WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Нематеріальні активи отримані в результаті розробки слід визнавати (відображувати) в балансі лише за умови, що підприємство може продемонструвати:

 • технічну можливість доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;

 • намір завершити створення нематеріального активу для продажу або використання;

 • здатність використовувати або продавати нематеріальний актив;

 • ймовірність отримання майбутніх економічних вигод від активу (наявність ринку для нематеріального активу або продукції, яка виготовлятиметься з його допомогою, або інша корисність цього активу);

 • наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів, необхідних для завершення розробки та використання або продажу нематеріального активу;

 • здатність достовірно вимірювати витрати, пов'язані з нематеріальним активом в процесі його розробки.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям, то витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат в майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а відносяться до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 • витрати на дослідження;

 • витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

 • витрати на рекламу та просування продукції по ринку;

 • витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частин;

 • витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

 • Гудвіл стає об'єктом бухгалтерського обліку лише при здійсненні угоди купівлі – продажу підприємства в цілому або його частин. У бухгалтерському обліку гудвіл відображається як різниця між фактичною ціною продажу підприємства та сукупною вартістю його активів і пасивів у відповідності до останнього бухгалтерського балансу підприємства.

Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Первісною вартістю нематеріальних активів є їхня собівартість, яку визначають з урахуванням способу отримання підприємством (рис.2.1)

Рис. 2.1 Шляхи надходження нематеріальних активів [10. с. 43]

Первісною вартістю придбаного нематеріального активу в обмін на платежі або зобов'язання сплатити грошові кошти буде ціна придбання (в тому числі ввізне мито та безповоротні податки) та усі витрати, прямо пов'язані з приведенням активу в стан використання за призначенням (гонорари за юридичні послуги, плата за реєстрацію тощо). Торговельні знижки не включаються до собівартості придбаного активу.

Витрати на виплату процентів за кредит не включаються в первісну вартість нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний обкат, рівна залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкту перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, являється його справедлива вартість з включенням різниці у фінансові результати (витрати) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, скоригованій на будь-яку суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану в процесі цієї операції. Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів являється їх справедлива вартість на дату отримання.

При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною вартістю таких нематеріальних активів визначається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість.

Нематеріальні активи можуть бути отримані також у результаті придбання одним підприємством іншого. При цьому придбані нематеріальні активи оцінюють за справедливою вартістю, якою є ринкова ціна активу. Якщо для цього об'єкту немає активного ринку, його справедливою вартістю є сума, яка має бути сплачена за цей об'єкт в операції між незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами на дату придбання іншого підприємства. Для визначення цієї суми підприємству доцільно врахувати попередній досвід здійснення операцій з подібними активами.

Нематеріальні активи можуть бути придбані в комплексі з іншими нематеріальним активами.

Придбаний комплекс нематеріальних активів оцінюють аналогічно оцінці окремих активів. Однак у цьому разі може виникнути проблема розподілу загальної собівартості між окремими активами. У практиці такий розподіл звичайно здійснюють пропорційно справедливій вартості придбаних нематеріальних активів.

У разі визнання нематеріального активу, створеного підприємством, до його собівартості включають усі витрати на його створення, виробництво і підготовку до використання, які можуть бути прямо віднесені до активу або розподілені на послідовних та розсудливих засадах. Первісна вартість нематеріальних активів, створених підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані з створенням цього нематеріального активу і доведенням його в стан придатності для використання по призначенню (мито, сплачене за реєстрацію юридичного права, амортизація патентів і ліцензій, які були використані для створення нематеріального активу тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей і терміну використання, які будуть сприяти збільшенню початково очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, які здійснюються для підтримки об'єкту в придатному для використання стані і отримання початково визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються в склад витрат звітного періоду.

Обов'язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми, по відношенню до будь-якого об'єкту, що приймається на облік, проте, повинні бути документи, що його ідентифікують, тобто підтверджують існування самого об'єкту та права підприємства на його використання в тій чи іншій формі. До таких документів відносяться, насамперед, документи, що описують нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства.

Право користування землею приймаються на облік на підставі оформленої у відповідності з встановленим законодавством порядком документації, що підтверджує право підприємства на земельну ділянку.

Право на винахід, корисні моделі, промислові зразки підтведжується відповідними патентами та ліцензіями договорами. Що ж стосується ноу-хау, то підприємство повинно мати повний вербальний або винахідний опис. Підтвердженням права на товарний знак є свідоцтво або договір уступки, зареєстрований належним чином. Геологічна та інша інформація про надра представляється у вигляді геологічних звітів, карт та інших матеріалів.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства. [6. с. 89].

Рух нематеріальних активів оформляється такими первинними документами:

 • "Акт приймання – передачі нематеріальних активів," який застосовується для оформлення зарахування до складу нематеріальних активів активів окремих об'єктів.

 • "Акт ліквідації нематеріальних активів", який застосовується для оформлення вибуття окремих об'єктів нематеріальних активів.

 • "Акт переоцінки нематеріальних активів", який застосовується для оформлення результатів проведеної переоцінки нематеріальних активів.

  На підставі первинних документів рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та форм звітності. За кредитом рахунка 12 "Нематеріальні активи" ведеться журнал № 4 (перший розділ), а за дебетом – допоміжна відомість №4.3

  РОЗДІЛ ІІ

  Облік нематеріальних активів та шляхи його удосконалення

  Облік наявності та руху нематеріальних активів в системі рахунків

  Відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку відображення наявності та руху нематеріальних активів здійснюється на активному рахунку класу першого 12 "Нематеріальні активи" за відповідними групами. Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. По дебету цього рахунка відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, а по кредиту – вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від їх використання та сума уцінки таких нематеріальних активів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...