WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Таким чином використовуючи концепцію "витрати-обсяг-прибуток" (ВОП), а також інформацію балансу аналізується рух грошових потоків для створення потенціалу фінансування інвестиційних проектів. Блок - схема цього взаємозв'язку показана на рисунку 3.2.

Фінансовий аналіз інвестиційних проектів відбувається за принципом: "засоби-зобов'язання і капітал" .

Ефективність цієї залежності ми пропонуємо розглядати через систему фінансових коефіцієнтів. Використання системи коефіцієнтів для аналізу фінансового стану підприємства базується на документах фінансової звітності: балансі, звіті про фінансові результати підприємства та звіті про звітів про рух грошових коштів.

Інвестор за допомогою фінансових коефіцієнтів може визначити як змінився рівень платоспроможності підприємства, яке реалізує інвестиційний проект. Коефіцієнти платоспроможності і ліквідності, а також коефіцієнти по обслуговуванню боргу пропонується розраховувати за допомогою функціональних залежностей (3.7), (3.8) та (3.9).

Ап

Кп = ----------, (3.7.)

Зп

де Кп - коефіцієнт платоспроможності;

Ап - величина поточних активів підприємства;

Зп - величина поточних зобов'язань підприємства.

(Ап - Тз)

Кл = ----------, (3.8.)

Зп

де Кл - коефіцієнт ліквідності;

Тз - величина товарно-матеріальних запасів підприємства.

Дз

Коб=----------, (3.9)

Кч

де Коб - коефіцієнт по обслуговуванню боргу;

Дз - довгострокові зобов'язання підприємства;

Кч - чистий власний капітал підприємства.

Значення коефіцієнтів на прикладі швейного підприємства ВАТ "Маяк" по фінансовому аналізу інвестиційного проекту склались наступним чином:

Кп = 2,03;

Кл = 1,57;

Коб = 0,14 .

(див. додаток Ж).

Розрахунки проведені за результатами господарської діяльності 2001 року.

Як проводиться аналіз інвестиційної діяльності промислового підприємства , буде досліджено в наступному питанні.

3.2. Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств.

Аналіз інвестиційної діяльності є ключовим питанням для інвестора. Поряд з тим, в даний час серед вчених-економістів і практиків немає єдиної думки відносно методології такого аналізу і оцінки. Головним критерієм аналізу і оцінки проекту є комерційна ефективність. Цей метод базується на мінімізації затрат, максимізації прибутків і дає непогані результати при фінансовому аналізі і оцінці ефективності невеликих проектів з малими строками окупності затрат [17, 24, 34].

Розглянемо систему рівнянь, яка, на нашу думку, достатньо повно описує суть визначення ефективності діяльності підприємства. Вона має такий вигляд:

де Qф – фактичний обсяг робіт і послуг;

Псф і Псн – відповідно власний і нормативний прибуток;

ПЗф і ПЗн – фактичні і нормативні повні витрати ресурсів на створення і реалізацію продукції відповідно.

При проведенні нескладних математичних дій, маємо:

або

Система (3.12) відповідає поставленому завданню аналізу і оцінки ефективності діяльності промислового підприємства.

Перше рівняння характеризує цільову складову визначення ефективності, а саме "задоволення потреб". Інше – пов'язує власний прибуток і повні витрати, які понесло підприємство.

Задоволення потреб знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу підприємства. Тому оцінка його використання також відноситься до категорії цільової ефективності інвестицій і може бути застосована в якості складової критерію. В рамках концептуального розгляду проблеми оцінки ефективності інвестицій, модель ув'язки планового початку, інтелектуального потенціалу і ринку може бути виражена так:

Qп Qпл Qф Qкр

Wу = ----- ------ ------ ------ (3.13.)

Qпт Qп Qпл Qф

або

Wу = Wрр Wп Wвп Wкр , (3.14.)

де Qп, Qпл, Qф, Qкр – відповідно концептуально сформовані вимірники попиту, виробничого потенціалу, планових фактичних і кінцевих (з врахуванням якості) результатів діяльності підприємства;

Wу – комплексний критерій цільової ефективності інвестицій підприємства;

Wрр, Wпп , Wвп , Wкр – відповідно часткові критерії цільової ефективності інвестицій підприємства, які характеризують рівень розвитку, планового і кінцевого використання потенціалу підприємства.

В розглянутій моделі (3.13) присутні два вимірники фактичних обсягів продукції, що випускається: Qф і Qкр, відмінність яких складається в частці продукції, що не приймається замовником у зв'язку з браком, допущеним підприємством. Величина Q = Qф – Qкр характеризує якість продукції, що випускається, тоді як її рівень враховується при ціноутворенні.

Тепер покажемо, що основна система рівнянь (3.11) або (3.12) може бути зведена до концептуальної моделі узагальнюючого критерію ефективності інвестицій. Для цього перетворимо ліву частину другого рівняння системи (3.12) наступним чином:

Пскр Псн (Qфіз * Пн)кр (Qфіз * Пн)н ДЦ * Qкрфіз * Пф / ДЦ * ПВн

------ : ------ = --------------- : --------------- = ------------------------------------ =

ПВкр ПВн ПВкр ПВн ДЦ * Qсп * Пн / ДЦ * ПВф

Qфізкр Пф ПВн Qфізкр Rкр

= ------- * ----- * ------- = -------- * ------ , (3.15.)

Qфізсп Пн ПВкр Qфізсп Rн

де Qфізкр і Qфізсп – відповідно кінцевий і необхідний фізичний обсяг продукції підприємства;

Пф і Пн – відповідно кінцевий і нормативний (по попиту) прибуток від реалізації товарної продукції підприємства;

ПВкр і ПВн – відповідно кінцеві і нормативні повні витрати підприємства на створення і реалізацію товарної продукції;

ДЦ – договірна ціна на продукцію підприємства;

Rкр і Rн – відповідно кінцева і нормативна рентабельність повних витрат.

Вводячи позначення, отримаємо:

W = Wу * Wе , (3.16.)

де W - узагальнюючий критерій ефективності інвестиційної діяльності підприємства;

Wу – критерій цільової ефективності інвестиційної діяльності підприємства;

Wе – критерій економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Підставляючи дані по КП "Гайсинська швейна фабрика "Віта" узагальнюючий критерій ефективності інвестиційної діяльності виглядає наступним чином:

W = 0,63 * 0,26 = 0,1638

Економічна оцінка інвестиційного проекту, основа якого полягає в співставленні економічних результатів і витрат на їх отримання, складається в потенційній можливості проекту повернути вкладені інвестиції і отримати темп їх приросту. Економічна оцінка доповнює фінансову оцінку інвестиційного проекту. Проаналізуємо це питання з використанням системи фінансово-економічних коефіцієнтів і розглянемо питання фінансового аналізу і оцінки промислового підприємства як з позицій його керівництва (дирекції), так і з позицій власників (акціонерів), а також позикодавців (кредиторів).

Оцінка підприємства з позицій керівництва.

Керівництво оцінює фінансові показники по двох точках зору: яка ефективність і прибутковість підприємства і наскільки ефективно використовуються наявні ресурси. Ефективність використання наявних ресурсів оцінюється по балансу.

Аналіз виробничої діяльності підприємства.

При аналізі необхідно завжди памятати, підприємство якої галузі ми аналізуємо, які особливості притаманні цій галузі.

собівартості собівартість реалізованої продукції

К реалізованої = ---------------------------------------------------- (3.17.)

продукції обсяг продажу

Цей коефіцієнт визначає яку частку складає вартість придбаних або вироблених товарів по відношенню до тієї суми, яка залишається для покриття загальних операційних витрат, а також у вигляді прибутку.

валовий прибуток

К валового = ----------------------------- (3.18.)

прибутку обсяг продажу

Валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажу і собівартості.

Значні коливання в розрахункових показниках собівартості продукції і валового прибутку можуть дати вибір деяких звітних періодів. В звязку з тим, що підприємства легкої промисловості схильні до сезонних коливань (див. додаток З), за період, який будемо аналізувати, може бути прийнятий рік з квартальним розбиттям.

чистий прибуток після виплати податків

К чистого = ------------------------------------------------------ (3.19.)


 
 

Цікаве

Загрузка...