WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

Облiк аналiз i аудит загальновиробничих витрат - Дипломна робота

4

ЗМІСТ

Вступ

3

Розділ І. Економічна суть загальновиробничих витрат, завдання їх обліку, аналізу і аудиту.

5

1.1. Загальні принципи визначення витрати та їх класифікація.

5

1.2. Поняття про загальновиробничі витрати, їх характеристика.

12

1.3. Роль обліку, аналіз і аудиту в системі управління витратами підприємства.

20

Розділ ІІ. Облік загальновиробничих витрат. шляхи його вдосконалення.

28

2.1. Порядок формування загальновиробничих витрат.

28

2.2. Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

40

2.3. Порядок відображення загальновиробничих витрат в управлінському облікую.

51

2.4. Вдосконалення обліку загальновиробничих витрат.

60

Розділ ІІІ. Аналіз і аудит загальновиробничих витрат

68

3.1 Аналіз загальновиробничих витрат.

68

3.2 Аудит загальновиробничих витрат.

72

Висновки

77

Список використаних джерел

82

ВСТУП

У зв'язку з переходом України від моделі планової економіки до моделі економіки ринкового типу стає актуальним вивчення тенденцій та закономірностей розвитку системи бухгалтерського обліку, адже вимагає переорієнтування обліку з контрольно-розподільчих функцій на управлінські, адаптації національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних.

Зрозуміло, що між підприємствами соціалістичного та ринкового типу існують відмінності принципового характеру, що обумовлює також .відмінності принципового характер, що обумовлює також відмінності у системах бухгалтерського обліку. Пошуки моделі бухгалтерського обліку для України мають надзвичайно важливе значення, адже західні моделі в їх мовному обсязі неможливо використати, тому що кожна країна по-своєму унікальна, що проявляється в історико-економічному та соціально-культурному відношенні і обумовлює існування об'єктивних відмінностей у системах обліку.

Саме тому вивчення і узагальнення досвіду розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців щодо створення моделей бухгалтерського обліку які адекватно відображають реальність господарської та фінансової діяльності підприємств України, є дуже важливим завданням науки і практики на сучасному етапі розвитку економіки.

Вирішення цього завдання вимагає посилення теоретичних досліджень, впровадження у практику нових підходів організації обліку ресурсів, процесів та їх ефективності, застосування нових методик обліку, посилення ролі бухгалтера в управлінні виробництвом.

Перші кроки на цьому шляху вже зроблено зокрема, впроваджено ряд Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Новий План рахунків бухгалтерського обліку усі Інструкція щодо його застосування.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16 липня 1999 р., законодавство про аудиторську діяльність та ін. При переході на нові документи бухгалтерського обліку виникають певні проблеми, як в теорії, так і на практиці.

Одним із важливих, можна сказати, центральних, об'єктів обліку є витрати підприємства. Від достовірності інформації про цей об'єкт залежить правильність визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік повинен надати повну, достовірну інформацію про витрати підприємства за звітний період. Така інформація є основною для аналізу і прийняття управлінських рішень, а тому доречно відображати результати за видами діяльності підприємства.

До витрат підприємства відносяться загальновиробничі витрати, що є об'єктом дослідження в даній дипломній роботі.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика витрат їх класифікація; завдання обліку, аналізу і аудиту їх роль в системі управління витратами; організація і методика обліку загальновиробничих витрат в умовах ручної і автоматизованої обробки, шляхи його вдосконалення; методика аналізу та аудиту загальновиробничих витрат.

При написанні дипломної роботи використані Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність". Закон України "Про оподаткування прибутку", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". П(С)БО 16 "Витрати". 11(01,0 7 "Основні засоби". П(С)БО 8 Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси", Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

Дипломна робота написана на базових і фактичних даних "Вигодського лісокомбінату".

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, ЗАВДАННЯ ЇХ ОБЛІКУ АНАЛІЗУ І АУДИТУ

1.1. Загальні принципи визначення витрат, їх класифікація

Найбільша кількість господарських операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язана з виникненням витрат.

Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу в наслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

На основі згаданого вище стандарту, можна скласти схему визначення та виникання витрат згідно принципів, наведених у стандарті (рис. 1.1.1). П(С)БО 16 "Витрати" дає нам чітке уявлення про те що не завжди зменшення власного капіталу є витратами. Згідно даної схеми, витрати лише тоді визначаються, коли вони зменшують власний капітал через зменшення суми активів або збільшення суми зобов'язань.

Наприклад, до витрат, їло виникають у зв'язку з зменшенням активів, належать:

списання матеріалів у виробництво, для ремонту обладнання, на адміністративні цілі;

нарахування зносу (амортизація);

списання основних засобів, що стали не придатними і не використовуються, нематеріальних активів, МШП та інших необоротних активів;

витрати від знецінення запаси;.

благодійні внески;

визнані економічні санкції: штрафи, пені, неустойки в сплачення;

інші витрати, пов'язані із зменшенням активів.

У свою чергу, витрати, що збільшують зобов'язання є нарахування:

заробітної плати;

податків, зборів, обов'язкових платежів;

відрахування на обов'язкове і добровільне страхування;

транспортні витрати;

оренди, комунальних послуг витрати зв'язку, послуг з реклами;

інші нарахування витрат, пов'язані із збільшенням зобов'язань.

У результаті таких витрат збільшується, як вже згадувалося, власний капітал підприємства.

Згідно П(С)БО 16 "Витрати" витрати можна про класифікувати за видами діяльності, а саме виділяють витрати звичайної і надзвичайної діяльності. (Рис. 1.1.1). Згідно схеми класифікації витрат за видами діяльності вони поділяються на звичайні та незвичайні.

Звичайні витрати підприємство несе у зв'язку із здійсненням всіх видів діяльності, якими воно займається. Це основна діяльність підприємства (операційна), пов'язана з процесом виробництва та реалізації продукції, а також інші види діяльності, які мають місце на підприємстві: фінансова діяльність. інвестиційна, та інша звичайна Діяльність (витрати від не операційних курсових різниць, оцінка необоротних активів тощо).

Рис.1.1.1. Принципи визнання або невизнання витрат

Рис. 1.1.2 Схема класифікації витрат за видами діяльності.

Надзвичайні витрати підприємство має в разі настання таких подій, які підприємство не планує, наприклад стихійні лиха, техногенні катастрофи і аварії. Окремо виділяють ще витрати на сплату податку на прибуток. Отже, витрати підприємства визначаються згідно П(С)БО 16 "Витрати", як зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу. Витрати можна прокласифікувати за періодами віднесення на фінансові результати. (Рис. 1.1.2)

Як видно із схеми об'єктів дослідження загальновиробничі витрати включаються у собівартість продукції і списуються на витрати діяльності (фінансові результати) в період реалізації виробничої продукції. Якщо продукція не реалізована в цьому періоді, коли вона виготовлена, то ці витрати разом та прямими матеріальними витратами, прямі витрати на оплату праці іншими прямими витратами формують собівартість виготовлених виробничих запасів (готової продукції. напівфабрикатів власного виробництва, незавершеного виробництва).


 
 

Цікаве

Загрузка...