WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

ПНП = --------- , (3.31.)

ІВ

де ПНП - проста норма прибутку,

ЧП - чистий прибуток за проміжок часу,

ІВ - інвестиційні витрати.

Порівнюючи дану величину ПНП з мінімальним або середнім рівнем доходності, потенційний інвестор може прийти до попереднього визначення про доцільність продовження і поглиблення аналізу даного інвестиційного проекту. На підставі цього показника можна також оцінити і приблизний строк окупності інвестицій.

Головним недоліком простих методів аналізу і оцінки ефективності інвестицій є ігнорування факту нерівномірності однакових сум надходжень, які відносяться до різних періодів часу. Економічну оцінку інвестиційного проекту пропонується виконати з використанням методів дисконтування чистих потоків грошових засобів. Інвестор, вкладаючи інвестиції сьогодні, повинен знати - наскільки майбутні надходження виправдають сьогоднішні витрати.

Використання методу дисконтування дозволяє розраховувати поточну вартість інвестиційного проекту (NPV), визначити внутрішню норму прибутку (IRR) на вкладені інвестиції і строк окупності інвестицій.

Для розрахунків застосовуються коефіцієнти дисконтування, зміст яких полягає в зміні темпу зниження цінностей грошових потоків з плином часу. Відповідно, значення коефіцієнтів перерахунку завжди повинні бути менше одиниці. Коефіцієнти дисконтування можна визначити за формулою :

, (3.32.)

де RD - коефіцієнт дисконтування,

р - річна банківська ставка,

n - кількість років [49].

Чиста поточна вартість інвестиційного проекту являє собою суму дисконтованих чистих доходів на протязі всього його життєвого строку. Чисту поточну вартість інвестиційного проекту (NPV) можна визначити за формулою :

NPV = PV - IV , (3.33.)

де NPV - чиста (поточна) вартість інвестиційного проекту,

PV - наведена (поточна) вартість проекту,

ІV - інвестиційні витрати.

Якщо чиста дисконтована вартість інвестиційного проекту відємна, то його не варто здійснювати.

Наведена (поточна) вартість проекту визначається по наступній функціональній залежності :

, тоді звідси , (3.34.)

де Cn - щорічні чисті надходження у вигляді прибутку за мінусом податків, а також амортизаційні відрахування;

RD - коефіцієнт дисконтування.

Внутрішня норма прибутку (IRR) інвестиційного проекту дорівнює ставці дисконтування, при якій чиста дисконтована вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю.

Внутрішня норма прибутку (IRR) визначається методом спроб та помилок за допомогою комп'ютера, спеціальних калькуляторів, таблиць або шляхом побудови графіка [49].

Якщо графічно зобразити залежність чистої (поточної) вартості інвестиційного проекту (NPV) від коефіцієнта дисконтування (RD), то буде видно, що ламана перетинає вісь абсцис в деякій точці Х (див.рис.3.3).

Значення RD, при якому NPV перетворюється в нуль, і називається внутрішньою нормою прибутку.

Ми повинні порівнювати внутрішню норму прибутку з нормою прибутку інвестиційних проектів з таким же ризиком. Значення IRR може трактуватися як нижній гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат. Форма ламаної, подібна наведеній на рисунку 3.3, відповідає проектам з інвестиціями, які здійснюються на початку життєвого циклу. В принципі можлива ситуація, коли точок перетину буде декілька, наприклад, у випадку проекту з двома рознесеними в часі фазами інвестування, або при здійсненні проектів, коли за надходженням засобів йде вибуття засобів.

NPV

0 Х RD

Рис. 3.3. Графічний метод визначення внутрішньої норми прибутку

При цьому рекомендується орієнтуватися на найменше з наявних значень IRR (див.рис.3.4).

NPVNPV

0 RD 0 RD

Рис. 3.4. Графічне зображення внутрішньої норми прибутку (IRR)

в декількох точках перетину

Існують інвестиційні проекти, які не мають внутрішньої норми прибутку, іншими словами, - чиста наведена вартість завжди позитивна, незалежно від того, яку ставку дисконтування ми застосовуємо (див.рис.3.5).

NPV NPV

0 RD 0 RD

Рис. 3.5. Графічне зображення інвестиційних проектів, які не мають внутрішньої норми прибутку (IRR)

Обєктивність, відсутність залежності від абсолютних розмірів інвестицій, роблять показник внутрішньої норми прибутку (IRR) виключно зручним інструментом вимірювання ефективності інвестицій.

На сьогоднішній день досить складною проблемою є відбір конкретних інвестиційних проектів для конкретних програм. Рекомендується, що раціональний підхід до формування інвестиційних програм з державною участю полягає в сполученні швидкоокупних і середньоокупних інвестиційних проектів в результаті узгодження джерел фінансування пріоритетних капіталовкладень в структурну перебудову економіки і розвиток соціальної сфери.

Для ефективної інвестиційної діяльності підприємств недостатньо провести її аналіз та облік, а необхідно ще й здійснити контроль за даною діяльністю.

3.3.Контроль за використанням інвестицій.

Під словом "контроль" розуміють багато понять: контроль як один із головних принципів управління, контроль як стадія процесу управління і, на кінець, контроль як функція управління. Це пояснюється тим, що кожен виробничий процес відрізняється певними характеристиками і вимагає управлінських впливів, що забезпечують досягнення наміченої заздалегідь мети.

Основна мета контролю полягає в тому, щоб:

а) об'єктивно вивчити фактичний стан справ на підприємстві;

б) виявити ті факти та умови, які негативно впливають на процеси виконання прийнятих рішень, здійснення заходів і досягнення цілей.

Контроль як функція управління дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати ті передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємства тощо.

Суть контролю – це форма здійснення цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, яка передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання.

Організація контролю інвестицій на підприємствах залежить від структури управління, технології виробництва і повинна супроводжуватися проведенням комплексу підготовчих робіт, щоб надати контролю інвестицій системного характеру. Підготовча робота включає проведення наступних заходів, які співпадають з елементами системи контролю інвестицій на підприємстві:

 • вивчення виробничої структури підприємства, визначення об'єктів контролю і оптимальної структури показників;

 • визначання джерел інформації;

 • вибір методичних прийомів контролю інвестицій, узагальнення і реалізація результатів контроль;

 • визначення економічних і технічних служб, які здійснюють контроль інвестицій і конкретних виконавців, уточнення посадових інструкцій і функціональних обов'язків.

  Для виконання контрольних функцій на підприємстві вирішальне значення має наявність необхідних нормативних документів, якими встановлюється певний порядок планування, фінансування, обліку, контролю, складання звітності як для окремих виконавців, так і в цілому по підприємству тощо.

  Сам процес контролю інвестицій передбачає перевірку операцій, які пов'язані з інвестиційною діяльністю; перевірку документів, які містять інформацію про інвестиції; виявлення порушень і зловживань, а також розробку заходів по їх усуненню.

  Детальніше процес контролю за інвестиційною діяльністю підприємства розглянемо на прикладі такої форми контролю як аудит. Це незалежний вид контролю, основною метою якого є захист інтересів замовників.

  Що стосується аудиту інвестицій, то його метою є збільшення і реконструкція виробничих можливостей підприємства, створення виробничої і спеціальної інфраструктури з метою подальшого отримання прибутку, або досягнення економічного ефекту.

  Для досягнення цієї мети аудитор повинен вирішити наступні завдання:

 • оцінити відповідність прийнятої інвестиційної політики підприємства його засновницьким документам та чинному законодавству;

 • перевірити правильність організації та методики ведення бухгалтерського обліку інвестиційної діяльності, формування облікової політики та дотримання загальноприйнятих принципів обліку;

 • перевірити правильність оцінки інвестицій і відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

 • впевнитися у порівняльності фінансових показників що до інвестицій у відповідних облікових регістрах, Головній книзі, Балансі;


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...