WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

Теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ - Дипломна робота

2

ПЛАН

І. Суть контролю в умовах ринкової економіки

1.1. Контроль, як функція управління бюджетними установами

1.2. Види контролю, його цілі та завдання

II. Організація контролю в системі управління бюджетними установами

2.1 КРУ, його цілі та призначення

2.2. Організаційно-методичні питання проведення контрольного процесу в бюджетних установах

ІІІ. Методика проведення контрольно-ревізійної роботи

3.1. Ревізія активів бюджетної установи.

3.2. Ревізія зобов'язань та розрахунків

3.3. Ревізія стану звітності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ЗМІСТ

ВСТУП 4

І. Суть контролю в умовах ринкової економіки. 8

1.1. Контроль, як функція управління бюджетними установами 8

Часовий аспект 16

Психологічний фактор 16

1.2. Види контролю, його цілі та завдання 35

II. Організація контролю в системі управління бюджетними установами. 66

2.1 КРУ, його цілі та призначення. 66

2.2. Організаційно-методичні питання проведення контрольного процесу в бюджетних установах 83

ІІІ. Методика проведення контрольно-ревізійної роботи 116

3.1. Ревізія активів бюджетної установи. 116

3.2. Ревізія зобов'язань та розрахунків 121

3.3. Ревізія стану звітності. 134

Висновки та пропозиції 153

Список використаних джерел. 157

ВСТУП

1. Актуальність теми.

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту бюджетних коштів актуальним є контроль за їх використанням в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету. Тому в комплексі проблеми, які стосуються удосконалення системи державного управління в Україні, важлива роль відводиться організації контролю та підвищення його дієвості і результативності.

Однією з головних функцій державного регулювання економіки України є вміння держави забезпечити дієвий контроль за виконанням прийнятих законів, пере будувати свідомість людей, домогтися, щоб дотримання законодавства кожним громадянином України стало нормою поведінки. Контроль - це самоціль, він виявляє і створює умови для правильного і виконавчого механізму, що запобігає незаконній діяльності управлінського апарату.

Здійснення цих функцій в Україні покладена на Державну контрольно-ревізійну службу (ДКРС), яка підпорядкована Міністерству Фінансів України. Відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" головним завданням якої є здійснення державного контролю за витрачанням коштів, матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і правильністю бухгалтерського обліку, звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах і на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти всіх рівнів і державних валютних фондів, розроблення пропозицій з усунення виявлених недоліків та порушень і запобігання їм у майбутньому.

Саме значна актуальність даної магістерської роботи визначила подальші наукові пошуки, які висвітлені нами в ході її написання.

2. Структура роботи.

Дана магістерська робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

У вступі визначено актуальність теми та розглянуто структуру роботи. В першому розділі "Суть контролю в умовах ринкової економіки" розглядаються організаційні форми і види контролю в сучасних умовах, розкривається сутність і зміст, види та організація контролю, висвітлюються актуальні проблеми державного контролю та конституційні засади його здійснення в Україні, приділяється увага класифікації контролю за його видами, а також правовому регулюванню. Викладені прийоми документального і фактичного контролю, які використовуються в ревізійній діяльності з урахуванням переходу на новий План рахунків і діючі національні стандарти бухгалтерського обліку. В другому розділі "Організація контролю в системі управління бюджетними установами" розглянуто структуру, основні функції, права та обов'язки ревізійної служби, також висвітлюються питання вивчення ревізій як методу контролю.

В третьому розділі "Методика проведення контрольно-ревізійної роботи" розглянуто такі питання: ревізія активів бюджетної установи; ревізія зобов'язань та розрахунків; ревізія стану звітності. Висновки містять узагальнення та пропозиції по роботі.

3. Предмет і об'єкт дослідження.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти організації і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

В якості об'єкту дослідження нами було обрано діяльність контрольно-ревізійної роботи в Тернопільській області.

4.Методологія і методика дослідження.

Теоретичною і методологічною основами дослідження є діалектична теорія пізнання процесів і закономірностей, дослідження тенденцій та динаміки діяльності ДКРС за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ.

Розробка практичних рекомендацій дослідження ґрунтується на законодавчих та інших нормативно-правових актах: Конституції України, чинних законів України, постанов Кабінету Міністрів України, матеріалах контрольно-ревізійного управління в Тернопільській області, та врахуванні досвіду, що набутий та викладений у наукових працях українських вчених, з питань присвячених проблемам удосконалення державного фінансового контролю.

Інформаційною базою дослідження є документи звітності контрольно-ревізійного управління в Тернопільській області, дані ГоловКРУ України.

5. Наукова новизна роботи.

Наукова новизна проведеної роботи полягає в розробці та апробації в наступних напрямках:

  • комплексне розкриття суті і змісту категорій контроль, його ролі в інформаційній системі управління, взаємозв'язку з функціями і елементами процесу управління;

  • узагальнення передового зарубіжного та вітчизняного прогресивних методів ведення контрольного процесу;

  • запропоновано методичні підходи в системі контролю, розроблено методику складання програм контрольно-ревізійного обстеження суб'єктів контрольного процесу;

  • внесено пропозиції щодо використання в контрольній практиці прийомів економічного аналізу;

  • обґрунтовано оптимальний вибір застосування елементів контрольного процесу;

  • систематизовано методичні прийоми в галузі прийняття найважливіших управлінських рішень.

6. Практична цінність роботи.

Практичне значення одержаних результатів полягає у виробничій спрямованості одержаних теоретичних розробок.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці практичних рекомендацій стосовно побудови організаційної структури контрольного процесу.

7. Апробація результатів дослідження.

Окремі положення магістерської роботи знайшли схвалення на науково-практичній конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні", що присвячена 5-річчю заснування Чортківського інституту підприємництва та бізнесу ТАНГ" І.Публікацій.

За результатами дослідження опубліковано одну роботи загальним обсягом 0,1 друкованого аркуша.

І. Суть контролю в умовах ринкової економіки.

1.1. Контроль, як функція управління бюджетними установами

Одним з основних елементів державного механізму є контроль. Сучасному державному управлінню має відповідати система контролю, яка дозволить забезпечити необхідною інформацією всі рівні управління.

Контроль дозволяє не лише виявити, але й попередити помилки та недоліки в роботі учасників управління, шукати нові резерви та можливості. Реформування державного апарату потребує розширення і сфер дії контролю на центральному, регіональному і місцевому рівні України. Зростає обсяг контрольної робот, що пов'язано з виробленням нової методології контролю в системі державного управління, у роботі з апаратом органів державної влади.

Контроль сам по собі є доволі широкою категорією. Якщо звернутись до словників та наукової літератури, то на основі різного тлумачення можна зробити узагальнення визначення: контроль – це облік, спостереження за чим небудь, перевірка діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, звітність, аналіз результатів їх діяльності й виконання стратегічних планів, вжиття заходів щодо корегування таких планів для досягнення необхідних результатів. Контроль – це будь-яка перевірка відповідності даного об'єкта встановленим обмеженням та засоби впливу організації та досягнення необхідних результатів і контролю відповідності кількості і якості таких результатів організаційній специфіці.

На основі цього зміст контролю полягає в перевірці діяльності, отриманні звітів органів державного управління, організацій, що їм підпорядковані, та посадових осіб; розгляді й аналізі отриманих даних, на основі яких проводиться розробка коротко- та довгострокових прогнозів і планів подальшої їх діяльності; виявленні та попередженні недоліків у їх роботі та вжитті заходів для досягнення необхідних результатів і реалізації визначених цілей на даному етапі розвитку держави.


 
 

Цікаве

Загрузка...