WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Судово-експертна діяльність ґрунтується на принципах законності, захисту прав та свобод особистості, незалежності експерта, об'єктивності та повноти проведеного ним дослідження.

Як самостійне джерело доказів судово-економічна експертиза використовує засоби економічного аналізу вихідних даних, які місяться в інших доказах.

Існують наступні види судово-економічних експертиз:

 • дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності;

 • дослідження документів з фінансово-кредитних операцій;

 • дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій.

Судова бухгалтерська експертиза є одним із найпоширеніших різновидів судових експертиз та проводиться за ініціативою правоохоронних органів та може призначатися тільки після порушення кримінальної справи.

Перевірка - це фактичне вивчення окремих питань діяльності підприємства або дій апарату управління на підставі заяв, сигналів, скарг або відповідно до плану роботи суб'єкта, що контролюється. Перевірка, в основу якої покладені документи, носить назву документальної. Контрольні перевірки проводяться для загального ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю об'єкта, що перевіряється, або з окремими його сторонами. Вони, як правило, не потребують використання складних методик перевірки і застосування професійних знань та вмінь в галузі контрольно-ревізійної діяльності.

Перевірка представляє собою вивчення певних сторін діяльності та локальних операцій. Вона, як правило, носить тематичний характер і та може бути систематичною або періодичною, функціональною та міжфункціональною, суцільною та вибірковою, проводитись всіма суб'єктами контролю.

Отже, перевірка - це обстеження та вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформлюються довідкою або доповідною запискою.

Господарський контроль як наука е певною системою принципів, категорій і закономірностей. Їх формулювання знаменує перехід господарського контролю від емпіричного рівня досліджень до теоретичних узагальнень, до пізнання суті контролю.

Важливе значення в процесі контролю відіграють його принципи - норми проведення, обов'язкове дотримання яких визначає ефективність господарського контролю. Принципи відносяться до фундаменту науки про контроль і є вихідними вимогами, які визначають її функції, виступають провідними поняттями, які об'єднують закони і категорії контролю у єдину і цілісну систему знань.

Ці керівні начала найбільш характерні для області контролю господарських явищ, які виникли в процесі розширеного відтворення. Вони відображають основні функції контролю як науки і практичної діяльності суб'єктів контролю.

Принципи контролю як науки і принципи його здійснення практично адекватні. Всю систему принципів господарського контролю поділяють на дві групи: загальні (основні) і часткові (специфічні) (див. рис.1.4).

Найголовнішими принципами діяльності господарського контролю є:

 • всеосяжність, яка. полягає в поширенні контролю-на всі сфери суспільної діяльності і на весь господарський механізм;

 • науковість, яка полягає в застосуванні останніх досягнень науки і техніки, передового досвіду в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес в сучасних умовах повинен здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами, які мають, як правило, професійну підготовку і спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення окремих видів контролю;

 • економічність, яка передбачає здійснення контролю з найменшими затратами, мінімальною кількістю працівників, які володіють спеціальними знаннями і навичками контрольної роботи;

 • дієвість, яка передбачає активний вплив суб'єктів контролю на об'єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень по усуненню виявлених недоліків, профілактики та попередженню їх в подальшій діяльності.

Рис.1.4 .Принципи господарського контролю [40, ст 125]

Важливим моментом при реалізації результатів контролю є коректне дотримання принципів конфіденційності та гласності.

В залежності від змісту господарських операцій, що здійснюються па підприємстві, застосовують різні методичні прийоми їх контролю.

Прийом контролю - це якісно однорідна контрольна дія ревізора (перевіряючого) спрямована на виявлення, дотримання певних нормативних положень суб'єктом господарювання.

Прийоми господарського контролю поділяються на документальні та фактичні. Вони є важливими складовими частинами здійснення контролю.

Серед методичних прийомів документального контролю можна виділити дві великі групи, а саме:

А. Методичні прийоми формально-правової перевірки документів, які в умовах комп'ютеризованої обробки обліково-аналітичної інформації можуть бути в значній мірі автоматизовані і контрольовані програмне:

 • перевірка дотримання правил складання, повноти і достовірності оформлення документів;

 • співставлення звітних та облікових даних із встановленими нормативами;

 • перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, тобто перевірка відповідності відображених в документах операцій із встановленими правилами;

 • перевірка арифметичних розрахунків тощо.

Б. Методичні прийоми перевірки реальності (достовірності) відображених в документах обставин і процесів (їх відповідність з здійсненими господарськими операціями, також в ряді випадків може бути автоматизована в умовах комп'ютеризованої обробки обліково-аналітичної інформації):

 • співставлення даних документів, що відображають операції, з даними документів, які були основою для цих операції;

 • одержання письмового підтвердження від третіх осіб про реальність залишків на рахунках грошових коштів;

 • перевірка записів в регістрах бухгалтерського обліку та звітності, правильності кореспонденції рахунків;

 • аналітичні процедури (розрахунки, які самостійно здійснюються ревізором);

 • простеження, під яким розуміють процедуру, в результаті ревізор (перевіряючий) досліджує деякі первинні документи, перевіряє відображення їх даних в регістрах аналітичного та синтетичного обліку, знаходить заключну кореспонденцію і впевнюється в правильності (неправильності) відображення в обліку відповідної операції;

 • спеціальні методи (зустрічна перевірка; взаємна перевірка; контрольне порівняння; відновлення натурально-вартісного обліку; логічне дослідження господарських операцій тощо).

На відміну від методів документального контролю, методи фактичного контролю залишаються в значній мірі звичайними, традиційними. Однак, в ряді випадків комп'ютеризована обробка обліково-аналітичної інформації дає можливість краще підготуватися до їх здійснення (наприклад, у вигляді попередньо роздрукованих описів для проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей) або які швидше і ефективніше дозволяють обробити результати такого контролю, як:

 • огляд;

 • обстеження;

 • контрольний запуск сировини у виробництво;

 • лабораторний аналіз якості товарів, сировини та готової продукції;

 • експертна оцінка;

 • перевірка обсягів виконаних робіт;

 • перевірка дотримання трудової дисципліни та фактичного використання робочого часу;

 • втримання усних та письмових пояснень, довідок і відповідей на раніше розроблені анкети;

 • контрольне придбання товарів тощо.

Кожен з названих вище методичних прийомів контролю, а тим більше їх взаємодоповнюючі комбінації та поєднання досить доцільні і успішно використовуються в різних господарських системах.

Таким чином, методичні прийоми документального контролю та методичні прийоми фактичного контролю на практиці тісно взаємопов'язані.

В ряді випадків ревізори можуть, якщо це доцільно та ефективно, доповнювати вже існуючі методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю новими, які раніше не застосовувались.

Прийоми документального контролю застосовують до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, даних звітів і балансів, до статистичних та оперативних матеріалів. При ньому об'єктом документального контролю є. інформація, що характеризує здійснені господарські операції (рис. 1.5).

Рис.1.5 . Документальні прийоми господарського контролю


 
 

Цікаве

Загрузка...