WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Після первинного вибору можливих об'єктів вкладення капіталу для кожного з них необхідно розробити альтернативні варіанти реалізації і спрогнозувати динаміку грошових потоків, що є основою для проведення подальшого фінансово-економічного аналізу доцільності і наявності інвестицій. Така оцінка базується на принципах теорії ефективності цінних рішень. Отриманні з їх використанням результати розрахунків можуть бути основою для прийняття рішень інвестиційної політики.

Слід відмітити, що ніякі, навіть найскладніші формалізовані критерії не дозволять зробити однозначний вибір. Потрібний багатосторонній аналіз впливу інвестиційного процесу і його результатів на підприємство.

Після прийняття кінцевого рішення починається стадія проектування і розробки техніко-економічного обґрунтування. На цій стадії, як і на всіх наступних фазах життєвого цикли інвестицій, може використовуватись методологія управління проектами, яка є "...засобом управління в умовах, що змінюються, і в системах, що розглядаються, в умовах нестабільності і невизначеності..." [48,с.286].

Ми вважаємо, що будь-яке інвестиційне рішення промислового підприємства опирається на:

 • оцінку власного фінансового стану і доцільності участі в інвестиційному процесі;

 • оцінку розміру інвестицій і джерел фінансування;

 • оцінку майбутніх надходжень від реалізації проекту.

  Прийняття того чи іншого рішення ускладнюється різними факторами: безліччю доступних проектів і обмеженістю фінансових ресурсів, необхідністю прийняття на себе інвестиційного ризику.

  Монополія на здійснення інвестицій є природнім наслідком монополії державної власності на засоби виробництва і пропонує передачу всіх функцій планування і управління інвестиційною діяльністю органам державного управління. При відсутності ринків інвестиційний процес розглядається як жорстко детермінована система, яка при початкових умовах переходить в єдиний визначений стан. Метою підприємства при здійсненні капіталовкладень рахується саме дослідження планових результатів, і наявність якої б не було власної інвестиційної політики в цих умовах просто неможливо.

  Вищезазначене обумовлює удосконалення управління інвестиціями для вітчизняних підприємств і потребує додаткових досліджень і методичних розробок в даній галузі.

  1.2 Управління інвестиційними процесами в сучасних умовах господарювання.

  У даний час подолання спаду виробництва, структурні зміни і нормалізація функціювання економіки, досягнення економічного росту потребують здійснення великомасштабних інвестицій в основний капітал.

  Необхідно також відмітити, що інвестиційні ресурси, які є в наявності, в даний час використовуються з досить низькою ефективністю. В сучасних умовах завдання підвищення ефективності інвестицій випливає на перший план і стає більш важливим, ніж нарощування обсягів капіталовкладень.

  Відомо, що стан перехідної економіки в більшості детермінується не економічними факторами розвитку. Формування ринкового господарства припускає реформування соціально-економічних відносин, потребує інституційних перетворень, найважливішими з яких є зміна типу господарювання, відносини форм власності, лібералізації цін тощо. Такі зміни неминуче порушують практично всю економіку країни: спосіб розподілу ресурсів, тип відтворення, моделі мотивації, засоби і завдання економічного розвитку, чинне законодавство. З точки зору інвестиційної діяльності відбувається суттєва зміна структури фінансування капітальних вкладів, поступовий перехід від переваги централізованих джерел фінансування і державних інвестицій до пріоритету власних засобів промислових підприємств і приватних інвестицій.

  Державні централізовані вкладення в рамках цільових інвестиційних програм направляється на фінансування тих проектів, які неможливо здійснити за рахунок інших джерел. В сфері промислових інвестицій держава трансформує свої функції, прагнучи бути в ролі комерційного інвестора і партнера не держаних інвесторів. Вона надає все більшого значення забезпеченню своєю підтримкою не стільки цільових джерел фінансування, скільки пред'явленню гарантій приватному інвестору, зниження для нього ризиків. Для цього використовуються строкові інвестиції, сертифікація і експертиза, державні гарантії, включаючи зобов'язання про повернення вкладених ресурсів при зриві інвестиційного проекту.

  Зауважимо, що одним з джерел власних засобів є амортизаційні відрахування. Амортизація є найбільш стабільним джерелом фінансових засобів і повинна розглядатися як один із основних стимуляторів інвестицій.

  Менш сприятливі перспективи реінвестування прибутку, величина якого залежить від більшості виробничих і організаційно-технічних факторів, а також від стратегії розвитку промислового підприємства. Важливу роль відіграє й існуючий рівень оподаткування. По мірі погіршення фінансового стану підприємств питома вага прибутку в інвестиційних ресурсах постійно знижується. Спад обсягів інвестицій у національній економіці в значній мірі пояcнюється тим, що скорочення бюджетного фінансування не підкріплюється ростом капіталовкладень підприємств. Більшість експертів вважають, що власних засобів підприємств не достатньо для здійснення необхідних їм великомасштабних і дострокових інвестицій.

  Слід відмітити, що будь-який інвестиційний проект завжди повинен розглядатися у тому середовищі, в якому він існує, а звідси випливає, що не дивлячись на загальну орієнтацію, яка прийнята в міжнародній практиці, для оцінки ефективності інвестицій необхідна адаптація зарубіжних методик до економічних умов України. Економіка перехідного періоду по своїй природі не стабільна і не стійка, що обумовлює цілий ряд специфічних макроекономічних характеристик, серед яких, перш за все, повинні бути виділенні висока інфляція і не пропорційні зміни ціноутворенні. Таким чином об'єктивно виникає завдання підвищення ефективності інвестиційного процесу. Для вирішення цього завдання, на наш погляд, потрібно перш за все, реалізувати системний підхід до інвестиційного процесу, виділити основні фактори середовища і характер їх впливу на проект.

  Економіко-математичне моделювання інвестицій дозволяє визначити порівняльну значимість окремих факторів середовища і параметрів інвестиційного проекту в різних умовах. Отримана інформація дає можливість становлення довгострокових кількісних орієнтирів ефективності інвестицій, визначення найбільш перспективних шляхом вдосконалення управління інвестиційним процесом, що дозволяє оптимізувати інвестиційну політику і більш ефективно використати наявні ресурси. Основні риси й відмінності схематично зображенні на рис.1.6.

  З позиції ефективного управління важливо також пропрацювати єдину систему економічних показників інвестиційного процесу, в якій чітко були б визначені змінні і результативні показники. Самі функціональні показники, які постають як критерії ефективності, слід при цьому співвіднести з точки зору їх пріоритетності при прийнятті рішень при різних завдання інвестування. Формування методичної бази оцінки ефективності проектів повинно сприяти регулюванню інвестиційної діяльності на більш високих рівнях управління.

  Тенденції змін в економічній політиці у даній області ведуть до більш ширшої участі держави в структурній перебудові економіки, підвищенню частки державних інвестицій при збереженні пріоритету забезпечення макроекономічних умов росту інвестицій. При цьому результати інвестиційної політики держави будуть в значній мірі залежати не стільки від розмірів засобів, які інвестуються, скільки від того, куди вони будуть вкладатися.

  Для стимулювання участі приватних інвесторів у промислових інвестиційних проектах не може бути використаний критерій максимуму залучених інвестором засобів, або мінімуму задіяних централізованих капіталовкладень. Єдиним показником, пов'язаним з комерційною ефективністю проектів, є строк окупності, до того ж мета ефективності визначена на рівні двох років. Такий критерій є достатньо чітким орієнтиром, який відповідає меті отримання реальних прибутків в мінімальні строки. Однак, він обмежує коло підтримуваних проектів тими, які вже находяться на стадії активної реалізації, або носять короткостроковий характер.

  Таким чином, як і багато інших законодавчих рішень, які формують нормативно-правове середовище інвестиційної діяльності, рішення про конкурсний вибір інвестиційних проектів потребує розробки і вдосконалення існуючих процедур і методичних матеріалів.

  Виходячи із вищесказаного, ми вважаємо, можуть бути сформульовані наступні першочергові завдання дослідницького характеру:

 • проведення порівняльної оцінки фактів середовища і показників інвестиційних проектів по ступені їх впливу на економічну ефективність в різних умовах;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...