WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Останнім часом можна спостерігати, що починають вимальовуватись нові підходи до державного фінансово-господарського контролю. Стан державних фінансів вимагає посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів.

У підходах до визначення поняття "господарський контроль" ніколи не існувало єдиних поглядів. В літературі його розглядали і як принцип, і як метод та форму, і як вид діяльності.

Саме це визначення найбільше відповідає юридичному змісту контролю як одному з видів форм реалізації повноважень державних і недержавних утворень, що проявляється в конкретній контрольній діяльності. Важливо також звернути увагу й на таку його функцію, як надання допомоги підконтрольній структурі в наведенні порядку на об'єкті.

Терміни "господарювання", "виробництво", "економіка" вживаються як синоніми

Господарство - це сукупність природних та створених руками людини засобів, що використовуються людьми для підтримки, покращання умов та засобів існування і життєзабезпечення. Якщо під господарством розуміють процес виробництва, то господарський контроль - це контроль виробництва в широкому розумінні цього слова.

Суб'єкт господарювання - це зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

Господарська діяльність неможлива без застосування системи економічних важелів щодо додержання законодавства у галузі господарської політики, тобто без систематичного і дієвого контролю з боку держави за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту. За допомогою контролю держава захищає інтереси споживачів, перевіряє якість продукції та усі види обслуговування, що існують на ринку.

Таким чином, контроль - це систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного об'єкту з метою встановлення його відхилень від заданих параметрів. Сутність контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює перевірку з урахуванням того, як об'єкт управління виконує його вказівки. Крім того, контроль - це не просто властивість, а необхідна умова існування будь-якого виробництва, він є енергією господарського життя, яка дає імпульс соціально-економічному розвитку. Він ніби розповсюджує все позитивне, що було накопичене в економічному досвіді.

Організація контролю - це впорядкування взаємозв'язків системи контролю, в рамках якої здійснюються конкретні заходи.

П
ід методом організації контролю
розуміють певний порядок і прийоми роботи при узгодженні зусиль і способів дій з метою забезпечення максимальної ефективності їх використання при виконанні поставлених задач. Організація і здійснення контролю - це певний циклічний процес, який умовно можна поділити на наступні стадії (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Стадії контролю

Цикл контролю - це певні цілі контролю, збір інформації про об'єкт, виявлення відхилень і порушень в діяльності, яка контролюється, прийняття заходів, які спрямовані на усунення і попередження порушень. Кожен цикл контролю поділяється на конкретні стадії, які мають відносну самостійність, але з необхідністю йдуть одна за іншою, до закінчення циклу контролю.

Процес контролю - це сукупність циклів контролю, які повторюються і певним чином організовані в просторі і в часі. Він може бути охарактеризований з точки зору змісту, організації, технології. Процес контролю - це діяльність об'єднаних в певну структуру суб'єктів контролю (його органів, керівників, контролерів, (Громадських організацій), направлених на гарантоване досягнення найбільш ефективним і продуктивним способом поставленої мети контролю і застосування відповідних принципів і типів, методів і техніки контролю.

В умовах становлення ринкових відносин підвищується роль і значення господарського контролю. Без нього не можна забезпечити достатній розвиток методів обліку і комплексного системного аналізу, автоматизованої системи обробки інформації, теорії зворотного зв'язку, аналітичних методів прийняття рішень і відповідний рівень підготовки кадрів для управління. Багато вчених визнають існування такої галузі контролю, як господарський (економічний) контроль. Проте і сьогодні ряд теоретичних питань господарського контролю не отримали достатньої розробки, що негативно впливає на практичну організацію господарського контролю.

Контроль як єдине ціле складається з певних частин. В спеціальній літературі вони називаються видами, галузями, напрямками і представляють собою відносно самостійні засоби пізнання суспільних явищ.

Господарський контроль охоплює не тільки матеріальне виробництво, але й невиробничу сферу, тобто поширюється на культурно-освітницькі організації і установи, житлове господарство та побутове обслуговування тощо.

Таким чином, господарський контроль - це процес спостереження і перевірки виробничої та фінансової діяльності підприємств, яка здійснюється відповідними суб'єктами управління, наділених певними функціями контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, усунення та попередження негативних явищ і тенденцій.

В здійсненні господарського контролю можна виділити два основних напрямки: по-перше, контроль з точки зору економічної ефективності діяльності підприємств; по-друге, - з точки зору дотримання законності і забезпечення збереження коштів підприємства. Господарський контроль відіграє велику роль в справі підвищення ефективності роботи підприємств, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Призначення контролю як однієї з функцій управління - вивчати фактичний стан справ в різних областях суспільного і державного життя, щоб об'єктивно відображати дійсність, перевіряти виконання прийнятих рішень, виявляти відповідність діяльності державних підприємств та посадових осіб інтересам держави.

Контроль надає інформацію про те, які процеси відбуваються в суспільстві, допомагає виробити найбільш доцільні рішення загальних і специфічних питань розвитку економіки, налає можливість вирішувати чи правильно прийняті рішення, чи своєчасно вони втілені в життя, наскільки ефективні.

Суть контролю полягає в усвідомленій і планомірній дії системи, яка впливає, на підзвітні і підконтрольні ланки для реалізації основної мети - забезпечення високої ефективності виробництва при найменших затратах, повна збереженість майна, профілактика безгосподарності і розкрадань, виховання в працівників бережливості.

Сутність процесу контролю відображає наступні характеристики: змістовну, організаційну, технологічну. Змістовна характеристика покликана відповісти на питання: що робиться в процесі контролю? Організаційна - ким і в якому порядку робиться? Технологічна - як робиться?

Контрольна діяльність включає в себе ряд послідовних дій-стадій: підготовча, центральна та підсумкова. У свою чергу вони самі поділяються на конкретні стадії-дії. При здійсненні підготовчої стадії проводиться вибір об'єкта контролю; визначається предмет контролю (встановлюється, що слід перевірити); визначається засіб здійснення контролю; підбираються (призначаються) особи, які будуть здійснювати контроль; складаються плани його проведення. На центральній стадії ведеться збір та обробка інформації. Зібрана інформація (часто отримана з різних джерел) аналізується, порівнюється з реальним станом справ на об'єкті, що перевіряється, оскільки інформація, отримана від його керівництва та інформація, отримана з інших джерел, часто не збігаються. До підсумкової стадії відносять такі дії:

прийняття рішення за підсумками контролю; доведення його до адресата (а в необхідних випадках і до відома громадськості, правоохоронних органів, інших осіб, зацікавлених у результатах контролю); надання допомоги підконтрольній структурі в наведенні порядку на об'єкті; контроль за виконанням рішень, прийнятих за підсумками контролю.

Безумовно, при проведенні контролю не завжди всі стадії-дії мають місце. Наприклад, не завжди результати контролю необхідно доводити до відома громадськості або правоохоронних органів (але завжди - до відома зацікавлених осіб).

управління і, на кінець, контроль як функція управління. Це пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або соціальний процес відрізняється певними характеристиками та вимагає управлінських впливів, що забезпечують досягнення наміченої заздалегідь мети. Для цього орган, що виробляє управлінські впливи, повинен своєчасно знати про їх необхідність та мати деякі конкретні вихідні характеристики, які можуть знадобитися для підготовки впливу.

Мета контролю - зіставлення відповідності процесу розширеного відтворення інтересам невпинного зростання матеріального і культурного рівня життя людей. Мета, заради якої організовується контроль, фіксується в його програмі у вигляді конкретних задач.


 
 

Цікаве

Загрузка...