WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам [24].

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг [24]. Аудиторська діяльність передбачає проведення незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також надання інших аудиторських послуг: постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку; складання декларацій про прибутки: бухгалтерської (фінансової) звітності; аналіз фінансово-господарської діяльності; оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта; консультування з питань фінансового, податкового, банківського і іншого господарського законодавства; навчання і ін. Надання подібних супутніх послуг стає в останні роки переважаючим в діяльності багатьох аудиторських фірм тих країн, де це дозволене законодавством (наприклад в Англії), і навіть в країнах, де аудит не передбачає надання додаткових послуг (наприклад у Франції), фірми знаходять можливості ведення діяльності різноманітного характеру.

На національному рівні аудитором може бути громадянин України, що має кваліфікаційний сертифікат на право ведення аудиторської діяльності на території України. Така діяльність за своєю суттю є підприємницькою. Під час формування багатоукладної економіки України вона вкрай потрібна як інститут, що забезпечує об'єктивність оцінки облікової інформації - основи інформаційної підсистеми в системі управління.

У країнах з розвиненою ринковою економікою, де аудит існує вже давно, цей термін трактується вельми різноманітне. У Великобританії, наприклад, під аудитом розуміють незалежну перевірку і висловлення думки про фінансове становище підприємства. При цьому термін "аудит" застосовується не тільки при перевірці підприємств, що підпадають під дію Закону про компанії або Закону про промислові і інші товариства, але і при відповідній перевірці урядових установ і місцевих органів влади, а також при наданні клієнтам аудиторських послуг по угоді (наприклад, за довірчим договором).

Під аудитом іноді розуміється процес зниження до допустимого рівня інформаційного ризику (імовірності того, що в фінансових звітах містяться помилкові або неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.

Особливого значення набуває перевірка якості інформації щодо нематеріальних активів, звітності підприємства, дотримання чинного законодавства і складання аудиторського звіту з цього питання незалежним аудитором. Пов'язане це з важливістю самого об'єкту обліку і контролю, а також з застосуванням адаптованої до міжнародних правил системи незалежного контролю,

Існує декілька певних правил, що стосуються діяльності незалежних

аудиторів:

 • вільний вибір аудитора (аудиторської фірми) господарюючим суб'єктом;

 • договірні відносини між аудитором (аудиторською фірмою) і клієнтом, що дозволяють аудитору самому вибирати свого клієнта і бути незалежним від вказівок будь-яких державних органів;

 • можливість відмовити клієнту у видачі аудиторського висновку до усунення відмічених недоліків;

 • неможливість аудиторської перевірки при родинних або ділових стосунках з клієнтом, що перевищують договірні відносини з приводу аудиторської діяльності;

 • заборона аудиторам і аудиторським фірмам займатися господарською, комерційною і фінансовою діяльністю, не зв'язаною з виконанням аудиторських, консультаційних і інших послуг, дозволених законодавством

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в Україні багато в чому ґрунтується на удосконалені форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. При цьому значно зростають практичне значення використання нематеріальних активів, а також інтерес підприємців, бухгалтерів і аудиторів до аналізу особливостей їхнього аудиту.

Аудит об'єктів нематеріальних об'єктів – це перевірка правильності оформлення первинних юридичних облікових документів та організації бухгалтерського обліку цих об'єктів на підприємстві [37. с. 23].

Особливістю об'єктів промислової власності є наявність охоронних документів, що підтверджують права на них: зразки, свідоцтв на корисні моделі, програми ЕОМ, топологій інтегральних та інших мікросхем. У зв'язку з цим першим етапом аудиту є перевірка дійсності охоронних документів. Це, як правило, охоронні грамоти, що видаються відповідними офіційними органами, та описи (зображення) об'єктів промислової власності, що додаються до грамот.

Охоронні документи перевіряються "за об'єктом", "за територією" і "за терміном дії охоронного документа". За невідповідності будь-якому з цих критеріїв охоронний документ визначається недійсним щодо конкретного об'єкта нематеріальних активів, який використовується на підприємстві.

При аналізі дійсності охоронного документа "за об'єктом" слід ураховувати, що обсяг правової охорони, який надається патентом на винахід і свідоцтвом на корисну модель, визначається їхньою формулою, що відбиває сутність винаходу або корисної моделі: патентом на промисловий зразок – сукупністю його суттєвих ознак, відображених на фотографіях виробу (макеті, рисунку), а свідоцтвом на товарний знак – переліком товарів або послуг, зазначених у свідоцтві. Це означає, що по відношенню до інших об'єктів цей охоронний документ недійсний. Тому при аудиті необхідна технічна експертиза об'єктів нематеріальних активів.

Перевіряючи терміни дії охоронних документів, слід ураховувати, що їхня дія може бути припинена за клопотанням власника патенту або при несплаті в установлений термін мита за підтримання охоронних документів у силі.

При цьому у відомчих офіційних виданнях публікуються відомості про дострокове припинення дії охоронних документів. Отже, перевірка дійсності охоронних документів потребує участі кваліфікованих спеціалістів – консультантів, здатних здійснити об'єктивну експертизу.

При перевірці документів, що підтверджують права підприємства на об'єкти нематеріальних активів, визначають дійсність прав підприємства на інтелектуальну власність, обсяг прав підприємства (передається об'єкт у власність підприємства чи тільки у тимчасове використання), терміни володіння правами та інші основні договірні умови використання таких обов'язків.

При аудиті нематеріальних активів в обов'язковому порядку мають бути проаналізовані вартісні документи, тобто документи, в яких відображають вартість придбання (створення) об'єктів нематеріальних активів і величину витрат, необхідних для приведення об'єктів у стан, придатний для використання їх на підприємстві.

На другому етапі аудиту нематеріальних активів перевіряється правильність ведення бухгалтерського обліку цих об'єктів. Ціллю аудиту обліку нематеріальних активів являється встановлення відповідності методики обліку нематеріальних активів, яка застосовується підприємством, вимогам нормативних актів, які регулюють формування собівартості продукції (робіт, послуг) і фінансових результатів, а також вимогам відповідних стандартів і положень, які встановлюють правила їх обліку.

Аудитор повинен послідовно перевірити наступні моменти:

 • Документальне оформлення факту наявності об'єктів нематеріальних активів і вірне відображення.

 • Організацію аналітичного і синтетичного видів обліку нематеріальних активів: журнал №4 по кредиту рахунка 12 "Нематеріальні активи"; допоміжна відомість №4.3 по дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи"; розрахунок зносу нематеріальних активів.

 • Правильність щомісячного погашення вартості нарахування зносу по об'єктах, вартості нарахування зносу по об'єктах, які містяться в складі нематеріальних активів.

 • Правильність списання об'єктів нематеріальних активів з балансу підприємства.

 • Відповідність даних синтетичного і аналітичного видів обліку нематеріальних активів і їх зносу записами в Головній книзі і балансі.

  Розглянемо, як здійснюється аудит обліку нематеріальних активів по відповідним видам операцій:

 • Перевірка операцій обліку надходження і створення нематеріальних активів. Перевіряючи вказані операції, аудитор вивчає первинні документи: акти прийому – передачі, договори купівлі-продажу, ліцензії і ін. Це дозволяє зробити висновок, що придбання нематеріальних активів проведені з дотриманням вимог діючого законодавства.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...