WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

За функціональним призначенням основні засоби поділяють на виробничі та невиробничі.

До виробничих відносять ті засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будівлі, споруди, машини, устаткування та обладнання тощо, які діють у сфері матеріального виробництва).

Невиробничі основні засоби – не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі діяльності і призначені для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб (будівлі і споруди, машини і обладнання, які використовуються у невиробничій сфері).

Основні засоби на підприємство можуть надходити від постачальників за оплату. Також їх можуть отримувати від вищестоящих організацій безкоштовно, внаслідок введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, як внесок в статутний фонд засновниками підприємства та інших джерел. У всіх випадках на оприбуткування засобів повинен бути складений акт приймання-передачі основних засобів (форма № 03-1), який складає призначена керівником комісія. Заповнений акт передається в бухгалтерію, де на кожен вид основних засобів відкриваються інвентарні карточки (форма №ОЗ-6). Всі карточки, які є документами аналітичного обліку основних засобів, групуються в інвентарному описі (форма ОЗ-7).

Синтетичний облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби". За кредитом цього рахунку відображається їх вибуття та уцінка, а за дебетом – надходження і збільшення їх первісної вартості. Цей рахунок відносяться до класу 1 "Необоротні активи". А в цілому рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій та інших.

Об'єктом амортизації є основні засоби (крім землі). Вона обліковується на рахунку 83 "Амортизація", субрахунок 831 "Амортизація основних засобів".

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкту, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням наступних методів:

 • Прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

 • Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісною вартістю на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Остання обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

 • Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта і подвоюється.

 • Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Він розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

 • Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції /робіт, послуг/ та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів.

  При дослідженні обліку інвестиційного капіталу по основних засобах виникає важливе питання обліку ремонтних робіт по обладнанню і устаткуванню. Витрати на ремонт, модернізацію, реконструкцію поділяють на дві групи: перша група – витрати (понад 5% від вартості ремонту) на поліпшення основних засобів, в результаті яких зростають економічні вигоди від використання об'єкту. Такі витрати збільшують первісну вартість основних засобів та обліковуються по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції "з наступним віднесенням на дебет 10 "Основні засоби". Друга група – витрати (до 5% від вартості ремонту), які здійснюються для підтримки об'єкту в робочому стані, відносяться до витрат звітного періоду і облік їх ведеться відповідно до П(С)БО №16 "Витрати", і обліковуються на рахунках: 23 "Виробництво",91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

  Вибуття основних засобів проводиться за таких обставин: продажу, безкоштовної їх передачі іншим підприємствам, або невідповідності об'єкту основних засобів критеріям визнання активом.

  Продаж основних засобів може здійснюватися іншим юридичним і фізичним особам за грошові кошти, шляхом внеску до статутного капіталу іншого підприємства, шляхом обміну на інші активи або шляхом вилучення засновником.

  Передача основних засобів іншим підприємствам оформлюється "Актом прийому-передачі основних засобів". Списання з балансу безкоштовно переданих об'єктів здійснюється на підставі авізо (письмового повідомлення) приймаючої сторони при оприбуткуванні таких об'єктів.

  Ліквідація оформляється актом списання (форма ОЗ-3), який складається постійнодіючою комісією на підприємстві і затверджується керівником. Залишкову вартість об'єктів та всі витрати, пов'язані з ліквідацією та з вибуттям списують на Дт 972 "Собівартість реалізації необоротних активів". Доходи, отримані від продажу або ліквідації основних засобі відображають по Кт 742 "Доходи від реалізації необоротних активів" або 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

  Якщо причиною списання основних засобів була надзвичайна подія, витрати та доходи, пов'язані із списанням об'єктів, відображають на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" і 75 "Надзвичайні доходи".

  Покращення використання основних засобів, і перш за все, машин, обладнання, устаткування – великий резерв підвищення реальних інвестицій.

  В умовах ринкових відносин в складі майна підприємства зявився новий своєрідний вид засобів – нематеріальні активи. Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який немає матеріальної форми і може бути відокремлений від підприємства і утримується підприємством з метою використання більше одного року для виробництва, торгівлі, адміністративних цілей чи надання в оренду іншим особам. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 "Нематеріальні активи" розподіляє їх на наступні групи:

  1. Права користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища);

  2. Права користування майном (право користуватися земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень та інші);

  3. Право на знаки для товарів і послуг (торгові знаки, торгівельні марки, фірмові назви).

  4. Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, "ноу-хау");

  5. Авторські і суміжні з ними права;

  6. Гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання);

  7. Інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв).

  Слід зазначити, що в бухгалтерському обліку нематеріальні активи оприбутковуються на підприємстві на підставі акту приймання-передачі і зараховуються на баланс при умові, що:

  • їх можна використати при виробництві товарів, призначених для реалізації;

  • їх можна обміняти на інші нематеріальні активи;

  • їх можна використати при погашенні заборгованості, при розподілі між власниками підприємства або використати у господарській діяльності, направленій на отримання прибутку.

  Облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" в розрізі субрахунків. Їх аналітичний облік ведеться по кожному об'єкту. Для обліку наявності нематеріальних активів та нарахування амортизації призначена форма ВНА-1 – відомість обліку нематеріальних активів і нарахувань амортизації.

  Для обліку витрат, пов'язане з придбанням нематеріальних активів використовується субрахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів". Їх оприбуткування у складі активів здійснюється за первісною вартістю, якою виступає:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...