WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

107

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Алборов А.А. Аудит в организациях промышленности , торговли и АПК.-М.:Дело и сервис, 2000.

 • Аудит: Практическое пособие /Под ред. Кузьминского.-К.,1996.

 • Аудит. Учебник для вузов /Под ред. Подольского.-М.:ЮНИТИ-Дана,2000.

 • Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ, 2000.-384с.

 • Білуха М.Т. Аудит: Курс лекцій.- К.,1999.

 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалетрський фінансовий облік.- Житомир: ЖІТІ,2001.

 • Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Петренко Н.І. Контроль і ревізія.-Житомир: ЖІТІ,2000.-512с.

 • Бухгалтерський облік за національними стандартами: Практичний посібник.- Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 288с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /за ред. проф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 672с.

 • Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ, 2000.- 166с.

 • Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.- К.: Наукова думка, 1998.- 392 с.

 • Гойко А.Ф. Организация рынка финансового капитала и инвестиций в Украине. - К.: Будівельник, 1995.

 • Данилюк І.В., Прибега І.Є. Фінансовий аналіз і оцінка інвестиційного проекту Наукові записки .- Тернопіль, 1999.- С.98-100.

 • Евстратов С.Ю., Козлов Н.Б., Кузнецов А.И. Иностранные инвестиции в СССР: вопросы финансового регулирования.- М.: Финансы и статистика,1991.- 160 с.

 • Енциклопедія бухгалтерських проводок //Бухгалтерія,-2001.- №43 (458).-с.210 – 241.

 • Ермилов А.П. Механизм инвестиционного цикла при капитализме.- Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1986. - 176 с.

 • Ефимова О.В. Финансовый анализ.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 432 с.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" // Галицькі контракти.- 1998.- №1-2,- с.112-140.

 • Закон України "Про інвестиційну діяльність"  Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №47.- С.646.

 • Задорожня О. Про структурно-інвестиційну політику в умовах переходу до ринку  Економіка України.- 1995.- №4.- С.82-84.

 • Звіт про світовий розвиток. Важке завдання розвитку.- К.: Абрис,1994.-119 с.

 • Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту.- К.: Ділова Україна, 1996.

 • Ковалёв В.В. Финансовый анализ. -М.: Финансы и статистика, 1995.- 432 с.

 • Команов А. Закономерности переходной экономики: экономические тенденции и модели  Вопросы экономики.- 1995.- №2.- С.50-60.

 • Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз.- К.: Укр. енциклопедія, 1996.- 304 с.

 • Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Монографія.- Тернопіль: Економічна думка,2001.

 • Кузмінський А.М., Кузмінськиій Ю.А. Теорія Бухгалтерського обліку:Підручник.- К.: Все про бухгалтерський облік, 1999.- 288с.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Курс лекцій.Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ,2000.

 • Кушина О. Фінансова інвестиція:актив чи операція //Бухгалтерія,- 2001.-№31/1.- с.44-50.

 • Кушина О. Фінансова інвестиція: актив і операція //Бухгалтерія,- 2001.- №33/1.- с.41-50.

 • Лисенко О. Оцінка та облік поточних фінансових інвестицій ВАТ // Бухгалтерія,- 2001.- №27/1.- с.63-65.

 • Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика  Пер с англ.- К.: Хагар-демос, 1993.- 785 с.

 • Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. - М.: "ПРИОР", 1997. - 160 с.

 • Національні нормативи аудиту.Кодекс професійної етики аудиторів України.- К.,1999.

 • Пересада А.А.Основы инвестиционной деятельности.- К.: Либра,1996.-344 с.

 • Петрик О.,Чумакова Т. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів. //Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- №9, с.24-34.

 • Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінінсів України у 1999 і 2000рр. //Електронна бібліотека "Юрист плюс".- К.: ЦКТ, 2000.

 • Прибега І. Є. Особливості інвестиційного співробітництва із закордонними партнерами // Науковий журнал "Вісник Тернопільської академії народного господарства". – Тернопіль. – 1998.- С.36-38.

 • Прибега І. Є. Економічна оцінка ефективності інвестицій // Науковий журнал "Вісник Технологічного університету Поділля". – Хмельницький. – 1999. – С.149-151.

 • Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.:ТОВ "НІОС",1998.-224с.

 • Руденко Л.В., Подольська В.О.,Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.-К: НМЦ "УКООП Освіта",2000.

 • Рудницький. Внутрішній аудит:Методологія і організація.- Тернопіль: Економічна думка,2000.

 • Сенів Б.Г. Стан та перспективи розвитку інвестиційних процесів в Україні  Економіка. Політика. Право.- Тернопіль: ТОВ "Поліграфіст" №9 від 4 квітня 1999 року.

 • Смолочинська С. Іноземне інвестиування в Україні: передумова для розвитку або зайві проблеми? //Бухгалтерія,- 2001.-№47/2.-с.40-44.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 448 с.

 • Старик Д.Э. Как рассчитывать эффективность инвестиций.- М.: Финстатинформ, 1996 .- 64 с.

  48. Управление проектами  Под ред. В.Д. Шапиро.- СПБ:РАО "Газпром", 1996.- 609 с.

  49. Фишер Р., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.- М.: Дело ЛТД,1993.-864 с.

  50. Шеремет А.Д., Суйц В.П.Аудит. Учебное пособие М.:ИНФРА-М,1995.

  7

  РОЗДІЛ 1

  Формування промислової політики та вітчизняного ринку інвестицій

  1.1.Особливості промислової політики і ринку інвестицій

  Розвиток економіки України на даному етапі характеризується поширенням різних форм власності, утворенням принципово нових структур суспільного виробництва, створенням потужного науково-технічного потенціалу, а всі ці фактори є початком переходу до ринкових відносин. В цих умовах підприємства та їх колективи повинні використовувати нові форми виробничої діяльності, шукати своє місце у структурі суспільного виробництва.

  Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів і країни в значній мірі характеризується обсягом і формами інвестицій. Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає "вкладати". В широкому розумінні це означає вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення.

  Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку і ефективному функціонуванні економіки. Для того, щоб визначити цю роль, необхідно розглянути два поняття, а саме: валові і чисті інвестиції.

  Валові інвестиції являють собою загальний обсяг засобів, які інвестуються в певному періоді. Вони спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва, а також на приріст товарно-матеріальних запасів.

  На відміну від валових, чисті інвестиції - це є сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних відрахувань в певному періоді.

  На даний час існує досить багато думок на рахунок самого поняття "інвестиції".

  Так в праці В.В. Бочарова інвестиції визначаються як довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни і за кордоном.

  В підручнику "Економікс" відомих закордонних вчених-економістів К.Р. Макконела і С.Л. Брю дається таке визначення інвестиціям: "... інвестиціями є витрати на будівництво нових заводів, на верстати і обладнання з довшим строком служби і т. д ...."; "... інвестиції - витрати на виробництво і нагромадження засобів виробництва, збільшення матеріальних запасів..."; "...інвестиції в людський капітал - це будь-якій засіб, здійснений для підвищення продуктивності праці робітників (шляхом підвищення їх кваліфікації і розвитку здібностей): витрати на покращання освіти, здоров'я робітників або на підвищення мобільності робочої сили..." [33, c.234].


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...