WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Виходячи з цього, модифікація системи бухгалтерського обліку в Україні повинна відбуватися не як здійснюване "наосліп" приведення її у відповідність світовому досвіду, а як гнучко адаптоване, гармонізоване пристосування до вимог, продиктованих сучасними особливостями економічного розвитку, що об'єктивно випереджають рівень розвинутості існуючої міжнародної практики обліку, закономірно обумовлюючі необхідність її реального і заздалегідь осмисленого удосконалення. Тому запозичення зарубіжного досвіду здійснення бухгалтерського обліку стає найбільш прийнятним у випадку, коли створювати будь-що власними зусиллями недоцільно з огляду на неспроможність досягнення кращих наслідків. Отже, перехід України до міжнародної системи обліку мусить бути виваженим і обачним. З огляду на це виникає необхідність розроблення системи бухгалтерського обліку, яка б відповідала сучасним умовам суспільно-господарської трансформації і була адекватною вимогам ЕСОРЕ.

Важливого значення в перебудові бухгалтерського обліку надається Урядом України. Так, Постановою Кабінету Міністрів від 28.10.1998 року N 1706 прийнята спеціально "Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародник стандартів".

Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наданні суб'єктам господарювання можливостей визначити межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.

Завданнями реформи є :

створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;

забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні;

надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.

приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку здійснюється за такими напрямами;

законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку. З цією метою проводитиметься пояснювальна, експертна та інша робота щодо опрацювання у комітетах Верховної Ради України поданого Кабінетом Міністрів України законопроекту "Про систему бухгалтерського обліку і звітності в Україні" та сприяння прийняттю його Верховною Радою України;

формування нормативної бази - положення (стандарти);

методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарії);

кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);

міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в міжнародних спеціалізованих професійний організаціях).

Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та звітності, яка дає об'єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб'єкта господарювання. Регулюванню з боку держави підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов'язані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користуванням. Порядок, форми, строки і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюються суб'єктом господарювання.

Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням економічно-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні.

Важливим аспектом нормативного забезпечення буде збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку і створення належних умов для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економічно-правовому середовищі, для чого проводитимуться консультації експертів міжнародних організацій та використовуватимуться їх висновки.

Буде забезпечена відповідність національної системи бухгалтерському обліку загальновизнаним підходом до ведення бухгалтерського обліку, створена модель взаємодії системи бухгалтерського обліку та оподаткування, переглянуто допустимі способи оцінки майна та зобов'язань, створено умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.

Для цього передбачається:

розробити першочергові та вдосконалити (переглянути) діючі положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що гармоніювали б з основними принципами і вимогами міжнародних стандартів. План розроблення (перегляду) та впровадження кожного положення (стандарту) бухгалтерського обліку Мінфін затверджує у місячний термін;

переглянути первинні облікові документи, реєстри бухгалтерського обліку та інші носії обліково-економічної інформації, що належать до уніфікованої системи бухгалтерської облікової та звітної документації;

затвердити План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємства, організації та фінансових інституцій;

удосконалити методику бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва;

внести зміни до структури затрат і порядку формування собівартості продукції (робіт, послуг).

Успішні кроки з розробленням і застосуванням гармонізованих з міжнародними стандартами положень, інструкцій, рекомендацій з бухгалтерського обліку заохочуватимуться у різних формах, включаючи присвоєння почесного звання "Заслужений економіст України" та державні нагороди.

Застосування суб'єктами господарювання найважливіших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку включає в себе відповідні зміни в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку.

Буде забезпечено підвищення рівня та якості навчання фахівців бухгалтерського обліку в вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Система професійного навчання зазначеної категорії спеціалістів відповідатиме державним стандартам освіти. Навчання здійснюватиметься на основі кваліфікаційних характеристик та професійних вимог до фахівців бухгалтерського обліку.

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку неможливий без активної співпраці з відповідними спеціалізованими міжнародними організаціями.

В ВАТ "Чортківський цукровий завод" облік виробничо-фінансової діяльності здійснюється за журнально-ордерною формою. Проте уже окремі ділянки облікової роботи комп'ютеризовані : облік основних засобів, оплати праці, розрахунків з постачальниками цукросировини, банківських операцій. В майбутньому повністю облікова робота буде комп'ютеризованою.

1.3. Структурна побудова обліку витрат виробничої діяльності

Бухгалтерський облік затрат виробництва та калькулювання собівартості продукції найраціональніше будувати на кібернетичній основі (вхід - процес - вихід). Такий підхід відповідає трьом аспектам, наведеним на мал.1.

Загальну схему побудови бухгалтерського обліку процесу виробництва будь-якого господарства можна скласти за такими ознаками:

вхід - це запускання у виробничий процес різних речовин та сил природи (праці, засобів та предметів праці);

процес - це перетворення запущених (переданих) у процес виробництва ресурсів у новий продукт праці - готовий продукт;

вихід - виготовлення нового продукту праці (випуск).

Кібернетичний підхід вимагає вимірювання затрат на всіх трьох етапах, як у натуральному (речовому і трудовому) так і у вартісному (тобто грошовому) вимірах.

Вхід

Процес

Вихід

Облік використання ресурсів

Облік виготовлення нового продукту праці

Облік перетворення ресурсів у новий продукт праці

Облік формування елементів затрат

Облік перетворення речовин та сил природи у новий продукт праці за умов певної технології та організації виробництва, утворення проміжних облікових комплексів (цент втрат, центр відповідальності тощо)

Облік готового(нового) продукту праці (виріб, група виробів, робота, послуга), формування елементів собівартості продукції

Натуральні (матеріальні та трудові)

Характеристика.

Вартісні (грошові)

Характеристика.

У межах норм (плану, кошторису, нормативів ін.)

Відхилення від норм (плану, кошторису, квоти ін.)

Мал.1. Кібернетичний підхід побудови обліку процесу виробництва продукції.

Поетапна побудова обліку процесу виробництва.

Аспектні характеристики процесу виробництва та кібернетичний підхід дозволяють подальшу структуризацію облікового процесу. яка у своїй основі має поетапну характеристику.


 
 

Цікаве

Загрузка...