WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Використання вказаних моделей дозволяє не тільки визначити ефективність інвестиційного проекту і оптимізувати його показники, але й відпрацювати стратегію реалізації. За допомогою моделі полегшується і прийняття рішень в непередбачених ситуаціях, які потребують швидкого визначення оптимальних управлінських дій. Таким чином, моделювання інвестиційного процесу виступає необхідною умовою розробки інвестиційного проекту і його реалізації, а економіко-математична модель є обов'язковим інструментом управління інвестиційним процесом на будь-якій стадії його життєвого циклу.

Але модель інвестиційного процесу є не єдиним інструментом, який необхідний для аналізу всієї інформації і прийняття професійних управлінських рішень. Вона може розглядатися як елемент цілої сукупності інструментальних засобів, яка окрім моделювання інвестиційних процесів, забезпечить аналіз фінансового стану підприємства і залучених банків, страхових компаній та інвесторів, планування фінансово-господарської діяльності і інші інформаційно-аналітичні процедури. Але різноманітність умов середовища, інтересів учасників інвестиційного процесу і форм його реалізації дає неможливим або, по крайній мірі, недоцільним створення деякої універсальної моделі і розробки стандартного пакету програм. Разом з тим, слід підкреслити, що всі ці різноманітні моделі, засоби комп'ютерної підтримки і власні "технології" оцінки і оптимізації ефективності інвестиційних проектів повинні будуватися на єдиній методологічній і методичній базі.

До аналітичного інструментарію, що використовується, слід, перш за, все віднести :

  • розвинутість інвестиційного проекту в часі з застосуванням всіх його фаз;

  • співставленість різночасових надходжень і виплат, тобто використання математичних методів дисконтування;

  • використання в якості основних показників ефективності чистого дисконтованого прибутку, внутрішньої норми прибутковості і строку окупності;

  • врахування впливу інфляції .

При ринковій економіці інфляція є одним з найважливіших чинників, який необхідно враховувати в процесі розрахунків. Вона робить вплив як на формування грошових потоків, так і на ефективність інвестицій.

Найбільш коректною, але і більш трудомісткою в розрахунках є методика, яка передбачає перерахунок кожної статті надходжень і видатків з використанням різноманітних індексів інфляції. Ціна, яка очікується при цьому, визначається за формулою:

P(t)= P(th) * J(t, th) , (3.35.)

де P(t) – ціна, що очікується,

P(th) – базисна ціна,

J(t, th) – індекс зміни ціни на даний продукт (послугу).

На практиці така методика не часто реалізується в повному обсязі. Більш реальним є прогнозування індексів інфляції тільки по окремих найбільш важливих групах доходів і витрат.

Незважаючи на пріоритетність структурного фактору інфляційного впливу на ефективність інвестицій, загальний рівень росту цін, що очікується, також достатньо широко використовується в інвестиційних розрахунках. Загальний індекс цін ( jg(t, th)) запроваджується як множник при визначені розрахункової ціни:

Pp(t) = P(t) / Jg(t, th) = P(th) * J(t, th) / Jg(t, th), (3.36.)

де Pp(t) – розрахункова ціна.

Більш того, множник не бере участі в розрахунках в наявному вигляді, а входить в норму дисконту. В умовах інфляції ставка дисконтування не тільки враховує ризик і цінність надходжень майбутніх періодів по відношенню до звітного, але і виконує роль дефлятора.

При цьому вона визначається за формулою Фішера [49, с.320]:

r= R + i + R * i, (3.37.)

де і - загальний рівень інфляції,

R - реальна ставка доходності з врахуванням премії за ризик,

r – номінальна ставка доходності, яка використовується в якості дисконту.

Слід зауважити, що при високій загальній інфляції і знеціненні грошових активів, інвестори віддають перевагу негрошовим заощадженням. Для цілей управління економічною ефективністю інвестиційного процесу розроблена економіко-математична модель, яка дозволяє швидко дослідити наслідки змін основних керуючих змінних, а також розглядати результати проекту при різних стадіях розвитку інфляції. Зауважимо, що модель, яка нами пропонується, є динамічною. Вона не тільки дозволяє здійснити розрахунок грошових потоків по заданому для кожного кроку набору дискретних даних, а й характеризує динаміку змін керуючих змінних на основі закладених функціональних залежностей.

Цільова функція моделі діє на підставі критерію чистого дисконтованого прибутку. Паралельно розраховуються інші інтегральні показники ефективності: внутрішня норма і індекс прибутковості, строк окупності. В якості вхідних даних при моделюванні використовуються початкові показники: величина капіталовкладень, що плануються; термін "економічного життя" інвестиційного проекту; обсяги продажу, що пропонуються; собівартість і ціна одиниці продукції. Модель має наступний загальний вигляд [49, с.321].

(3.38.)

де K(t) = f(K0, a1, ik, t), K1(t) = f(K1, a2, ik, t), K(0) = K0, K(t1) = K1, K(t2) = K2,

Q(t) = 0 при t = [ 0, t1], Q(t) = q(t) * K1(t) при t = [ t1, t2], Q(t2) =0,

c(t) = c exp(b * (t2 – t)), c(t1) = C0, c(t2) = c,

B(t) = f(K, d, ik, t),

g(t) = g0 + y * (t – t1), g(t1) = g0, g(t2) = Q / K,

p, f, d, a1, a2, b, y = const.

При цьому K – загальна величина капіталовкладень, по інвестиційному проекту, К0 – сума передінвестиційних витрат, p та c – ціна і собівартість одиниці продукції, які виражені в цінах базового року, Q – обсяги продажу, B – величина амортизаційних відрахувань, t1 i t2 – термін початку і закінчення освоєння виробництва відповідно , t4 – сфера планування, g – показник капіталовіддачі, f – ставка податку на прибуток, d – норма амортизації, r – ставка дисконту, R – норма прибутку, що необхідна інвесторам, ig – загальний індекс росту цін, ip, ic, ik – індекси цін на готову продукцію, надбані ресурси і капіталовкладення відповідно, a1, a2, b, y – параметри моделі.

Початок відрахунку в моделі відповідає моменту прийняття інвестиційного рішення, яке завершує передінвестиційну фазу проекту. Ця фаза не розглядається в наявному вигляді, але всі витрати, що були витрачені, враховуються.

Весь термін часу, що нами досліджується, поділений на три періоди: інвестування, освоєння виробництва і операційна фаза. На першому етапі (період часу від 0 до t1) відбувається детальне проектування, проведення необхідних робіт і заключення контрактів, придбання технології і обладнання, сировини і матеріалів, створення і підготовка виробничих потужностей до випуску продукції. Саме тут підприємство несе "зовнішні" витрати інвестування, на які припадає основна частка капіталовкладень, і не отримує ніяких надходжень від проекту. Надходження прибутків, що пов'язані з інвестиційною діяльністю, мають дискретний характер, але при моделюванні можуть бути охарактеризовані за допомогою неперервної функції. Розподіл капіталовкладень в часовому факторі визначається умовами узгоджених контрактів і індивідуально до кожного проекту. Разом з тим, в загальному випадку залежність K(t) в першому наближені може бути здійснена за допомогою лінійної, квадратичної, ступінної функції. Остання в найбільшій мірі відповідає деякій "стандартній" потребі в інвестиціях в процесі здійснення проекту, тому що величина вкладеного капіталу змінюється нелінійно, а темп нарощування інвестиційних витрат, який характеризується в моделі через параметр a1, збільшується на протязі інвестиційної фази .

Наступний етап – етап освоєння виробництва – входить в експлуатаційну фазу інвестиційного проекту. Його основний зміст – це досягнення виробничої потужності і вихід на рівень запланованого прибутку. Виділення даного етапу в моделі в якості відокремленого проміжку часу (період від t1 до t2) обумовлено трьома причинами. По-перше, тривалість періоду освоєння, на протязі якого отриманий прибуток менше проектного рівня, впливає на показники ефективності інвестиційного проекту. По-друге, всі основні керуючі змінні – обсяги продажу, доходи і витрати – характеризуються "перехідною" динамікою, яка відрізняється від етапу функціонування з використанням повної виробничої потужності і навіть в першому наближенні не може бути описана постійними величинами. В період освоєння виробництва підприємство продовжує нести витрати інвестування, які рахуються "внутрішніми" і складаються з підвищених поточних витрат і невеликої частки капіталовкладень.


 
 

Цікаве

Загрузка...