WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

 • Перевірка обліку амортизації нематеріальних активів.

  Так як величина амортизаційних відрахувань по нематеріальних активам включається в собівартість, то в результаті це впливає на фінансовий результат – балансовий прибуток. Будь-який відступ від встановлених правил нарахування амортизації нематеріальних активів веде до викривлення прибутку як бази для оподаткування. Тому завдання аудитора в даному випадку – забезпечити контроль за правильністю нарахування амортизації.

  Цілі і задачі аудиту нематеріальних активів.

  Мета аудиту нематеріальних активів - розв'язання конкретної задачі, яка визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірними зобов'язаннями аудитора і клієнта.

  При цьому, основна мета аудиторської діяльності - встановлення достовірності даних про нематеріальні активи, представлені в бухгалтерській фінансовій звітності економічних суб'єктів, і відповідності фінансових і господарських операцій з даним видом активів нормативним актам.

  Отже, призначення аудиту нематеріальних активів - перевірка фінансових звітів з метою:

  - підтвердження достовірності інформації, що міститься про нематеріальні активи, або констатація її невірогідності;

  - перевірки повноти, достовірності і точності відображення в обліку і звітності затрат на покупку нематеріальних активів, правильності нарахування амортизації, обліку надходження і вибуття активів за період, що перевіряється;

  - контролю за дотриманням законодавства і нормативних документів, регулюючого правила ведення обліку і складання звітності, методології оцінки нематеріальних активів;

  - виявлення резервів кращого використання нематеріальних активів.

  Основна мета аудиту може доповнюватися зумовленим договором з клієнтом задачами виявлення резервів кращого використання фінансових ресурсів, аналізом правильності обчислення податків, розробкою заходів щодо поліпшення фінансового становища підприємства, оптимізації затрат і результатів діяльності, прибутків і витрат.

  Задачі аудитора.

  У ході аудиторської перевірки встановлюється правильність відображення в балансі інформації про нематеріальні активи. При цьому визначається чи всі нематеріальні активи відображені в звіті; чи всі документи використані в звіті; наскільки фактична методика оцінки активів відхиляється від прийнятої при визначенні облікової політики підприємства.

  Для досягнення основної мети, вирішення конкретних задач і підготовки висновку аудитору необхідно провести оцінку основних критеріїв і вимог, що пред'являються при аудиті нематеріальних активів (див. рис. 3.1), а саме:

  Рисунок 3.1 Класифікація критеріїв аудиту нематеріальних активів

 • загальна прийнятність звітності по нематеріальних активах (чи відповідає звітність загалом всім вимогам, що пред'являються до неї, і чи не містить суперечливої інформації);

 • обґрунтованість (чи існують основи для включення в звітність вказаних там сум):

 • закінченість (чи включені в звітність всі належні суми чи, зокрема, всі активи, що належать компанії);

 • оцінка (чи всі активи правильно оцінені і безпомилково підраховані);

 • класифікація (чи є основи відносити суми на ті рахунки бухгалтерського обліку, на яких вони записані);

 • розділення (чи віднесені операції, що проводяться незадовго до дати складання балансу або безпосередньо після неї, до того періоду, в якому були проведені);

 • акуратність (вартість нематеріальних активів відображена в повній мірі і згідно з чинним законодавством, чи відповідають суми окремих операцій даним, приведеним в книгах і журналах аналітичного обліку, чи правильно вони просумовані, чи відповідають підсумкові суми даним, приведеним в Головній книзі);

 • розкриття (чи всі нематеріальні активи класифіковані належним образом і описані, занесені в фінансову звітність і правильно відображені в звітах і додатках до них).

  Аудитору необхідно впевнитися втому, що для кожного об'єкта нематеріальних активів на підприємстві встановленні норми амортизаційних відрахувань, термін корисного їх використання, і амортизація нараховується щомісячно.

 • Перевірка обліку вибуття нематеріальних активів. Проводячи перевірку вказаних операцій, необхідно впевнитися, що дотримані наступні умови:

  • незалежно від характеру вибуття нематеріальних активів всі вони отримали, відображення на рахунках 742 "Інші доходи від реалізації необоротних активів" і 97 "Інші витрати";

  • виявлений на цих рахунках фінансовий результат від вибуття нематеріальних активів підприємства списаний правильно;

  • повністю дотриманні вимоги діючого законодавства по оподаткуванню, зокрема податку на додану вартість, податку на прибуток.

 • Перевірка оподаткування в операціях з нематеріальними активами.

 • Перевірка даних по нематеріальних активах в звітності.

  За результатами аудиторської перевірки нематеріальних активів аудитор має скласти аудиторський висновок, який являє собою офіційний документ засвідчений підписом і печаткою аудитора, який складається за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. [18].

  Викладену методику проведення аудиту об'єктів нематеріальних активів адаптовано до вітчизняної господарської практики. Застосування її при проведенні аудиторських перевірок на підприємствах дасть змогу максимально ефективно здійснювати контроль за наявністю і використанням об'єктів нематеріальних активів забезпечити узгодженість, ефективність і злагодженість їхнього аудиту. Правомірність і актуальність створення і дослідження такої методики підтверджується практикою, необхідністю удосконалення процесу бухгалтерського обліку і аудиту нематеріальних активів.

  ВИСНОВОК

  З переходом України до ринкової економіки підприємства почали використовувати у своїй діяльності різні об'єкти нематеріальних активів. Це в свою чергу зумовило потребу відображення їх в бухгалтерському обліку, проведення аналізу використання цих активів та здійснення аудиторської перевірки об'єктів нематеріальних активів.

  Ме5тодологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені П(С)БО №8 "Нематеріальні активи".

  Згідно нього, нематеріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного) операційного циклу, якщо він перевищує один рік, для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

  Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Первісною вартістю нематеріальних активів є їхня собівартість, яку визначають з урахуванням способу отримання підприємством.

  Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують такі первинні документи: "акт приймання - передачі", "акт переоцінки", "акт ліквідації". На підставі цих документів рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в таких облікових регістрах: журнал №4 та допоміжна відомість №4.3.

  Облік наявності та руху нематеріальних активів здійснюється на активному рахунку 12 "Нематеріальні активи". По дебету цього рахунка відображається придбання або отримання в результат розробки нематеріальних активів, та сума дооцінки, а по кредиту – вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від їх використання, та сума уцінки.

  У процесі використання нематеріальні активи поступово втрачають властивості, що обумовлюють отримання економічних вигод, внаслідок фізичного та морального старіння. Зменшення корисних властивостей нематеріальних активів здійснюється шляхом нарахування амортизації. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання, який встановлюється підприємством самостійно у разі визнання такого об'єкта активом (тобто при зарахуванні його на баланс), але не більше 20 років.

  Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосувати один з наступних методів: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий.

  З метою реальної оцінки нематеріальних активів підприємства П(С)БО №8 "Нематеріальні активи" передбачена можливість проведення переоцінки їх залишкової вартості за справедливою вартістю на дату складання балансу.

  Результатом переоцінки нематеріальних активів може бути як позитивним (дооцінка), так і негативним (уцінка) – залежно від динаміки цін на об'єкт, що переоцінюється.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...