WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

Бухгалтерський облік у цукровій галузі - Дипломна робота

- дуже висока трудомісткість культури, що в умовах зменшення трудо-, фондо-, і енергозабезпеченості господарств веде до скорочення посівної площі цукрових буряків і їх валового збору;

- різке підвищення цін на всі промислові засоби виробництва і предмети праці, що негативно позначилося на рентабельності галузі;

- неузгодженість розміщення посівів цукрових буряків і цукрових заводів, велике подорожчання перевезень цукросировини з віддалених господарств;

- зниження родючості ґрунтів, зменшення їх гумосомісткості, перевищення виносу поживних речовин урожаєм над їх внесенням з органічними і мінеральними добривами;

- недосконалість економічних і фінансових взаємовідносин між цукровими заводами і бурякосіючими господарствами;

- територіальні і галузеві диспропорції у розвитку цукробурякового комплексу,

Важливе значення для підвищення економічної ефективності цукробурякового виробництва і збільшення випуску цукру в країні матиме розробка і впровадження комплексної програми цукробурякового виробництва в Україні. Вона має передбачити структуру перебудови всього цукробурякового комплексу і вдосконалення його функціонально-територіальної структури;

- оптимізацію розміщення посівів цукросировини і цукрових заводів та формування регіональних цукробурякових комплексів з оптимальним поєднанням у них всіх елементів інфраструктури виробництва;

- збільшення виробництва і продажу господарствам промислових засобів виробництва і предметів праці (сільськогосподарських машин і обладнання, мінеральних і бактеріальних добрив, пального, мастильних та інших матеріалів);

- організацію служби агросервісу;

- удосконалення технології вирощування цукрових буряків, їх транспортування, зберігання і переробки на цукрових заводах;

- поліпшення фінансово-економічних взаємовідносин між бурякосіючими господарствами і цукровими заводами.

Таким чином, ми розглянули основні проблеми і перспективи розвитку цукрової промисловості на макрорівні. Що ж стосується проблем діяльності і функціонування цукрових заводів на мікрорівні, то ми їх розглянемо на прикладі ВАТ "Чортківський цукровий завод".

Основні техніко-економічні показники діяльності даного товариства наведені в додатку 1.

1.2 Модифікація бухгалтерського обліку в умовах економічних трансформацій

Потреби подолання суспільно-господарської кризи, необхідність стабілізації економіки суттєво підвищують роль інформаційного, технологічного, організаційного та іншого забезпечення управління сектором і галузями діяльності національного господарства України. У зв'язку з цим зростають потреби удосконалення обліковий функцій в тому числі бухгалтерського обліку, який відіграє важливу роль в управлінні економікою, особливо в умовах її сучасного трансформування, забезпечуючи господарюючі суб'єкти та державні органи інформацією, необхідною для стеження за досягненням існуючих обмежень економічного розвитку.

Важливість удосконалення бухгалтерського обліку, як і інших управлінських функцій, зумовлюється тим, що його невідповідність суспільно-господарським потребам унеможливлює управління економічною сферою, призводячи її до руйнування.

Отже, не існує варіанту розвитку обліку, відмінного від його приведення у відповідність вимогам, що диктуються потребами економічних трансформацій. Тому рівень розвинутості бухгалтерського обліку слід оцінювати, враховуючи критерій відповідності його системи існуючій економічній моделі, а разом з нею - тим вимогам, які диктуються сучасними потребами господарського розвитку України. Отже, чим ближче буде система бухгалтерського обліку до цих вимог, тим більшим буде її сприяння економічному розвиткові національного господарства. Відповідність економічної моделі системи бухгалтерського обліку сучасним потребам трансформування економіки та їх взаємної узгодженості схематично можна описати наступним чином (табл. 1.1).

Як випливає з таблиці 1.1. існує декілька ситуацій, що характеризують взаємодію економічної моделі та системи бухгалтерського обліку, а саме якщо економічна модель і система бухгалтерського обліку не відповідають потребам економічних трансформацій, то їх практичне використання неприпустиме, як цим потребам не відповідає одна з них (економічна модель чи система обліку), то їх застосування в господарській практиці слід вважати або неприйнятним (у випадку невідповідності економічній моделі) або небажаним (у випадку невідповідності системи обліку). Тому, тільки взаємна відповідність економічної моделі та системи обліку потребам практики стає передумовою їх оптимальності та прийнятності для використання в умовах трансформування економіки.

Таблиця 1.1.

Відмінність економічної моделі та системи бухгалтерського обліку економічним трансформаціям.

Ситуація

Відповідність вимогам трансформування економіки

Прийнятність економічної моделі та системи бухгалтерського обліку для практичного застосування

економічні моделі

системи бухгалтерського обліку

1

2

3

4

невідповідна

невідповідна

відповідна

відповідна

невідповідна

відповідна

невідповідна

відповідна

неприпустима

неприйнятна

небажана

оптимальна

Для України складність взаємодії економічної моделі та системи бухгалтерського обліку полягає в тому, що з обставин тривалої відірваності від світових господарських процесів вона знаходиться в найгіршій ситуації (табл. 1.1.) від якої з огляду на брак часу для здійснення економічних трансформацій та суспільно-господарських реформ, потрібно перейти безпосередньо до оптимальної, йдеться про запозичення найбільш прийнятної з використовуваних у світовій практиці систем бухгалтерського обліку або створення власної.

Перший варіант визнаний ще в 1992 році і є складовою частиною програми запровадження в умовах трансформування економіки в Україні системи обліку, яка вже апробована і використовується у світовій господарській практиці. Незважаючи на актуальність такого пристосування до загальноприйнятих міжнародник вимог, не слід відкидати й другого шляху в разі обрання якого національна система бухгалтерського обліку в перспективі повинна створюватися на рівні, який мусить перевищувати існуючий.

Проблема також полягає і в тому, що до цього часу продовжує залишатися нерозв'язаним питання вибору економічної моделі ведення господарства. Невирішеність питання призводить до того, що недосконалість обліку гальмує подолання господарської кризи в Україні, а його удосконалення у "прив'язці" до хибно обраної економічної моделі перешкоджає трансформуванню національного господарства. Тому стратегія суспільно-господарських реформ пов'язується з формуванням такої економічної моделі, дотримання параметрів якої дає можливість подолати кризові явища та сприяє виходу суспільства на шлях економічної стабілізації.

Як свідчить світовий господарський досвід, процес утворення економічних основ суспільного буття еволюціонував протягом тисячоліть. Поступове доповнення цих основ ринковими механізмами призвело до формування ринкової моделі господарювання, потреба подолання суперечностей і вад якої зумовила необхідність її соціальної орієнтації, що набула особливого поширення в економічно-розвинутих країнах світу у другій половині XX століття. Однак за останні десятиліття країни, які скористалися цією моделлю господарювання, переконалися в обмеженості соціальної ринкової економіки, оскільки її основна перевага, що полягає в досягненні відносно високого рівня добробуту, ґрунтується в кінцевому рахунку на такому технічному розвиткові, який завдає все відчутнішої шкоди оточуючому природному середовищу. У зв'язку з цим в умовах перехідного періоду набуває актуальності екологічно та соціальне орієнтованої ринкової економіки (ЕСОРЕ), запровадження якої стає одним із найбільш прийнятних варіантів реформування всіх секторів і галузей національного господарства.

Аналіз глибинної сутності ЕСОРЕ свідчить про необхідність усвідомлення її визначальної ролі як для сучасного перехідного періоду в суспільно-господарському розвитку України, так і для функціонування фінансово-економічної системи та здійснення управлінських функцій. Такий підхід дозволяє формувати систему бухгалтерського обліку, яка б відповідала існуючий потребам економічних трансформацій. При цьому виникає необхідність подолання невідповідності системи бухгалтерського обліку економічній моделі, яка (невідповідність), як свідчить світовий досвід, є майже постійною. Скажімо, такі визнані міжнародним співтовариством системи бухгалтерського обліку, як британо американська, континентальна, південноамериканська чи системи, що тільки започатковуються (ісламська, інтернаціональна), які продовжують вважатися еталонними для даного часу та більш віддаленої перспективи, насправді відповідають вимогам лише ринкової стадії розвитку економіки. Що стосується соціальної чи економічно орієнтованої стадії розвитку ринкового господарства, то жодна з названих моделей обліку не є адаптованою їм.


 
 

Цікаве

Загрузка...