WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

2.4 Вдосконалення обліку загальновиробничих витрат

Загальновиробничі витрати є одними із видів витрат діяльності підприємства і їх облік повинен повністю відповідати загальній схемі побудови обліку.

Вивчення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, а також Інструкції, щодо його застосування. затверджених Міністерством фінансів України від ЗО листопада 1999 р. дає можливість зробити висновок, що загальна схема - обліку діяльності підприємства виглядає таким чином : з однієї сторони відображаються всі витрати підприємства за видами діяльності, з другої - доходи підприємства за видами діяльності. Як витрати, так і доходи списуються на фінансовий результат .діяльності. тобто різниця між ними становить валовий фінансовий результат (прибуток або збиток) За цією схемою повинні відображатися всі господарські операції. Однак методика обліку формування окремих витрат , що передбачена П(С)БО 16 "Витрати" не відповідає цій схемі. Зокрема, це відноситься до обліку операцій по списанню нестач незавершеного виробництва. матеріальних цінностей.

Враховуючи загальну схему обліку діяльності підприємства вважаємо за доцільним нестачі незавершеного виробництва і матеріальних цінностей виявлені у виробничих підрозділах і на загальнозаводських складах відображати як інші витрати операційної діяльності виключивши зі складу загальновиробничих витрат, а суми заміщень за ці нестачі включати до складу іншого операційного доходу. При цьому на суму виявлених нестач будуть зроблені записи:

Дт 94 "Інші операційні витрати"

Кт 20 "Виробничі запаси"

Кт 23 "Виробництво"

Суми заміщень винних осіб за допущені нестачі і витрати будуть відображатися записом:

Дт 375 "Розрахунки за відшкодуваннями завданих збитків"

Кт 71 "Інший операційний дохід"

Операційний контроль витрат від нестач і псувань товарно-матеріальних цінностей за причинами і винуватцями пропонується вести у спеціальний відомості. які будовою може бути подібною до відомості 14 за старою журнально-ордерною формою обліку.

Не зовсім правильною, на наш погляд, є методика розподілу постійних загальновиробничих витрат. а саме вона аналогічна методиці розподілу змінних витрат. Постійні витрати - це такі, величина яких не змінна при зміні обсягу виробництва повному діапазоні. На одиницю продукції їх величина змінюється обернено-пропорційно до зміни обсягу діяльності, а не прямо пропорційно, як це передбачено розрахунком в додатку І, що наведено до П(С')БО 16. Саме така поведінка витрат, дає можливість виписати алгоритм функції витрат :

Y=a+bx, де

У - загальна сума витрат.

а - сума постійних витрат

Ь - сума змінних витрат на одиницю обсягу діяльності,

х - обсяг діяльності.

Нами пропонується слідуюча методика списання і розподілу постійних загальновиробничих витрат: на витрати виробництва (рахунок 23 "Виробництво") списується фактична сума постійних загальновиробничих витрат в межах планової величини, а перевищення фактичної суми над плановою відноситься на собівартість реалізованої продукції (рахунок 90 "Собівартість реалізації"). Між окремими об'єктами обліку витрат (видами продукції, робіт і послуг) списані постійні загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно до встановленої бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Саме така методика розподілу цих витрат на нашу думку, і передбачена в пункті 16 П(С)ВО 16 "Витрати" разом '> тим порядок розрахунку в додатку 1 є зовсім іншим.

Для врегулювання обліку загальновиробничих витрат, на нашу думку, важливе практичне значення має уточнення їх складу. Для цього повинна бути розроблена і затверджена у централізованому порядку Інструкція по обліку витрат, в якій би деталізувалася кожна стаття витрат, подібно, як це мало місце в Типовому положення плану впливу обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Одним із напрямків вдосконалення обліку витрат в тому числі загальновиробничих є їх автоматизація.

Організації АРМ бухгалтерських працівників обліку витрат на виробництві можемо розділити на три категорії.

Цільова функція обліку витрат на виробництво, виявлення і усунення нестач організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення направлене на максимальну економію матеріальних і трудових витрат, підвищення продуктивності праці.

АРМБ обліку витрат на виробництво першої категорії призначене для формування і підготовки первинної інформації, яка формується безпосередньо на місцях виникнення інформації. АРМБ вирішує задачі обліку витрат на виробництво, що стосується підрозділів, дозволяє організувати систематичне сучасне виявлення відхилень від нормальних. умов, а також скрізь оперативний облік і здійснювати внутрішній аудит. За допомогою АРМ 2 категорії контролюється інформація, отримана з АРМБ 1 категорії, вирішуються регламентні і запитні задачі по обліку витрат на виробництво загалом по підприємству.

АРМБ 3 категорії призначене для аналізу роботи в структурних підрозділів і підприємства загалом, узагальнення зведених даних витрат на виробництво, здійснення оперативного контролю за використання трудових, матеріальних і грошових коштів, організація внутрішнього аудиту.

Комплекс задач АРМБ обліку витрат на виробництво реалізовується за допомогою директив, об'єднаних в меню. Рішення задач побудоване на використанні трьохрівневого меню.

Меню першого рівня містить директиви, що дозволяють виконати завантаження комплексу програм, а також виконання директиви функціональної назви. Структура директиви 1 рівня наступна

Первинна інформація.

Нормативно-довідкова інформація .

Вихідна інформація.

Ведення інформаційної бази.

При наборі першої функції "Первинної інформації" на другому рівні меню відображається перелік вихідної інформації.

Бухгалтерська довідка

На III рівні меню відображаються структура бухгалтерської довідки бухгалтерська довідка необхідна для здійснення документального відображення записів для сортування, записів які не знайшли відображення в інших системах обліку. На III рівні меню бухгалтер пореквизитно заповнює бухгалтерську довідку.

Нормативно-довідкова інформація на II рівні меню складається з наступного переліку:

довідник планових відсотків непрямих витрат

довідник нормативних витрат на деталь, виріб, замовлення, вигляд

послуг

довідник допустимості кореспонденції рахунків

довідник кошторисних асигнувань на обслуговування виробництва і управління

довідник планової собівартості продукції

довідник причин відхилення від норм

Довідник планових відсотків непрямих витрат необхідний для оцінки незавершеного виробництва, допоміжного виробництва для призначення частки накладних витрат на виріб, замовлення, вигляд послуг. На III меню довідник має наступну структуру: стаття витрат розрахунків, стаття витрат базова. структурний підрозділ, відсоток або кошторисна ставка.

Довідник нормативних витрат на деталь, виріб, замовлення, вигляд послуг необхідний для визначення нормативних витрат продукції (послуг). Довідник має наступну структуру: код виробу (калькуляційна одиниця), структурний підрозділ, стаття витрат, одиниця вимірювання , кількість, сума.

Довідник допустимості кореспонденції рахунків необхідний для контролю приведених господарських операцій. Він має наступну структуру: основний рахунок, то кореспондує рахунок допустимість кореспонденції рахунків.

Для здійснення аналізу відхилень від нормальних умов роботи по непрямих витратах складається довідник кошторисних асигнувань на обслуговування виробництва і управління. При наборі даного довідника на ІІІ рівні меню відображаються структура довідника: структурні підрозділ, основний рахунок, код аналітичного обліку, стаття витрат. найменування статті витрати з початку року, витрати по місяцях.

Довідник планової собівартості продукції містить наступні дані: код веденого обліку, найменування виробу, вигляд послуг, статтю витрат торба. Даний довідник використовується для аналізу стану фактичних даних, а також для моделювання і прогнозування витрат на виробництво.

Довідник причин відхилень від норм витрат необхідний для ідентифікації причин, а також угрупування даних для прийняття управлінських рішень. Довідник має наступну структуру: код причини відхилень від норм і найменування причин відхилень від норм.

При наборі функції "ведення інформаційної бази" на II рівні меню відображається наступні режими роботи:


 
 

Цікаве

Загрузка...