WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

У разі порушення фінансової дисципліни з питань розрахунків по страхових внесках до винних осіб застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.

3.3. Ревізія стану звітності.

До головних завдань державної контрольно-ревізійної служби в Україні статтею 2 Закону України від 26.01.93 №2939-ХІІ "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" віднесено здійснення державного контролю за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Статтю 15 Закону України від 16.09.99 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні покладено на відповідні органи в межах їх повноважень, передбачених законодавством. Частиною 4 статті 6 Закону №996 встановлено, що порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюються Державним казначейством України відповідно до законодавства.

Метою перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах є:

 • встановлення правильності організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, додержання методології обліку, своєчасності і повноти відображення в обліку звітності бюджетної установи здійснених господарських операцій;

 • попередження перекручення обліку і звітності;

 • встановлення незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат і запобігання їм у подальшому.

Об'єктами перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності є первинні та зведені бухгалтерські документи, облікові регістри, меморіальні ордери, головні та касові книги, матеріали інвентаризації, фінансова звітність бюджетної установи, а також розпорядчі документи керівництва бюджетної установи (її органу управління) з питань, які пов'язані з організацією бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетної установи здійснюються, як правило, під час проведення ревізій (перевірок) виконання кошторисів та/або тематичних перевірок. У зв'язку з цим до програми і робочого плану ревізії (перевірки) бюджетної установи доцільно включити окремим пунктом перевірку бухгалтерського обліку і фінансової звітності та відображати її результати в окремому розділі акта (довідки), що складається за наслідками ревізії (перевірки). При цьому стан бухгалтерського обліку слід перевіряти на всіх етапах ревізії (перевірки), тобто при перевірці кожного без винятку питання ревізії накопичувати і узагальнювати виявлені недоліки для ґрунтовного висвітлення їх у акті ревізії (перевірки).

Перевірку бухгалтерського обліку і фінансової звітності в бюджетних установах рекомендується проводити в такому порядку:

1 Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку, а саме:

 • організаційною формою ведення бухгалтерського обліку;

 • формою бухгалтерського обліку як певною системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них за додержанням встановлених єдиних засад та з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки даних в установі; системою рахунків і регістрів аналітичного обліку;

 • системою і формами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; колом працівників, яким відповідним чином надано право підписання бухгалтерських документів; правилами документообороту і технологією обробки облікової інформації;

 • положення про бухгалтерію (бухгалтерську службу), посадовими обов'язками кожного працівника бухгалтерії;

 • заходами щодо забезпечення збереження опрацьованих бухгалтерією документів та запобігання непомітному несанкціонованому внесенню змін до них.

2. Ознайомлення з послідовністю відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій та порівняння з встановленою методологією облікових операцій.

3. Перевірка правильності, своєчасності і повноти відображення на рахунках бухгалтерського обліку здійснених господарських операцій (по кожному питанню ревізії чи перевірки) шляхом звірки між даними меморіальних ордерів, головної книги та фінансової звітності): вступних залишків (сальдо), оборотів та вихідних залишків (сальдо).

4. Звірка між узагальненими даними головної книги та показниками фінансової звітності.

5. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації, правильності визначення розмірів збитків від недостач, розкрадань, знищення (псування) майна.

6. Перевірка реальності дебіторської і кредиторської заборгованості, своєчасності і повноти проведення інвентаризації розрахунків, підстав для списання з балансів дебіторської і кредиторської заборгованості, вжиття заходів до осіб винних у минуванні строків позовної давності дебіторської заборгованості.

Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, перевірки бухгалтерського обліку бюджетної установи повинна підтвердити (підтвердити частково або не підтвердити) повноту і достовірність інформації, відображеної в регістрах її бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, згідно з частиною третьою статті 8 Закону №996 покладено на власника (власників) або уповноважений орган (посадову особу), який здійснює керівництво організацією відповідно до законодавства та установчих документів. Як правило, відповідальність за ведення бухгалтерського обліку закріплюється статутом (положенням) бюджетної установи (організації, закладу).

Таким чином, відповідальність за стан бухгалтерського обліку несуть керівник і головний бухгалтер установи. І лише в одному випадку відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією (включаючи оцінку майна і зобов'язань та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності), покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства. Слід зазначити, що до складу ліквідаційної комісії організації обов'язково включають бухгалтерів, а її головою призначають, як правило, заступника керівника ліквідованої організації.

Бюджетна організація має право самостійно обрати одну з чотирьох форм організації бухгалтерського обліку:

 • введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником організації.

Ревізорам слід акцентувати свою увагу на таких моментах:

 • якщо ведення бухгалтерського обліку доручено сторонньому спеціалісту, він обов'язково повинен бути зареєстрований як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 • Законом №996 не передбачено залучення штатних працівників до виконання бухгалтерських робіт за трудовими угодами без зарахування до штату організації;

 • власник або керівника організації (при четвертій формі організації обліку) повинен особисто вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність з додержанням всіх встановлених правил, і не передоручати виконання цієї роботи іншим особам. При цій формі організації бухгалтерського обліку власник (керівник) несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку як і бухгалтер.

На виконання закону №996 з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10. 12.99 №114 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за №890/4183), наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 №68 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за №570/4798) затверджено Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання.

Оскільки порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ встановлюється Державним казначейством України (ч.4 ст.6 Закону №996), бюджетними установами і організаціями бухгалтерський облік відповідно до наказу Державного казначейства України від 27.97.2000 №68 повинен вестись за меморіально-ордерною формою.


 
 

Цікаве

Загрузка...