WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Розглянемо динаміку капіталовкладень на етапах інвестування "освоєння" виробництва на прикладі ВАТ "Маяк". Динаміка нарощування капіталовкладень до запланованої в проекті кінцевої величини значно відрізняється від етапу інвестування (рис. 3.7). Вона розглядається параметром a2, значення якого набагато нижчі, ніж a1, а характер розподілу наближається до лінійного. В моделі собівартість одиниці продукції на початку виробництва перевищує планову величину (значення С0), і за термін освоєння зменшується до проектного рівня. Таке зниження, як правило, має нелінійний характер, оскільки наближення до заданого інвестиційним проектом значення відбувається зі сповільненим темпом.

По мірі освоєння виробничих потужностей збільшуються і обсяги продажу, які рахуються рівними обсягу виробництва, що, в свою чергу, є одним з основних припущень економіко-математичної моделі інвестиційного процесу. У відповідності з цією рівністю логічно можна пов'язати обсяги продажу з двома змінними: величиною вкладеного капіталу і капіталовіддачею. Останній показник зростає на протязі періоду освоєння виробництва до заданої величини і робить основний вплив на ріст обсягів продажу.

Характер зміни капіталовіддачі визначається цілим переліком виробничо-комерційних і технологічних факторів, серед яких найбільш важливим є підготовка і рівень кваліфікації персоналу, вирішення проблем забезпечення матеріальними ресурсами, якість організації виробництва і збуту на підприємстві [25]. При першому наближенні функція g(t) в моделі являє собою лінійну. Паралельно росту обсягів продажу до проектного рівня, який відповідає реальній нормальній виробничій потужності, помітно зростають надходження від продажу (рис. 3.8(б)). Така взаємодія пояснюється ще одним припущенням, згідно якому ціна одиниці продукції незмінна. Загальні поточні витрати змінюються під впливом двох протилежних факторів: з одного боку, збільшення обсягів виробництва веде до збільшення сумарних витрат, з іншого – відбувається зниження витрат, які припадають на одиницю продукції. Первинна дія першого фактору визначає динаміку загальних витрат, які показані на рис. 3.8(а).

ТС – поточні витрати; R – надходження від продажу;

С – собівартість; Q – обсяги продажу; Pr – прибуток.

Прибуток на початковому етапі освоєння виробництва переважно від'ємний завдяки підвищеним поточним витратам. В майбутньому разом зі зниженням собівартості до проектного рівня відбувається зростання прибутку на одиницю продукції, а по мірі збільшення обсягів продажу нарощується також маса прибутку (рис. 3.8(б)). В чистий доход інвестиційного проекту повинні бути включені і амортизаційні відрахування, що рахуються відповідною складовою частиною цільової функції. Пропонується, що нарахування амортизації відбувається по незмінних нормах з моменту t1, тобто з початку виробництва продукції, і далі на протязі всього строку життєвого циклу інвестиційного проекту.

Досліджуючи інвестиції на ВАТ "Маяк", зауважимо, що заключний найбільш тривалий часовий період (від t2 до t4) відповідає стаціонарній фазі розвитку проекту, на протязі якої він функціонує з заданими проектними доходами і витратами. На цьому етапі обсяги продажу пропонуються бути незмінними, а будь-які капіталовкладення не здійснюються, що також може бути віднесено до припущення економіко-математичної моделі.

Для врахування інфляції при моделюванні грошові потоки, що відображають надходження від продажу, інвестиційні і поточні витрати , коректуються на показник темпу інфляції по відповідній компоненті, тобто використовуються "прогнозні ціни". Зміни цін в середині періоду в один рік є виправданими, так як індексація цін по здійснюваних надходженнях, а також по виконаних роботах і наданих послугах, повсякчасно використовується в практиці укладення договорів і контрактів. Амортизаційні відрахування також індексуються у відповідності з ростом цін.

Врахування такої важливої особливості існуючої макроекономічної ситуації як динамічність інфляції, рекомендується рахувати необхідною. Тому в моделі передбачена можливість гнучкого завдання змін інфляції у часі шляхом введення прогнозу для чотирьох індексів, що використовуються – ig, ip, ic, ik – на весь період життєвого циклу інвестиційного проекту (по роках). Показники ефективності інвестицій наведено в додатку И.

Отже, на ВАТ "Маяк" при моделюванні досліджується головним чином сам інвестиційний проект і його ефективність, яка охарактеризована інтегральними результативними показниками. Модель дає можливість, починаючи з самих перших етапів, оцінити стійкість результатів інвестиційного проекту до змін ключових керуючих змінних: обсягів інвестицій і продажу, витрат і часових параметрів інвестиційного процесу. Зауважимо, що вирішення питання про те, наскільки суттєві показники ефективності до впливу "ділового середовища", інфляції, а також можливих помилок в оцінці вихідних даних ще до початку проектування, коли "рівень впливу" на кінцевий результат максимальний, особливо важливе.

Ми рахуємо, що запропонована нами економіко-математична модель може стати складовою частиною методичного інструментарію оцінки і управління інвестиційним проектом. Проведення багатоваріантних розрахунків на її основі з використанням "сценарного" підходу дозволить виявити основні закономірності розвитку інвестиційного процесу, що повинно сприяти підвищенню його ефективності. Економіко-математична модель дозволяє проводити експрес-аналіз доцільності інвестицій, досліджувати вплив основних факторів, що визначають економічну ефективність інвестицій, і їх відносну значущість в різних умовах.

Висновки до третього розділу

Викладений матеріал третього розділу даної дипломної роботи дає змогу зробити наступні висновки:

 • Визначені особливості фінансового аналізу інвестиційних проектів;

 • Досліджено ведення фінансового аналізу і дана оцінка ефективності використання інвестицій;

 • Розглянуто, як проводиться контроль за інвестиціями, а саме, його незалежна форма - аудит;

 • Запропонована економіко-математична модель інвестиційного процесу, яка дозволяє комплексно і об'єктивно оцінити інвестиційний проект.

  ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

  Таким чином, у даній дипломній роботі ми, перш за все, розглянули поняття інвестицій та їх класифікацію, а також поняття ринку інвестицій; обґрунтували основні завдання промислової політики; прослідкували за схемами і механізмами інвестиційних процесів на промислових підприємствах. Слід зазначити, що при переході економіки України до міжнародної системи господарювання інвестиційна діяльність у промисловості потребує принципово нових підходів до промислової політики, а саме, щодо вирішення проблеми підвищення зацікавленості потенційних інвесторів у вкладанні капіталу. забезпечення інвестиційної активності, як у довгостроковому плані, так і в поточному, визначається політичною та економічною стабільністю в Україні. В певному ступені самостійним фактором є законодавча визначеність та стабільність. Що стосується факторів, які залежать від підприємства, то тут впливає: стратегічне управління економічним життям, фінансово-економічна ефективність діяльності фірм і економічна привабливість інвестиційних проектів. Активізація інвестиційної діяльності, зростання обсягу інвестицій з усіх можливих джерел та їх ефективне використання є основною передумовою економічного зростання у майбутньому, одним із "мірил" успіху у реформуванні економіки України.

  Також у даній дипломній роботі було розглянуто, як відображаються на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з надходженням та вибуттям інвестицій; розглянуто методи оцінки інвестицій; висвітлювалося питання особливостей обліку інвестиційного капіталу, до якого належать основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, а саме, обліку надходження, вибуття та нарахування амортизації. Слід відмітити, що, оскільки інвестиційний процес підлягає впливу великої кількості факторів, можливість використання математичних методів і різних процедур обмежена. І тому, при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві, слід періодично здійснювати контроль за ходом виконання найбільш важливих інвестиційних проектів. У зв'язку з цим, на вищому рівні управління підприємством доцільно було б створення спеціального органу управління розвитком підприємства. Основними напрямками вдосконалення обліку інвестицій є його автоматизація з використанням АРМ-бухгалтера. В умовах автоматизації облік інвестицій повинен будуватися на основі найновіших засобів обчислювальної техніки. Це дозволить комплексно здійснювати оцінку фактичного стану підприємства. А також проаналізувати і змоделювати управлінські рішення в майбутньому.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...