WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

Облiк аналiз i контроль iнвестицiйної дiяльностi - Дипломна робота

 • При придбанні за грошові кошти – вартість придбання у постачальників за вирахуванням знижок плюс мито; непрямі податки, які не підлягають поверненню; витрати, які з придбанням та доведенням до стану, придатного до використання. На цю суму роблять запис: Дт 154, Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 371 "Розрахунки за виданими авансами" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"; На суму ПДВ: Дт 641 "Розрахунки за податками", Кт 631,371,372,377.

 • При створенні первісна вартість включає: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, вартість юридичної реєстрації, інші витрати, пов'язані зі створенням даного активу, при цьому роблять запис: Дт 154, Кт 13 "Знос необоротних активів", 20 "Виробничі запаси", 22 "МШП", 28 "Товари", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 65 "Розрахунки зі страхування", 66 "Розрахунки оплати праці".

 • При обміні на подібні активи первісна вартість дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість більша справедливої, то первісна вартість отриманого активу буде дорівнювати справедливій вартості переданого активу. Різниця між справедливою та залишковою вартістю включається до фінансових результатів або витрат звітного періоду.

 • При обміні на неподібні активи первісна вартість об'єкта дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу плюс або мінус суму коштів, отриманих в результаті обміну.

 • При отриманні об'єкта нематеріальних активів у результаті внеску до статутного капіталу за первісну вартість виступає справедлива вартість. Цю операцію оформляють проводкою: Дт 154, Кт 46 "Неоплачений капітал".

 • При безкоштовному отримані нематеріальних активів проставляють такі кореспонденції: Дт 154, Кт 424 "Безкоштовно одержані необоротні активи" і одночасно: Дт 424, Кт 745 "Дохід від безкоштовно одержаних активів".

  Як і основні засоби, нематеріальні активи у процесі експлуатації зношуються і підлягають амортизації. Згідно з П(С)БО №8 нарахування амортизації по нематеріальних активах здійснюється протягом терміну їх корисного використання (але не більше 20 років), який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом.

  Корисне використання – це період протягом якого очікується використання активу підприємством; завдяки використання нематеріальних активів буде виконано очікуваний підприємством обсяг продукції, робіт або послуг.

  У бухгалтерському обліку амортизується, так звана, амортизована сума. Під нею розуміють первісну або переоцінену вартість активів за мінусом ліквідаційної вартості. Методи нарахування амортизації по нематеріальних активах аналогічні методам нарахування амортизації по основних засобах. Підприємство має право самостійно вибирати такі методи. Якщо ж для окремого об'єкта нематеріальних активів не можливо визначити метод нарахування амортизації, то національними стандартами рекомендовано використовувати лінійний метод. Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю об'єкта нульового значення.

  Сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

  Ан.а.=(Сп*Кн)/(Пн*4), де (2.3.)

  Ан.а – сума амортизаційних відрахувань окремого обєкту – нематеріального активу на календарний квартал;

  Сп – первинна вартість окремого обєкту – нематеріального активу;

  Кн – коефіцієнт щорічної індексації;

  Пн – строк корисного використання нематеріального активу (рік).

  Балансова вартість нематеріального активу визначається як різниця між його первинною вартістю і сумою амортизації.

  Нарахування амортизації нематеріальних активів відображається так:

  Дт 833 "Амортизація нематеріальних активів",

  Кт 133 "Знос нематеріальних активів".

  І одночасно: Дт 91,92,93,94 Кт 833.

  Причиною вибуття нематеріальних активів, на нашу думку, може бути: реалізація нематеріальних активів, списання з Балансу через непридатність або неможливість одержання в подальшому економічних вигод, безоплатна передача, вибуття внаслідок обміну на інший актив, передача нематеріального активу як внесок до статутного капіталу іншого підприємства. А ліквідація підприємством нематеріального активу здійснюється внаслідок того, що в подальшому неможливо одержати від нього економічної вигоди.

  Слід відмітити, що оскільки інвестиційний процес підлягає впливу великої кількості повністю неформалізуючих факторів, можливість використання математичних методів і різних процедур обмежена. Це об`єктивно веде до посилення ролі людини в прийнятті рішень. При веденні бухгалтерського обліку на підприємстві слід періодично здійснювати контроль за ходом виконання найбільш важливих інвестиційних проектів. У зв`язку з цим, на вищому рівні управління підприємством доцільним було б створення спеціального постійного діючого органу управління розвитком підприємства. В його завдання повинно входити стратегічне планування, розробка бюджетів, виділення ресурсів, правильне і своєчасне ведення бухгалтерського обліку, контроль за якістю давальницької сировини і готових виробів, контроль за виконанням програми розвитку підприємства (інвестиційної програми). Оскільки у функції даного органу, таким чином, входять прийняття рішень по інвестиціях, він повинен бути забезпечений експертною підтримкою. Група експертів може бути сформована з провідних спеціалістів даного підприємства. В той же час, при розгляді найбільш великих, складних або нових для підприємства інвестиційних проектів, слід залучати до обліку і аналізу також незалежних експертів.

  У звязку з цим виникає обумовлена проблема ведення обліку результатів інвестиційної діяльності.

  2.3. Облік результатів інвестиційної діяльності

  У формуванні та розподілі бухгалтерського прибутку приймають участь такі економічні категорії як ціна, собівартість, дохід і прибуток. На кожну з них впливають зовнішні і внутрішні фактори, під дією яких змінюється кількісна величина цих показників. Основну масу прибутку суб'єкти господарювання отримують від реалізації продукції (робіт, послуг). У бухгалтерському обліку чистий прибуток або збиток формується поступово протягом року від усіх видів діяльності. Чистий дохід включає:

  • виручку від реалізації продукції;

  • валовий прибуток чи збиток;

  • фінансовий результат від операційної діяльності;

  • прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування;

  • прибуток чи збиток від звичайної діяльності;

  • прибуток чи збиток від надзвичайної діяльності.

  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції визначається шляхом вираховується з доходу від реалізації продукції ПДВ, акцизного збору та інших зборів і платежів, знижок.

  Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції називається валовим прибутком.

  Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку чи збитку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

  Фінансові результати від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності та сумою податку на прибуток.

  Остаточний фінансовий результат – чистий прибуток або збиток визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період. Для обліку і узагальнення інформації про фінансовий результат призначений рахунок 79 "Фінансові результати" і зокрема результати від інвестиційної діяльності відображають на субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності". Сальдо з рахунку 79 списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку 79 показують кінцевий результат діяльності: прибуток чи збиток. Якщо кредитовий оборот порахунку більший дебетового, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток на початок звітного періоду. В іншому випадку – збиток.

  Інвестиції в бухгалтерському обліку набувають форм капітальних вкладень або сукупних витрат на створення нових, реконструкцію існуючих основних засобів виробничого і невиробничого призначення, на технічне переобладнання і розширення підприємства та інших активів тривалого користування. Розширення підприємства ще називають приростом основних фондів. Отже, ті витрати, які сприяють отриманню прибутку протягом декількох звітних періодів, належать до капітальних вкладень, а ті витрати, які створюють прибуток тільки протягом одного звітного періоду - до витрат. Згідно з правилом відповідності, витрати усіх видів повинні належати до того періоду, протягом якого вони приносять дохід . Важливого значення при цьому набуває складання фінансової звітності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...