WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Накопичена у дебеті рахунка 83 "Амортизація" сума амортизаційних відрахувань у кінці місяця списується на рахунки обліку витрат залежно від того, використовуються на конкретному підприємстві рахунки класу 9 "Витрати діяльності" чи не використовуються.

У даному випадку сума нарахованої амортизації (у кінці року або помісячно) безпосередньо відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".

У випадку, якщо підприємство застосовує рахунки обліку витрат класу 9 "Витрати діяльності", суми амортизаційних відрахувань включаються до відповідних виробничих, адміністративних, збутових та інших видів витрат.

Підприємства, виходячи з виробничих потреб, можуть використовувати рахунки класу 8 та 9 одночасно. У даному випадку сума нарахованої на нематеріальні активи амортизації відобразиться на рахунку 83 "Амортизація" з наступним списанням її або у кореспонденцію з рахунком 23 "Виробництво", або за рахунками класу 9.

Розглянемо порядок нарахування, відображення у бухгалтерському обліку амортизації нематеріальних активів на наступному числовому прикладі.

Приклад.

Підприємство, що використовує рахунки обліку витрат 8 та 9 класу, придбало комп'ютерну програму:

 • вартість придбання складає 2000 грн;

 • вартість витрат на встановлення програми становить 500 грн.

Таким чином, первинна вартість комп'ютерної програми – 2500 грн.

З урахуванням усіх обставин, згідно з наказом по підприємству строк корисного використання даної комп'ютерної програми становить 5 років.

Планується (тобто є письмова угода іншого підприємства у вигляді листа), що при досягненні залишковою вартістю комп'ютерної програми 500 грн. (ліквідна вартість) вона буде реалізована (зазначений варіант реалізації нематеріальних активів передбачений П(С)БО №8).

Отже, об'єктом для нарахування амортизації є 2000 грн.

Місячна сума амортизації до відображення у бухгалтерському обліку становить:

2000 / (5*12) – 33 грн. 33 коп.

Порядок відображення зазначених операцій наведений у таблиці 2.7

Таблиця 2.7

Типова кореспонденція з обліку амортизації нематеріальних активів

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображається на рахування амортизації на комп'ютерну програму

33,33

833

"Амортизація нематеріальних активів"

133

"Знос нематеріальних активів"

Зміст операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Д-т
К-т

Відображається списання нарахованої амортизації в кінці місяця

33,33

92

"Адміністративні витрати"

833

Переоцінка нематеріальних активів та її відображення в обліку

З метою реальної оцінки нематеріальних активів підприємства П(С)БО №8 "Нематеріальні активи" передбачена можливість проведення переоцінки їх залишкової вартості за справедливою вартістю на дату складання балансу.

Справедливою є така вартість, за якою може бути здійснений обмін або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленим та незалежними сторонами. В даному випадку значення терміна "справедлива вартість" є аналогічним значенню терміна "ринкова ціна". Обов'язковою умовою проведення переоцінки нематеріальних активів є існування активного ринку щодо зазначених активів.

Ринок є активним за умови дотримання наступних вимог:

 • предмети, що продаються та купуються на такому ринку, є однорідними;

 • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців та покупців;

 • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Тобто мається на увазі, що підприємство проводить переоцінку нематеріальних активів, якщо має змогу визначити їх справедливу вартість на активному ринку (тобто ринкову ціну).

Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачені документи, що підтверджують визначену справедливу вартість.

Тому при здійсненні переоцінки нематеріальних активів підприємству доцільно спиратися на відповідну інформацію, що наведена у статистичних збірниках, прайсах, інших подібних інформаційних джерелах.

У випадку, якщо підприємство може отримати інформацію про справедливу вартість тільки на нові нематеріальні активи, при визначенні справедливої вартості для конкретного нематеріального активу необхідно враховувати ступінь зносу такого активу та, відповідно, коригувати справедливу вартість для його переоцінки.

Здійснюючи переоцінку об'єкта нематеріальних активів певної групи, підприємство повинно переоцінювати всі інші об'єкти даної групи, крім тих, за якими не існує активного ринку.

Як вже зазначалося, переоцінка проводиться на дату складання балансу. Одночасно у П(С)БО №8 передбачено, що підприємство, яке здійснило переоцінку об'єкта нематеріальних активів, повинно її проводити щорічно.

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій (а переоцінка нематеріальних активів є господарською операцією, оскільки змінює активи та власний капітал підприємства) є первинний документ. Таким первинним документом при переоцінці нематеріальних активів виступає акт переоцінки. [19].

Механізм здійснення переоцінки нематеріальних активів складається з трьох етапів:

 • Визначається справедлива вартість об'єкта, що переоцінюється.

 • Визначається індекс переоцінки:

  Іп = справедлива вартість / залишкова вартість на дату складання балансу.

 • Здійснюється розрахунок переоціненої первинної вартості та зносу нематеріальних активів.

  Переоцінена первинна вартість об'єкта розраховується як добуток індексу переоцінки та початкової первинної вартості.

  Переоцінений знос визначається як добуток індексу переоцінки та раніше нарахованої суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

  Результат переоцінки нематеріальних активів підприємства може бути як позитивним (дооцінка), так і негативним (уцінка) – залежно від динаміки цін на об'єкт, що переоцінюється.

  У бухгалтерському обліку і звітності у випадку першого проведення переоцінки сума до оцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу підприємства (на рахунку 42 "Додатковий капітал"), а сума уцінки відображається у складі витрат підприємства звітного періоду.

  Як зазначалося вище, провівши переоцінку нематеріальних активів один раз, підприємство зобов'язано її проводити щорічно у випадку, якщо змінюється справедлива вартість. Переоцінку доцільно проводити на дату складання річного бухгалтерського балансу.

  При цьому з урахуванням результатів попередніх переоцінок у підприємства може виникнути одна із наступних ситуацій:

 • Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх до оцінок.

 • Перевищення суми попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок.

  Порядок відображення в бухгалтерському обліку поточної переоцінки (дооцінки або уцінки) залежить від її результату та від результату попередніх переоцінок.

  Розглянемо кожний можливий варіант регулювання переоцінки нематеріальних активів підприємства:

  Варіант 1

  Ситуація, при якій має місце перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок.

  У звітному періоді підприємство здійснює дооцінку об'єкта нематеріальних активів. У такому випадку сума зазначеного перевищення включається до складу доходів звітного періоду, а різниця між сумою поточної дооцінки та таким перевищенням відображається у складі додаткового капіталу підприємства. Якщо підприємство здійснює уцінку об'єкта не матеріальних активів, то сума такої уцінки відображається у складі витрат звітного періоду.

  Варіант 2.

  Ситуація, при якій має місце перевищення суми попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта нематеріальних активів.

  При проведенні дооцінки її сума відображається у складі додаткового капіталу підприємства. У випадку проведення уцінки перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок у даній ситуації зменшує додатковий капітал підприємства, а різниця між перевищенням та сумою чергової уцінки включається до складу витрат звітного періоду.

  Розглянемо порядок проведення переоцінок об'єктів нематеріальних активів та відображення їх результатів у бухгалтерському обліку на таких числових прикладах:

  Приклад 1

  Первісна вартість об'єкта нематеріальних активів становить 2400 грн. Встановлений наказом по підприємству строк корисного використання 2 роки.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...