WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Усі ресурси, які використовуються в процесі виробництва, тобто усі речовини та сили природи, повинні знайти відображення у затратах та собівартості продукції. Виключенням з цього положення є тільки ті затрати, які відображаються у фінансових результатах.

Процедура обліку формування затрат та собівартості продукції повинна максимально відображати ті процеси, які характерні для технології та організації виробництва конкретного підприємства. існує понад 300 видів різних виробничих типів підприємства та понад 1500 технологічних видів виготовлення продукції (мова йде про основні види, модифікацій виробничих процесів мільйони).

Незважаючи на різноманітність видів виробничих процесів та технологічних схем виготовлення продукції, облік затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на складних підприємствах промисловості можна подати як процес, що має шість етапів;

перший - облік формування елементів затрат за центрами первинного використання ресурсів виробництва (речовин та сил природи) і за ознаками (прямі або непрямі затрати);

другий - облік розподілу та перерозподілу елементів затрат за напрямками у відповідності до особливостей технології та організації виробництва;

третій - зведення затрат (зведений облік затрат) за проміжними та кінцевими центрами витрат та формування собівартості продукції;

четвертий - облік визначення сукупної собівартості продукції, то випустило господарство (підприємство або інший виробник) ;

п'ятий - облік собівартості окремих видів продукції;

шостий - облік одиниць виміру окремих видів продукції. Кожний із перерахованих етапів складається з декількох підетапів та багатьох операцій.

Так, перший етап - облік формування елементів затрат за окремими структурними підрозділами (бригадами, технологічними переділами, фазами тощо) розчленовується на шість самостійних ділянок за обліком кожного елементу затрат по кожному центру затрат.

Другий етап - облік розподілу та перерозподілу елементів затрат складається з таких підетапів;

- підсумовування та розподіл витрат на придбання матеріалів;

- облік частки затрат на майбутні часи у відповідності до діючого законодавства;

- підсумовування та розподіл затрат допоміжних виробництв на відповідні центри витрат - за споживачами їх продукції, послуг, робіт ;

- підсумовування та розподіл затрат на підготовку виробництва .;

- підсумовування та розподіл витрат на утримання машин та устаткування;

- підсумовування та розподіл витрат на управління виробництвом, у тому числі за рівнями управління і бригадою (ланкою);ділянкою (фермою); цехом (підрозділом); виробництвом;

підприємством, господарством.

Третій етап - зведення затрат за різними ознаками та у різних розділах:

- зведення елементів витрат за місцями первинного використання ресурсів (бригада, ланка, дільниця, ферма, цех, переділ тощо);

- зведення елементів затрат по підприємству (господарству) в цілому;

- зведення елементів затрат за видами затрат (наприклад, на управління, на утримання машин тощо);

Четвертий етап - облік сукупної собівартості усієї випущеної виробництвом продукції складається з декількох видів робіт. До них належать:

- підсумовування витрат незавершеного виробництва на початок калькуляційного часу та поточних витрат;

- віднімання доходів, які одержані від відходів виробництва;

- віднімання вартості побічної продукції та затрат на її одержання, якщо вона не калькулюється, а оцінка її проводиться за твердими цінами;

- віднімання вартості супутньої продукції та затрат на її отримання;

- розмежування затрат між готовою продукцією та незавершеним виробництвом;

  • розрахунок (тобто калькуляція) готової продукції.

П'ятий етап також складається з декількох видів робіт:

- визначення прямих затрат за видами продукції;

- розподіл прямих затрат за видами продукції, якщо вони не могли бути уточнені на першому етапі облікових робіт;

  • розподіл комплексних витрат за видами продукції.

Шостий етап з обліку затрат на виробництво е відносно простий, бо на ньому здійснюється проста арифметична дія - ділення загальної суми затрат по виду продукції (яку одержали на п'ятому етапі) на кількісний показник одиниць виміру відповідної продукції.

Загальна поетапна побудова обліку процесу виробництва наведена на мал.2. Відсутність окремих етапів на підприємстві - це результат спрощеного варіанту виробництва. У невеликих господарських формуваннях може бути застосована спрощена побудова обліку на виробництво.

Аспект обліку використання ресурсів

Аспект обліку виготовлення нового продукту праці

Аспект обліку перетворення ресурсів у новий продукт праці

1. Облік формування елементів затрат за центрами первинного використання ресурсів

4. Облік сукупної собівартості продукції, випущеної виробництвом

6. облік собівартості одиниць виміру окремих видів продукції

5. Облік собівартості окремих видів продукції

3. Облік зведення та затрат за центами та відповідальним особами

2. Облік розподіл та перерозподілу елементів затрат за напрямками у відповідності до характеру технології та організації виробництва

Мал.2. Поетапна побудова бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції.

Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що процедура обліку формування затрат та собівартості продукції повинна максимально відображати ті процеси, які характерні для технології та організації виробництва конкретного підприємства.

РОЗДІЛ II. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.1. Первинний облік витрат на виробництво

Бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції є основною ділянкою роботи облікової системи підприємств. Цей облік забезпечує визначення фактичної собівартості продукції, яка є одним з основних показників ефективності виробництва. Собівартість продукції несе у собі також інформацію про витрати підприємства. Базуючись на цій інформації, здійснюють системний контроль за процесом виробництва та управління ним. Облік, контроль та аналіз, як показують дослідження, забезпечують близько 90% необхідної для управління інформації.

Ефективне здійснення обліку витрат на виробництво можливе при виконанні таких умов; наукового обґрунтування номенклатури статей витрат та їх класифікації і сурового дотримання норм у процесі обліку; узгодженості об'єктів обліку витрат з об'єктами калькулювання і визначення на їх основі фактичної собівартості продукції; побудови бухгалтерського обліку витрат у відповідності з особливостями організації та технології виробництва; вибору економічно обґрунтованого методу обліку витрат; використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Облік переробки цукрових буряків на цукрових заводах можна поділити на три етапи; облік на бурякоприймальному пункті; облік в цехах переробки цукрових буряків; облік в бухгалтерії цукрового заводу.

На бурякоприймальному пункті цукрового заводу ведуть первинний облік надходження цукрових буряків від постачальників. При цьому автомобілі, які прибули, оглядають робочі (браковщики), які визначають відповідність цукрових буряків ГОСТу, фіксують одержані результати в журналі реєстрації і направляють автомобілі на розвантаження в кагат.

Після огляду цукрових буряків автомобілі зважують, а, результати зважування вагар відображає в товарно-транспортній накладній, яку виписують в одному примірнику, на якому стоїть штрих-код. На вазі "Тара" видається дві роздруківки, на яких вказана фактична вага брутто, тара і нетто. Один примірник видається постачальнику, а другий - залишається для пред'явлення в бухгалтерію для оплати на цукровому заводі.

Кагатчик відмічає в накладній час прибуття автомобіля під розвантаження і відправлення після розвантаження, після чого автомобіль знову зважують для визначення маси тари, яку вагар записує в товарно-транспортній накладній. Крім цього, вага відмічає в дорожньому листі шофера масу нетто і ставить штамп бурякоприйпального пункту про приймання цукровик буряків.

В момент розвантаження цукрових буряків проводять відбір проби для визначення їх забрудненості і цукристості. При невідповідності сировини вимогам стандартів у товарно-транспортній накладній проставляється штамп "Некондиційно" із зазначенням показників невідповідності.

За допомогою ЕОМ дані з ваг передаються в єдиний комп'ютер, де розробляється "Зведена відомість здачі цукровик буряків по господарствах і районах".

Зведений облік надходження цукровик буряків за кожний день по заводу в цілому ведуть у "Відомості обліку надходження цукрових буряків", яку заповнюють на основі даних приймальних квитанцій. В сировинному відділі цукрового заводу, крім первинного обліку приймання цукровий буряків, враховують і затрати по постачанні і переробці сировини, включаючи витрати при зберіганні і переробці. Облік затрат проводять на основі даних: пред'явлених рахунків постачальників, залізничної дороги, документів по нарахуванню заробітної плати працівникам на прийманні цукровик буряків (вагарів, кагатників, лаборантів і т.д.). Вартість цукрових буряків при цьому не враховують, так як їх переробляють на давальницьких умовах. В подальшому дані про ці затрати передають в бухгалтерію заводу, де вказані затрати по статті (цукрові буряки).


 
 

Цікаве

Загрузка...