WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Аудиторський контроль - система незалежного контролю порядку здійснення фінансово-господарських операцій обліку та звітності господарюючого суб'єкта. Основною передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість господарюючого суб'єкта в особі її власників (акціонерів), держави в особі податкової служби та аудитора у забезпеченні достовірності обліку та звітності.

Аудиторський (незалежний) контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами, або приватними особами (аудиторами), які занесені до відповідного реєстру Аудиторської палати України. Аудитор - англ.: аuditor - особа, що самостійно або як уповноважений аудиторською фірмою працівник перевіряє стан фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі договору, укладеного з його керівником. Основне завдання аудитора - надати висновок про фінансовий стан підприємства, що перевіряється, який в установленому порядку публікується з річним звітом про діяльність підприємства з його офіційним балансом.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу господарсько-фінансової діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Метою аудиту є висловлення думки незалежного аудитора щодо достовірності, законності та повноти, відображення в бухгалтерському обліку та звітності інформації про господарюючий суб'єкт.

При цьому перевіряються стан обліку діяльності підприємств і організацій, відповідність звітності даним обліку, правильність формування прибутку і своєчасність розрахунків з державним бюджетом, а також розподіл прибутку по акціях, розміру внесеного капіталу та інших напрямках, які передбачені засновницькими документами. Результати контрольної перевірки аудиторська фірма оформлює актом, експертним висновком або іншим документом, узгодженим із замовником. Крім того, аудиторська фірма може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які подаються підприємствами податковим адміністраціям.

Контроль власника може бути внутрішньосистемним та внутрішньогосподарським.

Внутрішньосистемний контроль здійсняють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об'єднання згідно з законодавчими та іншими нормативними актами, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств проводяться з ініціативи власника, тобто органу, якому підпорядковано підприємство на правах власності.

Основною метою такого контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів та умов, що негативно впливають на виконання управлінських рішень і досягнення поставленої мети та доведення цієї інформації до органу управління.

Внутрішньосистемний контроль передбачає контроль за виконанням планових завдань по виробничій та фінансово-господарській діяльності, використанням матеріальних і фінансових ресурсів, недопущенням фактів безгосподарності; забезпеченням збереженості власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи; дотриманням діючого законодавства по виробничій та фінансово-господарській діяльності.

Внутрішньогосподарський контроль включає контрольні функції, які здійснюються керівниками (власниками) підприємств, комбінатів, організацій і установ, концернів, асоціацій у відповідності з діючим законодавством. Завданням внутрішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих об'єктах з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раціонального використання робочої сили, впровадження прогресивних методів праці і технологій в бригадах, дільницях, цехах та інших виробничих підрозділах, забезпечення збереженості засобів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального використання сировини і паливно-енергетичних ресурсів, випуску продукції, що має попит на ринку.

Організація внутрішньовиробничого контролю у відповідності з Законом України "Про підприємства в Україні" покладена на керівника підприємства. На підставі затвердженого плану працівники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний поточний і оперативний контроль за виробничою і фінансово-господарською діяльністю підрозділів підприємств. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає рішення про вилучення причин, що негативно впливають на діяльність підприємств.

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю на підприємстві є:

 • природні (землі, ліси, вода тощо) та відтворювані (трудові, матеріальні, фінансові) виробничі ресурси;

 • процеси відтворення за стадіями. Завдання внутрішньогосподарського контролю наступні:

 • надання інформації про процеси, що відбуваються;

 • надання допомоги в прийнятті найбільш доцільних управлінських рішень;

 • отримання інформації для оцінки правильності прийнятих рішень, своєчасності і результативності їх виконання;

 • своєчасне виявлення і усунення умов і факторів, які заважають ефективному веденню виробництва;

 • коригування діяльності суб'єкта господарювання та його структурних підрозділів.

Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах здійснюють штатні контролери-ревізори, керівники і співробітники відділів управління підприємств, а також відповідні посадові особи інших підрозділів у відповідності з покладеними на них службовими обов'язками за наступною схемою (рис.1.8 )

Рис.1.8 . Схема внутрішньогосподарського контролю [59,ст 76]

Із наведеної вище схеми видно, що контроль включає в себе чотири основні етапи:

 • встановлення нормативних показників;

 • вимірювання фактичних результатів;

 • порівняння результатів з нормативними показниками;

 • аналіз розбіжностей та здійснення за необхідності коригуючих дій. Є два основних різновиди внутрішніх систем контролю (табл. ).

Таблиця 1.3 . Основні риси бюрократичної та децентралізованої систем контролю

Параметри

Бюрократична система

Децентралізована система

Призначення

Основні прийоми

Організаційна структура

Винагорода

Підпорядкування співробітників вказівкам менеджерів

Правила, ієрархія, контроль, відбір, навчання

Вертикальна, підпорядкованість зверху вниз, влада посади

Базується на досягненнях співробітників у виконанні завдань

Прихильність співробітників кінцевому результату

Корпоративна культура, самоконтроль

"Аморфна"структура, взаємовплив, влада знань та досвіду

Грунтується на досягненнях групи та розподілі часток між співробітниками

Так, бюрократична система контролю реалізується через адміністративну систему організації та означає контроль зверху донизу. Дії співробітників чітко регламентуються правилами та інструкціями. Часто застосовується поточний контроль.

Децентралізована система контролю є протилежністю бюрократичної. Співробітники користуються довірою менеджерів, а управлінці впевнені, що співробітники бажають виконати покладені на них обов'язки. Для виконання робочих завдань достатньо мінімальних вказівок та стандартів. Децентралізований контроль нерозривно пов'язаний з такими поняттями як корпоративна культура, самоконтроль. Без них децентралізована система контролю неможлива. Така система передбачає й більш ретельний підбір співробітників, при якому значна увага приділяється особистим оцінкам. Частіше застосовується контроль за результатами.

В здійсненні внутрішньогосподарського контролю на підприємствах значну роль відіграють працівники бухгалтерії, зокрема головні бухгалтери. У відповідності з нормативними документами, головний бухгалтер підприємства разом з керівниками відповідних підрозділів і служб повинен контролювати оформлення, прийом і відпуск товарних цінностей, витрати на заробітну плату, дотримання штатної, фінансової, касової та платіжної дисципліни, законності списання з бухгалтерського балансу недостач та інших втрат, проведення інвентаризації цінностей, вимагання у встановлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості. Крім того, головний бухгалтер нарівні з керівником підприємства несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність.

Органи держави, які виконують контрольні дії, мають різні повноваження, займають різне місце в системі державних органів для виконання своїх контрольних функцій.

Державна таємниця - це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдавати шкоди національній безпеці України.

Рішення (висновок) державного експерта з питань таємниці, видане в межах його повноважень і зареєстроване Службою безпеки України у реєстрі відомостей, що становлять державну таємницю, с обов'язковим для виконання на території України.


 
 

Цікаве

Загрузка...