WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

Облiк нематерiальних активiв - Дипломна робота

5

ЗМІСТ

Вступ......................................................................

4

Розділ І Теоретичні основи побудови обліку нематеріальних активів.............................................

7

1.1 Поняття нематеріальних активів, їх види та роль у господарській діяльності .....................................................

7

1.2 Оцінка нематеріальних активів та документування господарських операцій з їх обліку.........................................

14

Розділ ІІ Облік нематеріальних активів та шляхи його удосконалення..........................................................

24

2.1 Облік наявності та руху нематеріальних активів в системі рахунків ................................................................

24

2.2 Облік амортизації нематеріальних активів, методи її нарахування....................................................................................

41

2.3 Переоцінка нематеріальних активів, її нарахування............

49

2.4 Нові підходи щодо обліку та оцінки нематеріальних активів (гудвілу) в Україні........................................................

62

Розділ ІІІ Аналіз та аудит нематеріальних активів.........

67

3.1 Аналіз нематеріальних активів.......................................

67

3.2 Аудит нематеріальних активів.......................................

75

Висновки.................................................................

87

Список використаної літератури.................................

90

Вступ

Успішне розв'язання стратегічної задачі становлення і розвитку ринкових виробничих відносин в економіці України в значній мірі базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту. Все більша інтернаціоналізація господарських зв'язків діючих виробничих суб'єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики.

З подальшим розвитком ринкової економіки України все більше зростає потреба підприємств у використанні різних об'єктів нематеріальних активів, а це зумовлює впровадження універсальної методики обліку, аналізу і аудиту цього виду активів, яка б ґрунтувалася на багатому міжнародному досвіді, враховуючи національні особливості.

На сучасному етапі становлення ринкових відносин методика і принципи обліку нематеріальних активів є об'єктом пильної уваги бухгалтерів не тільки в Україні, а й в усьому світі, її розробка ведеться на рівні як окремих країн, так і міжнародних організацій. Результатом цього стало впровадження П(С)БО№8 "Нематеріальні активи", який регламентує порядок відображення в бухгалтерському обліку цих активів.

Метою дипломної роботи є висвітлення інформації про нематеріальні активи з бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • розкриття інформації про поняття нематеріальних активів, їх види та роль у господарській діяльності підприємства;

 • показати порядок відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів;

 • провести аналіз використання нематеріальних активів на підприємстві;

 • розкрити методику і порядок проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів на підприємстві;

 • зробити висновки і пропозиції по дипломній роботі

тема нематеріальних активів являється порівняно новою серед об'єктів обліку. Проте проблемою її дослідження займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед них можна виділити: Гаценко О. [8], Сатовський В. [37], Турецький А.М. [44], Шаповал О. [46], Тимощук Л. [42].

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів та висновків і пропозицій.

В першому розділі дається визначення нематеріальних активів, їх характеристика, класифікація і оцінка при надходженні. Тут також розглядається документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.

В другому розділі висвітлюються питання з обліку наявності та руху нематеріальних активів, їх амортизації та порядку проведення переоцінки. В кожному питанні наводяться типові числові приклади. Також тут розкривається питання щодо нових методів обліку та оцінки нематеріальних активів.

В третьому розділі проводиться аналіз використання нематеріальних активів, а також показано методику проведення аудиту цих активів.

РОЗДІЛ І

Теоретичні основи побудови обліку нематеріальних активів

Поняття нематеріальних активів, їх види та роль у господарській діяльності

Поряд з використанням матеріальних необоротних активів жодне підприємство не обходиться без використання у виробничій діяльності різних об'єктів нематеріальних активів. Їх наявність забезпечує розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Об'єкт може бути включений до складу нематеріальних активів, якщо він відповідає визначенню нематеріального активу та критеріям його визнання, встановленим П (С)БО№8 "Нематеріальні активи".

Згідно з П(С)БО№8 нематеріальним активом є немонетарний актив, який:

 • немає фізичної субстанції;

 • може бути ідентифікований;

 • утримується підприємством для виробництва або постачання товарів (послуг), для передавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей;

 • утримується підприємством з ціллю використання на протязі періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік).

Це визначення потребує пояснення, оскільки є досить складним.

По-перше, слід з'ясувати, що таке немонетарний актив.

Монетарними активами є грошові кошти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей.

Усі інші активи є немонетарними. До них належать запаси, устаткування, меблі тощо, але вони не є нематеріальними активами, оскільки мають певну фізичну субстанцію

Особливістю нематеріальних активів є відсутність такої субстанції.

Типовими прикладами таких активів є ліцензії, товарні знаки, патенти, комп'ютерне програмне забезпечення, авторські права тощо.

Більша частина нематеріальних активів має певний матеріальний носій. Наприклад, дискета є матеріальним носієм програмного комп'ютерного забезпечення, а на папері міститься угода про авторські права. Проте фізична субстанція в цьому разі є вторинною по відношенню до нематеріального компоненту – інформації.

У разі, коли первинним є матеріальний елемент, об'єкт слід обліковувати у складі основних засобів.

Наприклад, програмне забезпечення верстата, яким керує комп'ютер, є невід'ємною частиною пов'язаного з ним апаратного забезпечення та обліковується у складі основних засобів.

Ідентифікований актив – це придбаний актив, який на дату придбання відповідає наступним критеріям:

 • оцінка активу може бути достовірно визначена;

 • в майбутньому при його використанні очікується отримання економічних вигод.

Можливість ідентифікації означає, що актив можна відокремити від підприємства.

Найширший перелік видів і основних характеристик нематеріальних активів відображено у Порядку експертної оцінки нематеріальних активів [23.].

Цим документом визначено, що нематеріальні активи – це об'єкти права інтелектуальної власності; об'єкти права користування ресурсами природного середовища; об'єкти права користування економічними, організаційними та іншими вигодами; гудвіл.

До об'єктів права інтелектуальної власності належать:

 • Право власності на винахід засвідчується патентом. Об'єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) і спосіб.

 • Право власності на корисну модель засвідчується патентом. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне використання пристрою;

 • Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Об'єктами промислового зразка можуть бути форма, малюнок або розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

 • Право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Об'єктами права власності на знак можуть бути словесні, образні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі або поєднанні кольорів;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...