WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Відповідно до п.10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №12 оцінка інвестицій за методом амортизованої собівартості передбачає збільшення (зменшення) собівартості фінансової інвестиції на суму накопиченої амортизації дисконту (премії). Списання різниці між собівартістю погашеної фінансової інвестиції (дисконт чи премія, надані інвестору під час придбання) слід проводити протягом усього часу утримання інвестицій на підприємстві. Таке списання проводять за методом ефективної ставки відсотка. Вона визначається діленням суми річного відсотка і дисконту (або різниці річного відсотка і премії) на середню величину собівартості інвестицій (або зобов'язань) і вартості його погашення.

Ефективна ставка відсотка придбання фінансової інвестиції з дисконтом, тобто за ціною нижче номінальної вартості розраховується за формулою:

Річна сума річний

відсотків + дисконт

Ефективна = _________________________________ (2.1)

ставка відсотка (с/в інвестицій + вартість погашення):2

А ефективна ставка придбання фінансової інвестиції з премією визначається так :

Річна сума річна

Ефективна відсотків - премія

ставка = __________________________________ (2.2)

відсотка (с/в інвестиції + вартість погашення): 2

Цей метод дозволяє визначити дійсну величину витрат на сплату відсотків і дійсну вартість фінансової інвестиції на дату балансу.

На суму доходу, який буде одержано на цінних паперах роблять запис:

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами",

Кт 732 "Відсотки одержані".

З одночасним списанням частки різниці між купівельною та номінальною вартістю (списання суми премії): Дт 95 "Фінансові витрати", Кт 143.

Якщо вартість придбання боргових цінних паперів нижча за їх номінальну, то при нарахуванні доходу буде відображено збільшення фінансових інвестицій (списання суми дисконту): Дт 143, Кт 73 "Інші фінансові доходи".

За справедливою вартістю на дату балансу оцінюють фінансові інвестиції, які не оцінюють за методом участі у капіталі, або за амортизованою собівартістю. Під справедливою вартістю мається на увазі сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов'язаннями між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Якщо інвестиції є у вільному обігу на фондовому ринку, то справедливою вартістю таких інвестицій буде їх ринкова вартість. Якщо інвестиції не знаходяться у вільному обігу, то їх справедливу вартість можна визначити виходячи з можливої ціни продажу інвестиції хоча б одному покупцеві, який має ознаки обізнаної, зацікавленої та незалежної сторони.

У тих випадках, коли вартість фінансових інвестицій визначити неможливо, їх слід оцінювати за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Зміна справедливої вартості інвестицій відображається у бухгалтерському обліку таким чином:

 • зменшено балансову вартість фінансової інвестиції:

  Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій",

  Кт 352 "Інші поточні фінансові інвестиції";

 • збільшено балансову вартість фінансової інвестиції:

  Дт 352 "Інші поточні фінансові інвестиції",

  Кт 733 "Інші доходи від фінансових операцій"

  Фінансові інвестиції, як і будь-який інший актив, можуть бути продані за гроші, продані, обміняні на інші активи тощо. Результатом таких операцій є вибуття фінансових інвестицій. У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №12 немає спеціального розділу, який би регулював особливості бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності під час вибуття фінансових інвестицій. Однак логічно припустити, що вибуття їх відображають аналогічно до вибуття будь-якого іншого активу. Вибуття фінансових інвестицій подамо у таблиці 2.1 [15,с.221].

  Крім фінансових інвестицій виділяють ще й капітальні – це витрати капіталу на утворення або придбання матеріальних і нематеріальних об'єктів, що здійснюються з метою приросту його вартості. Облік капітальних інвестицій ведеться на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". Їх аналітичний облік здійснюється за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів,

  Таблиця 2.1.

  Відображення в обліку операцій з вибуття фінансових інвестицій

  № № n/n

  Зміст запису

  Дт

  Кт

  11

  2

  3

  4

  1 1 1.1 1.2 1.3

  1.Продаж фінансових інвестицій за балансовою вартістю

  Списано балансову вартість акцій на підприємстві Відображено продаж акцій за договірною вартістю.

  Надійшли кошти на оплату акцій

  971 377 311

  1141 741 377

  2 2.1 2.2 2.3

  2.Продаж фінансових інвестицій за вартістю, яка

  перевищує балансову.

  Списання балансової вартості акцій.

  Відображено продаж акцій за договірною вартістю

  Надійшли кошти за акції

  - 971 377 311

  - 142 741 377

  3 3.1 3.2 3.3

  3. Продаж фінансових інвестицій за вартістю, яка є нижчою за балансову.

  Списання балансової вартості акцій

  Відображено продаж акцій за договірною вартістю

  Надійшли кошти на оплату акцій

  - 971 377 311

  - 352 741 377

  4 4.1

  4.Погашення фінансових інвестицій, які утримуються підприємством до погашення

  Відображено погашення облігацій підприємства

  . 311

  . 352

  5.1 5.2

  5.Безоплатна передача фінансових інвестицій

  Списано балансову вартість акцій

  Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за звичайною ціною

  971 952

  352 641

  нематеріальних активів і за окремими капітальних вкладень на субрахунках: 151 "Капітальне будівництво", 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів", 155 "Формування основного стада".

  Балансова вартість капітальних інвестицій дорівнює сумі фактично здійснених витрат, пов'язаних із придбанням або будівництвом об'єкта основних засобів. Зарахування на баланс придбаних об'єктів основних засобів відображається в обліку за кредитом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і дебетом рахунку 10 "Основні засоби" (якщо придбані чи побудовані об'єкти призначені для введення в експлуатацію) і дебетом рахунку 28 "Товари (якщо ці об'єкти підлягають подальшому продажу).

  Цільове фінансування, яке залучається для здійснення капітальних інвестицій у будівництві (виготовлення) об'єктів основних засобів, зараховується до складу доходів майбутніх періодів записом за кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" і дебетом 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Загальні господарські операції з обліку інвестицій подано у таблиці 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Типові господарські операції з обліку капітальних інвестицій.

  п/п

  Зміст господарської операції

  Дт

  Кт

  1

  2

  3

  4

  1

  Придбано матеріали для будівництва

  207

  631

  2

  Відображено податковий кредит в сумі ПДВ

  641

  631

  3

  Передані матеріали на будівництво

  151

  207

  4

  Нарахована зарплата за проведення будівництва

  151

  661

  5

  Проведення нарахування на зарплату

  151

  651-653

  6

  Відображено капітальні вкладення на вартість будівельно-монтажних і проектних робіт

  151

  631

  7

  Відображено капітальні вкладення на вартість державної реєстрації

  151

  631

  8

  На вартість страхування майна

  151

  655

  9

  Введено об'єкт в експлуатацію

  103

  151

  10

  Списано на інші витрати різницю між собівартістю будівництва та справедливою вартістю

  977

  151

  Більш детально облік інвестиційного капіталу ми розглянемо у наступному питанні.

  2.2. Облік інвестиційного капіталу

  При обліку інвестиційного капіталу важливого значення набуває облік основних засобів. До них належать будівлі, споруди, обладнання, інструменти, прилади та інвентар, транспортні засоби та інші. Основні засоби функціонують протягом багатьох виробничих процесів і переносять свою вартість на вартість новоствореної продукції по частинах.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...