WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Слід відмітити, що Єрмилов А.П., в своїх дослідженнях вказує, що інвестиції - це витрати на купівлю засобів праці [16, c.24]. Один з відомих науковців сучасності Євстратов С.Ю. вважає, що під поняттям "інвестиції" слід розуміти затрати, об'єктивні для кожного конкретного моменту часу, які відображають реально існуючу сукупність умов вкладення капіталу [14, c.71]. Розглядаючи це питання, ми поділяємо свою точку зору зі Стариком Д.Є., який вважає, що інвестиції - це довгострокові вкладення засобів (матеріальних і інтелектуальних цінностей) у виробничу, підприємницьку та іншу діяльність з метою організації виробництва продукції, робіт, послуг і отримання прибутку або інших кінцевих результатів тобто, це довгострокові вкладення економічних ресурсів з метою створення і отримання чистого прибутку в майбутньому [47, c.21].

Однак не дивлячись на дослідження в цій області, деякі проблеми розроблені недостатньо глибоко, особливо проблеми методики та організації обліку і аналізу інвестиційної діяльності. Метою даної праці є аналіз становища інвестиційного клімату в Україні. В нашій державі інвестиційна діяльність почала розвиватись з вересня 1991 року, коли був прийнятий Закон України "Про інвестиційну діяльність"[20].

Формування ринку інвестицій в Україні зосереджено на стимулюванні діяльності інвесторів. Потенційний інвестор повинен з початку вивчити кон'юктуру інвестиційного ринку, оскільки ринок інвестицій – це вільне від державного управління підприємництво, що базується на різних формах власності і вільному обміні товарами між виробниками і споживачами у відповідності з цінами попиту і пропозиції.

Ринок інвестицій в Україні є складовою частиною грошового ринку. Його основною особливістю є середньо- і довгостроковий характер. Нинішня ситуація на грошовому ринку характеризується перевагою короткострокових кредитів, призначених для обслуговування оборотних капіталів.

Одним з головних завдань, які стоять перед інвестором, є вибір в якості об'єкта інвестування підприємств, компаній або фірм тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку і можуть забезпечити високу ефективність інвестицій. Це стосується і вибору направлень капітальних вкладень, і придбання об'єктів, які приватизуються. Основою такого вибору є оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості різних галузей економіки.

В сучасних умовах зміна стадій життєвого циклу окремих галузей в значній мірі пов'язана зі здійснюваною структурною перебудовою економіки. Структурна перебудова економіки в Україні визначає підвищення соціальної орієнтації виробництва; науково-технічну перебудову всіх галузей з метою забезпечення конкурентоспроможності власного виробництва; зменшення енергоємності виробництва з орієнтацією на більш повне і ефективне використання власних енергетично-сировинних ресурсів; прискорений розвиток виробництва тих галузей, які здатні покращити експортний потенціал України [11].

Для встановлення цільових орієнтирів ефективності різних проектів необхідна класифікація інвестицій за кількома критеріями.

 • За об'єктом вкладення капіталів:

  а) реальні – вкладення коштів здійснюються в реальні активи (матеріальні або нематеріальні). Іноді вкладення коштів у нематеріальні активи пов'язане з науково-технічним прогресом і його визначають як інноваційні інвестиції;

  б) фінансові – вкладення коштів у різні фінансові інструменти (наприклад, у цінні папери).

  2. За характером участі в інвестуванні:

  а) прямі інвестиції – безпосередня участь інвестора у виборі об'єктів інвестування та вкладенні кошти;

  б) непрямі інвестиції – інвестиції, які здійснюються третіми особами. У цьому випадку інвестори купують цінні папери, що випускаються самими інвесторами чи іншими фінансовими посередниками ( інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і компаній).

  3. За періодом інвестування:

  а) короткострокові – на строк менше ніж один рік (наприклад, короткострокові депозитні вклади, купівля короткострокових ощадних сертифікатів);

  б) довгострокові – інвестиції на строк більше одного року. Серед них виділяють чотири групи:

 • до 2-х років;

 • від 2-х до 3-х років;

 • від 3-х до 5-ти років;

 • понад 5 років.

  4. За формою власності інвестиційних ресурсів:

  а) приватні інвестиції – вкладення коштів здійснене громадянами, а також підприємствами не державних форм власності;

  б) державні інвестиції – капіталовкладення центральних і місцевих органів влади та управління за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів і позикових коштів, а також інвестицій, які здійснюються державними підприємствами і установами за рахунок платних і позичених коштів;

  в) спільні інвестиції – вкладення, здійсненні суб'єктами підприємницької діяльності цієї країни та іноземних держав;

  г) іноземні інвестиції – інвестиції іноземних громадян, юридичних осіб та держав.

  5. За реґіональною ознакою:

  а) внутрішні інвестиції – вкладення коштів в об'єкти інвестування в межах держави;

  б) інвестиції за кордон – це інвестиції, розміщенні в межах територіальних кордонів держави ( наприклад, купівля акцій зарубіжних компаній).

  Така класифікація разом з системою економічних показників інвестиційного процесу і економіко-математичною моделлю може бути основою для створення єдиної інформаційної і методичної бази управління інвестиційним процесом і його ефективністю на промисловому підприємстві.

  Період між моментом початку інвестування згідно розробленого бізнес-плану, і моментом, коли проект починає приносити прибуток, складає цикл розвитку проекту, і визначає строк життєвого циклу інвестиційного проекту (рис. 1.1):

  1 - передінвестиційна стадія;

  2 - інвестиційна стадія;

  3 - експлуатаційна стадія.

  Строк життєвого циклу проекту

  При- 2

  буток

  Час

  1 3

  Інвестиції

  Рис. 1.1. Життєвий цикл інвестиційного проекту

  На етапі передінвестиційної стадії розробляється бізнес-план, програма інвестицій, здійснюється вибір постачальників, проводяться маркетингові дослідження; ведуться переговори з потенційними інвесторами. Даний етап потребує великих капітальних затрат.

  На інвестиційній стадії здійснюється придбання сировини й матеріалів, проводяться рекламні заходи, ведеться навчання персоналу.

  Експлуатаційна стадія - це момент виробництва продукції. Це початок виробничої діяльності з визначеними надходженнями прибутків і поточними затратами. Значний вплив на загальну характеристику інвестиційного проекту буде мати тривалість експлуатаційної стадії. Чим більше часу буде задіяно, тим більшою буде сукупна величина прибутку.

  Ситуація, яка склалася в Україні, може бути пояснена специфічно: коли необхідність швидкого першопочаткового нагромадження капіталу диктує фінансовим структурам необхідність швидкого обігу засобів, а державна промислова політика потребує довгострокових вкладень для вирішення поточних завдань, вже не говорячи про перспективні завдання, загальна структура яких надається в рисунку 1.2.

  Промислова політика

  Поточні завдання

  Довгострокові завдання

  Стабілізація виробництва

  Забезпечення оптимальної норми нагромадження

  Ліквідація дефіциту

  Перебудова структури виробництва

  Демонополізація

  Передбачення розвитку нових

  Конверсія

  Виробничих потужностей

  Приватизація

  Підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку

  Протекціонізм

  Мотивація підприємницької активності

  Створення довгострокових стимулів інвестиційної активності

  Фінансова підтримка

  Створення довгострокових стимулів інноваційної активності

  Забезпечення інвестиційної активності

  Рис. 1.2. Поточні і довгострокові завдання промислової політики.

  Отже, яка стратегія підприємства на початковому етапі інвестиційної діяльності, наскільки вдалою виявилась реалізація цієї стратегії, які фактори успіху або невдач інвестиційної стратегії, на якому етапі інвестиційного проекту виникла невдача і які її причини - всі ці завдання пояснює промислова політика і ринок інвестицій.

  Інвестиції є джерелом розвитку економічних систем, при цьому сприяють їх переходу з одного стану в інший. Реалізація інвестиційного процесу пов'язана з певними змінами стану соціально-економічної системи і є цілеспрямованим її переходом з існуючого в необхідний стан, який описується за допомогою параметрів, що відображають мету інвестування. Рух системи з початкового стану в кінцевий можливий по декількох траєкторіях, які утворюють область допустимих рішень. Вибір конкретного шляху визначається початковими вимогами, обмеженнями, покладеними зовнішнім оточенням і вимогами, поданими учасниками проекту.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...