WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Список використаних джерел

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" // Галицькі контракти.- 1998.- №1-2,- с.112-140.

 • Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №47.- С.646.

 • Національні нормативи аудиту.Кодекс професійної етики аудиторів України.- К.,1999.

 • Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінінсів України у 1999 і 2000рр. //Електронна бібліотека "Юрист плюс".- К.: ЦКТ, 2000.

 • Адамс Р. Основы аудита. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1995.- 398 с.

 • Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК.- М.: Издательство "Дело и сервис", 2000.- 432 с.

 • Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие. – М.: Экономика, 1994.- 368с.

 • Антони Р.А. Основы бухгалтерского учета. 1-е изд. На русском яз.- М.: Триада НТТ совм. С "Монтажспецстрой", 1994.- 318 с.

 • Аренс Э. А., Лоббек Дж. К. Аудит / Гл. ред. Я.В. Соколов.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 560 с.

 • Аудит. Учебник для вузов /Под ред. Подольского.-М.:ЮНИТИ-Дана,2000.

 • Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація.- Житомир: ЖІТІ, 1999.- 372 с.

 • Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ, 2000.-384с.Бутинець Ф.Ф. Бухгалетрський фінансовий облік.- Житомир: ЖІТІ,2001.

 • Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита.- М.: Информационно-издательский дом "Филин", 1995.- 448 с.

 • Биргова Н К. Практика и бухгалтерский учет в Украине /Економика и право. – Киев, 1999 .

 • Бирюкова И.К., Кондрянский А.В. Бухгалтерский учет в Украине – К.: Товариство "Знання", 1998.- 408 с.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник.- К.: Вища школа.: Т-во "Знання", КОО, 1999.- 574 с.

 • Бутафіна І. Облік зобов'язань // Все про бухгалтерський облік. – 2000.- № 56.-С. 8-13

 • Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Петренко Н.І. Контроль і ревізія.-Житомир: ЖІТІ,2000.-512с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. / Під редакцією Бутинця Ф.Ф. – Житомир, ПП "Рута", 2000. – 608с.

 • Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика. – 1997. – 143 с.

 • Верига Ю.А, Руденко Л. В. Облік і аудит резервів: Українська практика та міжнародний досвід // Світ бухгалтерського обліку.- 2001. – №2. – с. 11-18.

 • Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2000.- 166с.

 • Власова Е. Учет долгосрочных и краткосрочных займов // Консультант бухгалтера. – 2001. - №14. – с. 9-12.

 • Гарасим П.М. та ін. Кореспонденція рахунків на підприємствах різних галузей і форм власності.- Тернопіль: Астон, 1999.- 104 с.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-те вид., допов.- К.:А.С.К., 2001.- 416 с.

 • Довідник бухгалтера-економіста / Під ред. П.Я. Хомин.- Тернопіль, 1999.- 176с.

 • Довідник з бухгалтерського обліку / Уклад.: Н.І. Ценклер, Й.Д. Шляхта, Г.Г. Штулер; За ред. Н.І. Ценклер. – Ужгород: ІВА, 2000.-356 с.

 • Дорош Н.І. Застосування векселів при розрахунках та відображення їх руху в бухгалтерському обліку. // Світ бухгалтерського обліку. –1999. № 8.-12-16 с.

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. Шкарабана. – Тернопіль, ТАНГ, 1999.- 405 с.

 • Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань: Навчальний посібник / За ред. проф. С.І. Шкарабана.- Тернопіль, ТАНГ, 1995.- 299 с.

 • Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием – К.: Ваклер, Ди – Кси, 1997.- 967 с.

 • Каморджанова А.А. Занимательная бухгалтерия / Под ред. Г. Н. Бургоновой.- М.: Бухгалтерский учет, 1994.- 96 с.

 • Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита: Пер. с анг. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1995.- 527 с.

 • Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 1998.- 300 с.

 • Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО "Дис", "МВ-Центр", 1994. – 265 с.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Курс лекцій. Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ,2000Руденко Л.В., Подольська В.О.,Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.-К: НМЦ "УКООП Освіта",2000.

 • Куравлев В.В. Савруков Н.Т. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. – Чебоксары: 1999. – 135 с.

 • Лановик Б.Д. – Історія господарства: Україна і світ: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 480 с.

 • Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. – Тернопіль: "ЗОРЕПАД", 1998. – 151 с.

 • Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? – М.: Финансы и статистика, 1995.- 304 с.

 • Марочкин А. Учет расчетов, долгосрочных и текущих обязательств // Консультант бухгалтера. – 2001 - №14. – С. 12-21.

 • Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в примышленности: Учебник.- К.: Выща школа, 1990.- 318 с.

 • Мус Г., Ханшманн Р. Бухгалтерський облік: основі – завдання – розв'язання.- К.: КНЕУ, 1999.- 368 с.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): Навч.-методичний посібник.- Тернопіль: Карт- бланш, 2000.- 288 с.

 • Облік та аналіз в управлінні підприємством / В.В.Сопко, Г.М. Мельничук, Г.О. Науменко. – К.: Техніка, 1992.- 182 с.

 • Общий аудит. Законодательная и нормативная база, практика, рекомендации и методика осуществления / Кол. Авторов.- М.: "Дис", 1997.- 539 с.

 • Остап'юк М.Я. та ін. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та метод. аспекти). Монографія- Ужгород: Ужгор. ун-т, 1998. – 148 с.

 • Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. – М.: Статистика, 1974. – 160 с.

 • Петренко І. Відображення зобов'язань у фінансовій звітності і бухгалтерському обліку // Баланс-Агро. – 2000. - № 6.- с. 13-23.

 • Петрук О.М. Облік та Аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики.- Житомир: ЖІТІ, 1999.- 332 с.

 • Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: 2000.- 301с.

 • Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : Наукові записки. Вип. I – Тернопіль: ТАНГ, 1999.- 223 с.

 • Рахман З., Шеремет А. Бухгалтерский учет в рыночной економике. – М.: Инфра-М, 1996.- 272 с.

 • Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит // Навч.- метод. посібник. – К.: ТОВ "НІОС", 1998.- 224 с.

 • Рудницький. Внутрішній аудит: Методологія і організація.- Тернопіль: Економічна думка,2000.

 • Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 191 с.

 • Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

 • Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

 • Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

 • Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготов. Курс.- С.-Петербург:Литера плюс, 1994. – 272 с.

 • Сук Л. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами // Бухгалтерія. – 2001. – №8. – С. 2-9.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: "А.С.К.", 2000. – 770с.

 • Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Гл. ред. Я.В. Соколов.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 576 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...