WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Слід зауважити, що бухгалтерська фінансова звітність - це система узагальнюючих і взаємоповязаних показників, що характеризує стан майна підприємства і джерела його утворення, результати фінансово-господарської діяльності за звітний період. Оскільки показники звітності є джерелом інформації не тільки для аналізу діяльності підприємства за звітний період, виявлення дії факторів, що вплинули на кінцевий результат діяльності, але і для подальшого прогнозування розвитку підприємства, то основними вимогами, що ставляться до звітності, є своєчасність складання і подання відповідним органам, достовірність її показників.

Дані про фінансові результати діяльності підприємства містяться у Балансі підприємства (форма №1) та Звіті про фінансові результати (форма №2).

До річного звіту додається пояснювальна записка, в якій коротко викладаються результати інвестиційної діяльності підприємства.

Основною формою звітності є Баланс підприємства (форма №1). В останні роки зміст і структура Балансу наближені до вимог міжнародних стандартів і зорієнтовані на розвинуту ринкову економіку. Це забезпечує можливість контролю за станом майна, його складом і розміщенням, джерелами формування засобів (власних і залучених), станом зобовязань по розрахунках, дозволяє визначити фінансову стійкість, платоспроможність підприємства, одержати іншу ділову інформацію. Дані Балансу широко використовуються не тільки для внутрішнього управління, але і зовнішніми споживачами інформації (податковою адміністрацією, інвесторами, банками, діловими партнерами та ін.) для обґрунтування своїх ділових відносин з підприємством.

Слід відмітити, що відносини між субєктами інвестиційної діяльності регулюються угодами про виробничу кооперацію та інші види спільної діяльності.

Важливого значення при обліку інвестицій набуває система оподаткування прибутку субєктів господарювання. Вона повинна виконувати переважно регулюючу, а вірніше, стимулюючу роль, тобто забезпечувати можливість державного втручання в процес соціально-економічного розвитку з метою стимулювати виробництво.

В Україні система оподаткування прибутку підприємств характеризується частими змінами обєкту оподаткування і ставок податку. Так, в 1991 році ставка податку з прибутку становила 35%, у 1992 році - з доходу за ставкою 18%, у першому кварталі 1993 року - знову з прибутку за ставкою 30%. Проте, оскільки ця зміна викликала зменшення бюджетних надходжень, з другого кварталу 1993 року знову обкладався доход за ставкою 18%. У 1994 році ця ставка була збільшена до 22% знову ж таки з метою підвищення доходів бюджету. З 1995 року знову базою оподаткування стає прибуток за ставкою 30% [33].

Ставки податків в Україні встановлюються нерідко емпіричним шляхом, з метою забезпечення видатків держави, без достатнього врахування при цьому впливу податків на фінансові результати діяльності платників. Отже, податкова система України вимагає подальшого удосконалення з метою максимального задоволення інтересів як платників податків, так і держави в цілому.

Після сплати податків державі у розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток, тобто перевищення ціни проданого товару і наданих послуг над витратами на виробництво цього товару і вартістю послуг за певний період. Іншими словами, чистий прибуток дорівнює доходам за вирахуванням витрат за певний період, де доходи - це ціна проданих підприємством товарів, дорівнюють сумі надходжень готівки і дебіторської заборгованості, а отже є загальним приростом власного капіталу, отриманого від господарської діяльності.

Важливим етапом після аналізу фінансових результатів і бухгалтерської звітності є прийняття управлінських рішень за напрямками і обсягами розподілу прибутку.

Мета обліку і аналізу обумовлена стратегією управління. В процесі бухгалтерського обліку і аналізу зясовується: платоспроможність підприємства (покриття з прибутку кредиторської заборгованості, ліквідності); рентабельність (відповідно можливості розвитку виробництва шляхом спрямування прибутку в капітальне будівництво, застосування сучасної техніки і технології, вдосконалення організації виробництва); ступінь відповідальності осіб, зайнятих господарською діяльністю, та ефективність рішень, що приймаються ними (утворення прибутку по центрах відповідальності, норма прибутку по конкретних рішеннях по керівництву та напрямках реінвестування прибутку).

Апаратом управління підприємства формується рішення, яке відображається в бухгалтерських документах, згідно з якими вже або остаточно затверджується прийняте рішення, або вносяться відповідні зміни, і тільки після цього йде моделювання процесів розподілу та формування прибутків наступного періоду.

Аналіз інформації про відповідні види витрат впливає на достовірність та економічну доцільність управлінських рішень, що приймаються. Сучасні системи обліку витрат і кінцевих фінансових результатів дозволяють при уважному їх аналізі передбачити межі важливих конюктурних коливань та завдяки цьому своєчасно приймати дійові рішення, в тому числі й про зміни напрямків (обєктів) інвестування прибутку.

Основними напрямками удосконалення обліку інвестицій є його автоматизація з використанням АРМ-бухгалтера та раціональна організація його у фінансовій та управлінській бухгалтеріях.

Нові інформаційні технології дозволяють вирішувати коло питань, пов'язаних з організацією АРМ-бухгалтера, що особливо важливо при веденні фінансового обліку інвестицій.

Інформаційна база виступає основою автоматизації бухгалтерського обліку. Від повноти та якості нагромадженої інформації, надійності її збереження та організаційної структури інформаційної бази залежить оперативність та якість документації, що видається з ЕОМ.

Основна концепція побудови АРМ-бухгалтера полягає в децентралізованій автоматизованій обробці інформації безпосередньо на робочому місці обліковця з використанням персональних баз даних. В якості нової технології автоматизації бухгалтерського обліку доцільно використовувати універсальний режим роботи, оскільки розподільча система обробки даних може реалізувати як децентралізовану обробку інформації, яка характерна для окремої обчислювальної машини, так і централізовану обробку інформації, коли багаточисельні ПЕОМ працюють паралельно, а при необхідності проводять обмін інформацією. Такий режим відповідає специфіці облікової роботи, коли кожен бухгалтер на своїй обчислювальній машині виконує всі облікові операції своєї ділянки і спрямовує результати по комунікаційних каналах у відповідності інстанцій.

Процес ведення бухгалтерського обліку на підприємстві являє собою сукупність інформаційних і контрольно-організаційних операцій.

На нашу думку, технологію організації обліку в умовах АРМ-бухгалтера можна представити в трьох аспектах:

  • підготовка інформації і її обробка в бухгалтерії;

  • систематизація і узагальнення облікової інформації на ПЕОМ;

  • формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством.

На першому етапі необхідно врахувати технологічні, економічні та організаційні характеристики підприємства, а також технічні характеристики АРМ-бухгалтера. На другому і третьому етапах із отриманих технологічних операцій встановлюється певна послідовність їх виконання. Створення АРМ-бухгалтера повинно грунтуватись на принципах професійних знань обліковців, автоматизації нових функцій, раціональномупоєднанні розподіленні децентралізованої та централізованої обробки облікової інформації.

Ми вважаємо, що в умовах автоматизованої обробки інформації облік інвестицій повинен будуватися на основі найновіших засобів обчислювальної техніки. Це дозволить комплексно здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення в майбутньому.

Облік результатів інвестиційної діяльності орієнтується на вимоги користувачів, і перш за все інвесторів, які забезпечують підприємства ризиковим капіталом. Бухгалтерська звітність, яка задовольняє їх потреби, буде також задовольняти вимоги інших користувачів. Бухгалтерський облік та економічний аналіз тісно повязані між собою. Говорячи про облік результатів інвестиційної діяльності, слід віддати належне методиці здійснення фінансового аналізу комерційної діяльності підприємств з інвестиціями, що буде розглянуто в третьому розділі дипломної роботи.

Висновки до другого розділу

У другому розділі дипломної роботи розглянуто методику ведення обліку інвестиційної діяльності. А саме, показано, як відображаються інвестиції на рахунках бухгалтерського обліку. На основі вивчення чинної законодавчої бази (Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") досліджено ведення обліку інвестиційного капіталу. А також розглянуто облік результатів інвестиційної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...