WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Собівартість товарної продукції (продукції, що реалізується) характеризують витрати на виробництво та збут протягом усього циклу.

Планування собівартості продукції для підприємств є складовою частиною планування діяльності промислового підприємства і являє собою систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину (зміну величини) поточних витрат, що включаються до складу собівартості валової продукції, а також величину витрат, що склалися протягом усього промислового циклу, які включаються до складу собівартості товарної продукції.

Метою планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї промислової продукції підприємства, що відповідає вимогам щодо її якості.

Розрахунки планової собівартості окремих виробів товарної і валової продукції використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення економічної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, для внутрішньозаводського планування, а також для формування цін.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Дані обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання планових показників, визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому. Фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних розрахунків.

У зв'язку з цим повинно бути забезпечене зіставлення планових та звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об'єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат за плановими (звітними) періодами.

Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками;

Ознаки

Витрати

1. За місцем виникнення витрат.

2. За видами продукції, робіт, послуг.

3. За видами витрат.

4. За способами перенесення вартості на продукцію.

5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат.

6. За календарними періодами

Витрати виробництва, цеху, дільниці, служби.

Витрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення; валову, товарну, реалізовану продукцію.

Витрати за економічними елементами, за статтями калькуляції.

Витрати прямі, непрямі.

Витрати умовно-змінні, умовно-постійні.

Витрати поточні, одноразові.

Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами;

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

- інші витрати.

Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за статтями:

- сировина та матеріали;

- покупці комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;

- паливо й енергія на технологічні цілі;

- зворотні відходи (вираховуються);

- основна заробітна плата;

- додаткова заробітна плата;

- відрахування на соціальні заходи;

- витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

- відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування;

- загальновиробничі витрати;

- загальногосподарські витрати;

- витрати внаслідок технічного неминучого браку;

- побічна продукція (вираховується);

- інші виробничі витрати;

- позавиробничі (комерційні) витрати.

До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції міністерства за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Держкомстатом можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки, технології та організації виробництва відповідної галузі і питомої ваги окремих видів витрат у собівартості продукції, а також об'єднувати кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції.

Що ж стосується безпосередньо складу витрат на приймання і зберігання буряків і загальнозаводських витрат, то на ВАТ "Чортківський цукровий завод" вони мали таку структуру і грошову оцінку (додаток 4).

Сама методика калькуляції витрат на приймання і зберігання цукрових буряків наведена нами в додатку 2. Характеризуючи витрати відмітимо, що на ВАТ "Чортківський цукровий завод" вони згруповані по вісімнадцяти позиціях (додаток 2). В додатку видно, то виробнича собівартість переробки буряків становить 9076,9 тис.грн., позавиробничі витрати на переробку буряків становлять 175,5 тис.грн., повна собівартість - 9252,4 тис.грн.

Додаток 3 показує порядок визначення собівартості виробництва цукру, Внаслідок проведеної калькуляції (додаток 3) ми одержали дані щодо повної собівартості виробництва цукру на ВАТ "Чортківський цукровий завод". Так, повна собівартість виробництва цукру склала 10540,8 тис.грн.

Відмітимо, що на ВАТ "Чортківський цукровий завод" в доповнення до калькуляцій за календарний рік складається "Баланс буряків і визначення втрат буряків" (додаток 5). Цей баланс дозволяє контролювати втрати буряків під час процесу виробництва (в межах норм і ноднормативні), що в цілому сприяє підвищенню контролю за якістю продукції і збільшенням ефективності виробництва.

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те. що в значній мірі ефективне здійснення обліку витрат на виробництво залежить від наукового обґрунтування номенклатури статей витрат та їх класифікації і суворого дотримання норм у процесі обліку.

РОЗДІЛ III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ У ЦУКРОВІЙ ГАЛУЗІ

3.1. Контроль витрат на виробництво

Контроль затрат на виробництво у цукровій промисловості допомагає виявити невикористані резерви, невиробничі витрати і витрати по цехах і ділянках, економічних елементах, калькуляційних статтях затрат, номенклатурі продукції. В процесі контролю затрат на виробництво по виявлених фактах значних відхилень від планових, нормативних витрат перевіряють обставини, причини і винних осіб на основі первинних і накопичувальних документів.

При конкретному визначенні питань, методів і прийомів контролю затрат на виробництво виходять із галузевої специфіки, існуючих на підприємстві особливостей організації і технології виробництва, характеру продукції, що випускається, структури затрат і методу обліку виробничих затрат, який застосовується (нормативний, простий, попереджальний, позамовний). Затрати на виробництво доцільно перевіряти за такими напрямками:

- формування затрат по економічних елементах і собівартості продукції по калькуляційних статтях;

- обґрунтування і рівень затрат по окремих філіалах, цехах і виробничих ділянках;

- правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку затрат, обґрунтування їх списання і розподіл, відповідність записів достовірним первинним документам;

- вивчення окремих груп первинних документів, на основі яких списуються затрати особливо пов'язані з порушенням державної дисципліни, перевитратами і нераціональним витрачанням засобів, безгосподарністю, крадіжками;

- дотримання збереження сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих деталей і вузлів в процесі виробництва, виявлення списання фактів нестач, псування і крадіжок матеріальних цінностей на собівартість продукції.

В процесі контролю, встановлюють правильність планування собівартості продукції і складання схеми затрат на виробництво: виконання планових завдань, розмір і причини відхилень, виявляють невикористані резерви зниження затрат і собівартості продукції, приймають заколи по їх мобілізації для підвищення ефективності виробництва.

Правильність обліку і віднесення витрат на виробництво є запорукою рентабельності незбиткової роботи підприємства.

При здійсненні контролю необхідно знати найбільш типові порушення і помилки при відображенні затрат. Вони згруповані в такі групи.

Перша група пов'язана з завищенням затрат, які включаються в собівартість продукції, нераціональна оцінка незавершеного виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...