WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

На сучасному етапі становлення ринкових відносин методика і принципи обліку нематеріальних активів є об'єктом пильної уваги бухгалтерів не тільки в Україні, а й в усьому світі. Розробка методики і правил обліку нематеріальних активів проводиться на рівні як окремих країн, так і міжнародних організацій. Це є закономірним результатом загальних тенденцій світового економічного розвитку, таких як активізація міжнародного злиття і поглинання компанії, інтернаціоналізація фінансових ринків, посилення конкурентної боротьби за лідерство у світовій економіці.

У зв'язку з цим важливого значення набувають облік і відображення в звітності об'єктів права власності підприємств України – нематеріальних активів.

Вивчення літературних джерел і практики приватизації підприємств показало, що бухгалтери відчувають значні труднощі при оцінці нематеріальних активів, оскільки ще не отримали достатнього теоретичного обґрунтування і практичного досвіду.

Отже, до нематеріальних активів належать об'єкти, які не мають матеріальної форми і фізичних властивостей, але забезпечують підприємству можливість отримання доходу протягом періоду корисного використання.

Нематеріальні активи поділяються на дві групи:

 • Ті, що існують і можуть бути реалізовані індивідуально (патенти, ліцензії, торгові знаки, програмне забезпечення ЕОМ, авторські права, право на "ноу-хау" тощо).

 • Ті, що не можуть існувати окремо від підприємства і, відповідно, можуть реалізуватись тільки з підприємством (гудвіл).

  Нематеріальні активи, що належать до першої групи, мають визначену вартість, тобто ту, яку можна визначити в будь-який момент.

  Такі нематеріальні активи ще називають фіксованими активами. Що стосується другої групи, тобто гудвілу, та його вартість неможливо визначити до того часу, доки підприємство не буде продано.

  Справа в тому, що нематеріальні активи, придбані в інших підприємств, обов'язково оприбутковуються, тому що за них сплачено кошти, а нематеріальні активи, створені безпосередньо на підприємстві, оприбутковуються лише в разі їх користі для підприємства в майбутньому. Це потрібно враховувати в процесі продажу підприємства. При цьому вартість нематеріальних активів установлюється шляхом експертної оцінки.

  Саме поняття нематеріальних активів з'явилося в Україні з початком розвитку ринкових відносин, тобто з'явилася об'єктивна необхідність їх використання підприємствами, а це, в свою чергу, поклало початок проблем і відображання їх в обліку.

  Виникає досить проблематичне запитання: як обліковувати нематеріальні активи, термін використання яких менше одного року, або які використовуються лише один раз? Вважаємо, що такі нематеріальні активи недоцільно оприбутковувати на рахунку 12 "Нематеріальні активи", а відразу списувати їх вартість на витрати виробництва із щомісячним рівномірним списанням на собівартість продукції. Слід зауважить, що стосовно цього питання в нормативних документах України нічого не сказано.

  З розвитком ринкових відносин постають такі питання, як викуп, продаж за конкурсом, на аукціоні підприємства, і тут обов'язково матиме місце гудвіл. Це обумовлює доцільність вивчення досвіду його обліку іншими країнами з метою визначення пропозицій щодо обліку гудвілу підприємством України.

  У зарубіжній практиці існують різноманітні методи обліку й оцінки гудвілу:

  1 – метод капіталізації, тобто відображення в складі активів без амортизації;

 • – метод капіталізації з наступною періодичною амортизацією;

 • – негайне списання за рахунок власного капіталу.[8, с. 36.]

  Прихильники першого підходу вважають, що гудвіл має бути капіталізований тому. Що це вартість майбутньої вигоди, і у випадку успішного ведення справ ця користь не зменшуватиметься. На їхню думку, амортизація гудвілу призвела б до подвійного обліку витрат, тобто до відображення одночасно витрат на підтримку гудвілу і витрат на його амортизацію. У свою чергу, негайне списання гудвілу за рахунок прибутку не дає можливості правильно визначити прибуток на інвестований капітал.

  Прихильники другого підходу розглядають гудвіл як довгострокові ресурси, що будуть використані в майбутньому. Виходячи з принципу відповідності, витрати на придбання цих ресурсів мають бути зіставлені з доходом, отриманим у результаті їх використання, що досягається за допомогою періодичної амортизації.

  Прихильники третього підходу не передбачають виділення гудвілу як окремого елементу активу ірозглядають лише як перевагу кампанії в цілому.

  Вартість гудвілу в момент придбання списується за рахунок власного капіталу.

  Існують різноманітні підходи щодо обліку гудвілу в різних країнах. Так, в Австрії, Канаді, Нідерландах, США, Швеції та Японії установлено обов'язкову капіталізацію гудвілу з наступною амортизацією його протягом строку, максимальна тривалість якого обмежена. Більш гнучкий підхід у вирішенні даного питання, зокрема, капіталізувати гудвіл з наступною амортизацією або негайно списувати його за рахунок капіталу, практикують Великобританія, Німеччина, Італія, Мексика.

  Отже, більшість країн світу в своїй практиці використовують методи обліку гудвілу, які регулюються МСБО №22 "Облік гудвілу", згідно з яким і пропонуються два вищезгаданих методи списання придбаного гудвілу:

 • Списання гудвілу повністю за рахунок прибутку підприємства.

 • Списання вартості гудвілу частинами на витрати виробництва шляхом нарахування зносу протягом терміну його використання.

  В Україні згідно з діючим на сьогодні законодавством (Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств") дозволено лише метод капіталізації гудвілу без наступної його амортизації. На нашу думку, достатньо влучно висловився Голов С, який зазначив, що "в умовах нашої економіки відображення в балансі підприємств придбаних нематеріальних активів, що не амортизуються, означає фіксацію потенційних збитків підприємства, які стануть реальними при ліквідації його".

  Таким чином, перехід України до ринкової економіки є об'єктивною причиною перегляду діючих правил і норм бухгалтерського обліку, приведення їх у відповідність до нових реалій економічного життя. У зв'язку з цим загальною необхідністю стають дослідження і розробка практичних рекомендацій з методики обліку і звітності нового виду активів підприємств України – нематеріальних активів.

  На нашу думку, результатом таких досліджень повинна стати універсальна методика, яка б ґрунтувалася на багатому міжнародному досвіді, враховуючи національні особливості обліку.

  РОЗДІЛ ІІІ Аналіз та аудит нематеріальних активів

  Аналіз нематеріальних активів.

  Нематеріальні активи – це економічна форма засобів праці в системі виробничих відносин. Підвищення ефективності використання нематеріальних активів має велике економічне значення. Збільшення їх віддачі приводить до збільшення обсягу продукції без додаткових інвестицій, і являє собою інтенсивний фактор розвитку економіки. Тому це є важливим напрямком аналізу господарської діяльності підприємства.

  Завдання аналізу полягають у вивченні складу, структури і динаміки нематеріальних активів; забезпеченості ними підприємства; оцінці їх стану.

  Інформаційними джерелами для проведення аналізу нематеріальних активів підприємства виступають бухгалтерський баланс, звіт про фінансово майновий стан.

  Аналіз нематеріальних активів можна розглядати як складову частину аналізу фінансового (майнового) стану підприємства. Досягнення підприємства сьогодні значною мірою залежать від місця і якості нематеріальних активів. Щоб забезпечити постійність успіхів, необхідно підтримувати і накопичувати запаси нематеріальних активів на підприємстві. З цією метою необхідно проводити аналіз місця нематеріальних активів у майні підприємства.

  Для цього на підставі даних балансу підприємства складаємо таблицю 3.1

  Таблиця 3.1

  Аналіз місця нематеріальних активів у майні ВАТ "Опілля"(в грн..)

  Показники, грн..

  На початок року

  На кінець року

  Зміна (+/-)

  1.Всього майна, вт.ч.

  457100

  623900

  +166800

  2. Основні засоби, необоротні активи, всього:

  250000

  297380

  +47380

  В % до вартості майна, з них:

  54,7

  47,7

  -7

  - нематеріальні активи

  44000

  68500

  +24,500

  - в % до основних засобів і необоротних активів

  17,6

  23,0

  +5,4

  - незавершене будівництво

  56000

  715000

  +15500

  - в % до основних засобів і необоротних активів

  22,4

  24,1

  +1,7

  - основні засоби

  150000

  157380

  +7380

  - в % до основних засобів і необоротних активів

  60,0

  52,9

  -7,1

  - оборотні (мобільні) засоби, всього:

  207100

  326520

  +119420

  - в % до вартості майна, з них:

  45,3

  52,3

  +7

  - запаси

  125000

  142130

  +17130

  - в % до оборотних засобів

  60,0

  43,5

  -16,5

  - грошові кошти і короткотермінові цінні папери

  26500

  34800

  +8300

  - в % до оборотних засобів

  12,8

  10,7

  -2,1

  - засоби в розрахунках

  55600

  149590

  +93900

  - в % до оборотних засобів

  27,2

  55,8

  +28,6


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...