного стандарту по обліку і відображенню в звітності нематеріальних активів і відмінність, що має місце в підходах.

У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній області обліку з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної практики обліку на момент написання дипломної роботи відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатньо уваги приділяється питанням вдосконалення бухгалтерського обліку і відображення в звітності нематеріальних активів.

На даному етапі розвитку ринкових відносин в Україні, на наш погляд, назріла гостра потреба комплексного теоретичного аналізу сутності цієї категорії з урахуванням змісту механізмів її практичного застосування на основі досвіду, накопиченого світовою економічною наукою і практикою. Актуальність такого дослідження, його методологічна і практична значимість витікають з об'єктивної закономірності інтернаціоналізації економічних відносин, вдосконалення, розвитку і зростання ролі обліку, звітності і аудиту нематеріальних активів в сучасний період докорінної перебудови виробничих і економічних відносин.

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету як складова частина теми "Організація обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємств в умовах ринку", державний реєстраційний номер ИА 01002112 Р.

Для перехідного етапу економіки України і практики обліку, що склалася, характерне значне відставання стану обліку і аудиту нематеріальних активів від потреб господарської практики. По-перше, чинне законодавство істотно суперечить міжнародним стандартам з питань складу і класифікації нематеріальних активів. По-друге, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні вартості даного виду активів (насамперед, науково-технічної продукції) не в змозі забезпечити підготовку користувачам об'єктивної інформації. Крім того, жорстка регламентація обліку амортизації, щодо права підприємств самостійно визначати метод амортизації нематеріальних активів, також не сприяє підвищенню конкурентоспроможності української науково місткої продукції і найшвидшому виходу з кризового стану підприємств передових галузей суспільного виробництва.

Об'єктивна необхідність розв'язання вказаних проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи, метою якої є аналіз основоположних питань теорії і практики обліку та аудиту нематеріальних активів, ефективності діючої системи обліку і звітності, розробка напрямів і заходів по удосконаленню організації системи, форм і методів обліку, методологічних та прикладних аспектів контролю і економічного аналізу даного виду активів.

Дана мета дослідження обумовила постановку наступних основних задач:

  • розробити комплексну класифікацію нематеріальних активів;

  • розкрити сутність, дослідити склад і інтерпретацію нематеріальних активів;

  • проаналізувати і критично оцінити ті, методи оцінки і обліку операцій з нематеріальними активами, що застосовуються в господарській практиці;

  • встановити можливості і особливості організації машинної обробки і аналізу облікової інформації з використанням ЕОМ;

  • вивчити сутність і методику аудиту нематеріальних активів, розробити рекомендації з цих питань;

  • розробити пропозиції по подальшому вдосконаленню і підвищенню ефективності організації обліку і аудиту нематеріальних активів.

Поставлені автором мета і задачі зумовили структуру дисертаційної роботи, що складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку основної використаної літератури. Використана емпірична база приведена в додатках.

Емпіричною основою дисертації послужили результати фінансово-господарської діяльності ряду господарюючих суб'єктів України, а також зарубіжних фірм, форми і методи ведення в них обліку і звітності, що також дозволило з'ясувати тенденції і залежність в змісті проблеми, що досліджується, визначитися в напрямках її вирішення.

У зв'язку з новизною і нерозробленістю даної проблеми, а також нагальною необхідністю систематизації і узагальнення інформації, що стосується нематеріальних активів, об'єктом дослідження стала організація обліку і аудиту даного виду активів на підприємствах нафтопереробної галузі України з виходом на міжнародні практику і стандарти бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження дисертаційної роботи виступають нематеріальні активи, тобто методика і принципи бухгалтерського обліку вартості об'єктів промислової і інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктами права власності окремих підприємств. У даній роботі розглядаються основні питання, пов'язані з бухгалтерським обліком нематеріальних активів: визначення їх складу класифікації; методики оцінки, обліку надходження, амортизації і вибуття нематеріальних активів, а також деякі інші. Для кращого розуміння механізму обліку даного виду активів використовується конкретний фактичний матеріал.


 
 

Цікаве

Загрузка...