WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облік амортизації нематеріальних активів, її нарахування

У процесі використання нематеріальні активи поступово втрачають властивості, що обумовлюють отримання економічних вигод, внаслідок фізичного та морального старіння.

У бухгалтерському обліку зменшення корисних властивостей нематеріальних активів здійснюється шляхом нарахування амортизації.

У бухгалтерському обліку згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи" нарахування амортизації об'єктів нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством самостійно у разі визнання такого об'єкта активом (тобто при зарахуванні його на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів необхідно враховувати:

 • строки корисного використання подібних активів;

 • моральний знос, що передбачається;

 • правові або інші подібні обмеження щодо строків використання такого об'єкта нематеріальних активів та інші чинники.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальний актив став придатним для використання (у тому звітному періоді, коли об'єкт нематеріальних активів був переданий до експлуатації на підставі складання відповідного акта).

Припиняється нарахування амортизації, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта нематеріального активу.

Метод амортизації нематеріальних активів обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. У випадку, якщо зазначені умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Метод амортизації нематеріальних активів обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. У випадку, якщо зазначені умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням таких методів:

 • Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у %) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

 • Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи із строку корисного використання об'єкта і подвоюється.

 • Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта нематеріальних активів, на суму числа років його корисного використання.

 • Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта нематеріальних активів.

  Згідно з П(С)БО №8 при застосуванні прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єктом нарахування амортизації є первісна вартість нематеріальних активів.

  Під час розрахунку вартості, яка амортизується, враховується також ліквідаційна вартість нематеріальних активів, тобто їх залишкова вартість на момент ліквідації.

  Залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів з метою нарахування амортизації розраховується у таких випадках:

  • коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи, щодо придбання такого об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

  • коли ліквідаційна вартість об'єкта може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання такого об'єкта.

  Під активним ринком розуміється ринок, який має наступні ознаки:

  • предмети, що продаються та купуються тут, є однорідними;

  • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців та покупців;

  • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

  Термін корисного використання нематеріальних активів та метод їх амортизації можуть переглядатися у кінці звітного року, якщо у наступному використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

  У випадку зміни терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів та методу амортизації такого об'єкта, спираючись на новий метод нарахування амортизації і строку використання, амортизація нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

  У наведеній ситуації видається наказ по підприємству про зміни методу нарахування амортизації та терміну корисного використання об'єкту нематеріальних активів. При цьому об'єктом нарахування амортизації за новим обраним методом є залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів на початок місяця, наступного за місяцем змін.

  Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю об'єкта нематеріальних активів нульового значення.

  Бухгалтерський облік нарахованої амортизації ведеться на контрактивному рахунку класу першого 13 "Знос необоротних активів" субрахунок 3 "Знос нематеріальних активів". Нарахування амортизації відображається по кредиту зазначеного субрахунку, списання (зменшення) суми раніше нарахованої амортизації – дебету. Зменшення суми раніше нарахованої амортизації може відбуватися в наслідок: вибуття нематеріальних активів у зв'язку з їх реалізацією, внеску до статутного капіталу інших суб'єктів господарської діяльності, їх безкоштовної передачі, ліквідації, списання у зв'язку з нестачею або псуванням.

  Аналітичний облік амортизації ведеться за видами таких нематеріальних активів.

  З метою узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації за всіма видами нематеріальних активів Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачений рахунок 83 "Амортизація" субрахунок 3 "Амортизація нематеріальних активів". По дебету зазначеного субрахунка відображається сума нарахованої амортизації за всіма видами нематеріальних активів, по кредиту – операцій із включення нарахованої амортизації до витрат підприємства у звітному періоді.

  Рахунок 83 "Амортизація" не має сальдо на кінець звітного періоду, а отже, не знаходить відображення в балансі підприємства, оскільки виконує "транзитну", інформаційну функцію.

  Рахунок 83 "Амортизація" застосовується, якщо обліковою політикою підприємства передбачається використання рахунка класу 8 "Витрати за елементами" для накопичення інформації про витрати за елементами.

  Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" можуть не використовувати малі підприємства, які здійснюють облік витрат лише за елементами.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...