WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Специфічність загальних наукових методичних прийомів в науці про контроль проявляється в залежності від об'єктів пізнання, технічних засобів, які застосовуються дослідниками, умов, в яких здійснюється процес пізнання.

За останні роки в науку про контроль проникли методичні прийоми соціології, психології, математичної логіки, кібернетики, теорії інформації, закріплюються зв'язки господарського контролю з філософією, традиційною формальною логікою, статистикою тощо. Застосування цих прийомів дозволяє одержати відповіді на питання: чи існує зв'язок між безгосподарністю, розкраданням, розтратами, привласненням і рівнем заробітної плати; приписками, викривленням звітності і незаконним отриманням премії; безгосподарністю і рівнем управління; розкраданням і станом обліку; кількістю проведених ревізії і виявлених сум розкрадань тощо. Апріорно на ці питання відповісти не можливо. Тільки статистичні дослідження великої кількості матеріалів можуть дати відповіді на поставлені питання.

Певне значення в господарському контролі мають і конкретні соціологічні методичні прийоми дослідження (вивчення актів ревізій, анкетування ревізорів тощо), які супроводжуються іншими прийомами: аналізом статистичних даних, вивченням архівних матеріалів, оперативних документів, рішень по матеріалах контролю і інших офіційних документів контрольно-ревізійної діяльності; усним інтерв'ю і письмовим опитуванням (анкети); безпосереднім спостереженням; ревізійним експериментом тощо.

Предмет дослідження, який пов'язаний з безгосподарністю, непродуктивним використанням об'єктів державної та інших форм власності і різними зловживаннями, часто є детально замаскованим, отже потребує своїх власних методичних прийомні вивчення і пізнання, які не ідентичні методичним прийомам вивчення і пізнання, що застосовуються в інших науках.

Під спеціальними методичними прийомами дослідження розуміють такі прийоми, які застосовують тільки в господарському контролі, сфера яких обмежена специфічною областю пізнання, їх особливість полягає в наступному: а) вони не застосовуються в інших науках; б) одні застосовуються тільки в одному з розділів науки (внутрішньогосподарський контроль), інші - в двох або у всіх розділах науки, в той же час вони чітко не відокремлені від загальнонаукових способів і прийомів, використовуються в комплексі і взаємопов'язані між собою. В господарському контролі не має чітких розмежувань між методами дослідження і методами практичного здійснення контролю. Мова йде про вироблені ревізорами-практиками прийоми і методи, які відносяться до побудови і перевірки версій, проведення контрольно-ревізійних дій, розкриття певних видів зловживань. Способи і прийоми, які виникли в надрах практики, є її продуктами, а для науки про контроль вони - об'єкт пізнання. Вона їх пізнає, вивчає і повертає до практики разом з продуктами своєї власної творчості.

Схематично метод господарського контролю зображений на рис.1.3

Рис.1.3 Метод господарського контролю

Означені методичні прийоми застосовуються як в науковій, так і в практичній діяльності. Контролюючи один і той же об'єкт можна застосовувати різні методичні прийоми. Одні в якомусь випадку будуть ефективні, інші — ні. Завдання і мислення контролерів полягає в тому, щоб застосувати під час вивчення об'єкту найбільш ефективні методичні прийоми або їх комбінацію.

Ревізія - це метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошей і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Ревізії проводяться відповідно до діючого законодавства, як правило, державними органами контролю і управління для виявлення недоліків в фінансово-господарській діяльності підприємств, що перевіряються, і порушень діючих нормативно-правових актів. Вона базується на перевірці первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності фактичної наявності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Результати ревізій оформляються актом, який має юридичну силу і є джерелом доказів в слідчій та юридичній практиці.

Під інвентаризацією слід розуміти перевірку наявності та стану об'єкта контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних.

В умовах розвитку теорії контролю інвентаризація набула нових ознак, стала симбіозом прийомів фактичного і документального контролю, а також прийомів узагальнення і реалізації її результатів, які в сукупності складають метод наступного господарського контролю. Завдяки її проведенню можна визначити загальний економічний стан будь-якого підприємства.

Інвентаризація як метод наступного господарського контролю є основою внутрішньогосподарського контролю, регламентується діючим законодавством та проводиться незалежно від проведення ревізії, аудиту, судово-бухгалтерської експертизи.

В сучасних умовах господарювання мета інвентаризації полягає у виявленні фактичної наявності і стану об'єкту, що перевіряється, виявленні відхилень від тих нормативних, планових і багатьох інших характеристик, у відповідності з якими він може функціонувати, та їх нормативно-правовому регулюванні.

Завданнями інвентаризації є:

1) забезпечення контролю за наявністю і станом майна, його рухом, використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та енергоресурсів у відповідності з затвердженими нормами, планом тощо;

2) виявлення майна, то втратило свою якість, зіпсованого, невикористаного і непотрібного у господарстві, а також того, що знаходиться поза обліком;

3) встановлення реального фізичного стану (ступінь зносу) і оцінки основних засобів та інших засобів праці, що обліковуються на балансі;

4) виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або підтвердження дебіторської заборгованості;

5) виявлення понаднормове використаних та невикористаних матеріальних цінностей;

6) перевірка дотримання правил і умов збереження майна;

7) виявлення і усунення фактів безгосподарності та безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо їх використання;

8) визначення розмірів природного убутку та інших витрат;

9) контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб;

10) перевірка дотримання діючих положень про матеріальну відповідальність.

В свою чергу завданнями інвентаризації при виявленні тих або інших недоліків є:

1) запобігання негативних явищ в діяльності підприємства;

2) аналіз причин, під дією яких виявлені дані відхилення;

3) створення умов, які роблять неможливими повторення таких недоліків.

Аудит - це метод наступного господарського контролю, що складається із сукупності методичних прийомів, застосування яких дозволяє визначити достовірність звітності, обліку, їх повноту та відповідність діючому законодавству та встановленим нормативам. Суть аудиту полягає в перевірці публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації відносно фінансово-господарської діяльності суб'єктів ведення господарства. Аудит використовує методичні прийоми всебічної оцінки і зіставлення з метою правильного сприйняття суттєвих сторін господарських процесів.

Основними завданнями аудиту є:

1) перевірка достовірності бухгалтерської звітності, законності та доцільності господарських операцій, стану бухгалтерського обліку;

2) проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою визначення шляхів підвищення її економічної ефективності;

3) консультування суб'єктів підприємницької діяльності з питань організації бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю, податків, удосконалення методів управління;

4) проведення оцінки майна підприємств у зв'язку з їх приватизацією, банкрутством тощо;

5) захист фінансових інтересів клієнта;

6) проведення наукових досліджень у галузях організації та методології обліку, управління, фінансового контролю;

7) розробка на договірних засадах проектів, експертних висновків та інших матеріалів, пов'язаних із створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.

Судова бухгалтерська експертиза є процесуальною дією. спрямованою на встановлення обставин карної справи та полягає у проведенні дослідження на основі спеціальних знань у економіці та наданні висновку експертом за дорученням органів дізнання, слідства, прокуратури та суду.

Судово-економічна експертиза встановлює фактичні дані про обставини фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта, які склалися під впливом власника або його представника та що мають значення для правильного розв'язання справи.

До предмету судово-економічної експертизи по карних справах про злочини в сфері економіки належать:

  • показники результатів фінансово-господарської доходами та іншим майном) з боку власника;

  • факти недостовірного відображення у первинних документах, бухгалтерському обліку та звітності змісту операцій та фактичних результатів діяльності організації;

  • факти використання засобів інших власників та кредиторів з метою, не пов'язаною із діяльністю організації (особисті цілі розпорядника засобами);

  • факти несплати податків внаслідок витрачання засобів, які відповідають несплаченим податкам, на інші цілі діяльності організації або діяльності організації, які склалися під впливом розпорядження власністю (особисті цілі розпорядника засобами).


 
 

Цікаве

Загрузка...