WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Але є й відмінності. Ця відмінність полягає в тому, що при першому способі придбання здійснюється одна операція, а саме – купівля фінансової інвестиції – активу за кошти, а при другому – відбувається дві операції – продаж активу, відмінного від коштів і купівля фінансової інвестиції – активу.

Третій спосіб – особливий. Тут також здійснюється одна операція – формування статутного капіталу за рахунок залучення активу у вигляді фінансової інвестиції.

Придбання фінансової інвестиції за кошти.

У бухгалтерському обліку операція з купівлі фінансової інвестиції за гроші відображається як зменшення активного рахунку, на якому обліковуються кошти, з одночасним збільшенням активного рахунку, призначеного для обліку інвестицій.

Внесок одного підприємства до статутного капіталу іншого в бухгалтерському обліку відображається проводкою:

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Купівля акцій за кошти у бухгалтерському обліку оформляється такими господарськими операціями:

 • отримано послуги брокера на фондовій біржі – Дт 352 "Інші поточні фінансові інвестиції", Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

 • придбано акції – Дт 352, Кт 311;

 • оплачено послуги брокера – Дт 685, Кт 311.

Придбання фінансових інвестицій в обмін на інші активи.

Бухгалтерському обліку під час придбання фінансових інвестицій – активу в обмін на інший актив:

 • зменшується сальдо активного рахунку, на якому обліковується актив, що обмінюється;

 • збільшується сальдо активного рахунку, призначеного для обліку фінансових інвестицій.

  Але, оскільки актив, що обліковується, і актив що отримують внаслідок обміну, як правило, не подібні, при збільшені активу відповідно до п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 слід визначити дохід, а при зменшенні активу згідно з п.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 – витрат.

  Так передачу об'єкта основних засобів (будівлі) до статутного фонду іншого підприємства для придбання фінансової інвестиції в обліку відображають за допомогою таких операцій:

  • Відображено передачу будівлі до статутного капіталу підприємства Б за вартістю, погодженою засновниками:

  Дт 103 "Будинки та споруди",

  Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

  • Списано суму зносу будівлі: Дт 131 "Знос основних засобів", Кт 103.

  • Списано залишкову вартість будівлі: Дт 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів", Кт 103.

  • Відображено придбання фінансової інвестиції:

  Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі",

  Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

  • Проведено залік заборгованостей за бартерним договором: Дт 685, Кт377

  "Розрахунки з іншими дебіторами";

  • Списано на фінансовий результат суму доходу:

  Дт 742 "Дохід від реалізації необоротних активів",

  Кт 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

  • Списано на фінансовий результат залишкову вартість будівлі: Дт 793, Кт 972.

  А придбання інвестицій в обмін на товари ( справедлива вартість переданих товарів нижча за балансову) можна подати за допомогою таких операцій:

  • відвантажено товари підприємству Б – Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", Кт 702 "Дохід від реалізації товарів";

  • нараховано суму податкових зобов'язань з ПДВ – Дт 702, Кт 641 "Розрахунки за податками";

  • списано облікову вартість товарів – Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів", Кт 281 "Товари на складі";

  • одержані акції підприємства Б зараховано на баланс за справедливою вартістю переданих товарів – Дт 143 "Інвестиції не пов'язаним сторонам", Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

  • відображено суму податкового кредиту з ПДВ – Дт 641, Кт 631;

  • проведено залік заборгованостей – Дт 631, Кт 361;

  • списано дохід від реалізації товарів на фінансовий результат – Дт 702, Кт791 "Результат основної діяльності";

  • списано вартість реалізованих товарів на фінансовий результат – Дт 791,Кт902.

  Придбання фінансових інвестицій шляхом обміну на цінні папери власної емісії

  Під час придбання фінансової інвестиції шляхом обміну на цінні папери власної емісії її собівартість визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. Придбання акцій в обмін на емітовані корпоративні права (справедлива вартість корпоративних прав дорівнює номінальній) відображається так:

  • сформовано статутний капітал підприємства А у розмірі, визначеному установчими документами: Дт 46 "Неоплачений капітал", Кт 40 "Статутний капітал";

  • відображено отримання до статутного фонду підприємства А акцій підприємства Б в розмірі частки підприємства Б у статутному фонді підприємства А: Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам", Кт 46.

  Якщо ж здійснюється придбання облігацій в обмін на емітовані власні акції, то воно відображається наступним чином:

  • сформовано статутний капітал підприємства А: Дт46, Кт 40;

  • відображено внесення до статутного капіталу облігацій підприємства Б у розмірі номінальної вартості емітований акцій підприємства А: Дт 352 "Інші поточні фінансові інвестиції", Кт 46;

  • відображено суму емісійного доходу: Дт 352, Кт 421"Емісійний дохід".

  А придбання акцій у обмін на емітовані власні акції, якщо їх справедлива вартість нижча за номінальну, в бухгалтерському обліку показують так:

  • сформовано статутний капітал підприємства А: Дт 46, Кт 40;

  • відображено придбання акцій підприємства Б у розмірі справедливої вартості емітованих акцій підприємства А: Дт 352, Кт 46;

  • списано різницю між справедливою і номінальною вартістю акцій підприємства А: Дт 975"Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій", Кт 46.

  Вартість фінансових інвестицій від однієї дати балансу до іншої змінюється. Фактично, відбувається переоцінка фінансових інвестицій на дату балансу.

  Метод оцінки фінансових інвестицій на дату балансу залежить від того, як класифікують придбані фінансові інвестиції. Таких методів може бути кілька:

  • оцінка за методом участі у капіталі;

  • оцінка за амортизованою собівартістю;

  • оцінка за справедливою вартістю.

  Оцінку за методом участі у капіталі застосовують для оцінки фінансових інвестицій:

  • у асоційовані підприємства (пакет акцій, що належать інвестору, становить більше 25% статутного капіталу об'єкта інвестування);

  • у дочірній підприємства (пакет акцій, що належать інвестору, становить більше 50% статутного капіталу об'єкта інвестування);

  • у спільні підприємства зі створенням юридичної особи.

  Відповідно до п.12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №12 при використанні цього методу фінансові інвестиції на дату балансу відображають за вартістю, яку визначають з урахуванням усіх змін у власному капіталі об'єкта інвестування (крім тих, які є результатом спільних дій інвестора та об'єкта інвестування). При цьому враховують фінансові результати діяльності об'єкта інвестування, а також до оцінки і уцінки активів, дивіденти, що їх виплачують.

  Якщо відбулися зміни у статтях власного капіталу об'єкта інвестування у звітному періоді, у тому числі, не пов'язані з перерозподілом чистого прибутку, то їх на рахунках бухгалтерського обліку відображають так:

  • придбано підприємством А акції підприємства Б: Дт 141,Кт 311;

  • відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції у результаті дооцінки основних засобів, проведеної підприємством Б: Дт 141, Кт 423 "Дооцінка активів";

  • відображено збільшення балансової вартості фінансової інвестиції на частину чистого прибутку, одержаного підприємством Б, яку розраховано виходячи із частки підприємства А у його статутному капіталі: Дт 141, Кт 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства".

  Метод оцінки фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю застосовують до інвестицій, які утримуються на підприємстві до їх погашення. За даним методом оцінки на дату балансу оцінюються такі інвестиції, як облігації та аналогічні їм цінні папери.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...